தமிழ்  English  हिंदी में देखे 
TREN HEX: Most Powerful trenbolone for Massive muscle and Power Gain. Only for Advance users.

TREN HEX: Most Powerful trenbolone for Massive muscle and Power Gain. Only for Advance users.

  • Rs. 2,299.00
Tax included.

Shipping ₹35 - ₹400


TREN HEX

API:  Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate(130mg/ml)


Officially known as Trenbolone hexahydrobenzylcarbonate, Parabolan is found primarily in performance enhancing circuits. It is the only Trenbolone compound that exists for human consumption. A highly versatile steroid, Parabolan is beyond all steroids in its mass building capacity.
Certain modifications in its chemical properties make it the most potent anabolic steroid available. Parabolan shares most of its properties with other anabolic steroids, but it is different in the sense that it is way more powerful than the others.
Parabolan steroid increases protein synthesis. Proteins being building blocks of muscles, this steroid improves muscle mass and its nitrogen retention capacity shields the body from going into a state of catabolism.

How Does Parabolan Work?
Parabolan also increases red blood cell count and thus leads to more oxygen transportation throughout the body. This enhances muscle endurance of the body and makes training for performance activities easier.
While we know that stress is a major deterrent to high-quality training for performance activities, the Parabolan steps in to save the day here too. It is one of the best glucocorticoid or stress hormone busters in the market. Stress hormones like cortisol work exactly in the opposite direction to anabolic steroids. Cortisol hormones destroy muscle mass and boost fat storage. Like all anabolic steroids, Parabolan increases the metabolic rate of the body, and unlike other steroids, it promotes direct fat loss. But thanks to the wild anabolic properties of Parabolan, muscle mass is not lost during fat loss.
To get the lean yet muscular body of high-performing athletes, you need to follow these main steps – first, maintaining a high calorie consumption; second, limiting carbohydrate consumption to the absolutely necessary amounts, and third, taking a steroid like Parabolan.
The other effects of Parabolan include enhanced muscular endurance and accelerated recovery rates. You will tire out slower than if you had not taken this steroid, and you will recover from intensive workouts faster and better. Also, the Parabolan steroid will increase your strength while improving upon your muscular endurance and causing steady loss in fat while retaining effective muscle mass.
Why Use Parabolan?
Parabolan is the healthy, muscle-building steroid in which the world has been waiting for and for a very long time. It’s origins come directly from finaplix pellets, which was primarily used as a veterinary supplement, where it was injected underneath the skin of cattle in order to help their muscles grow.
Through the passing of time, many avid weight lifters and those who were interested in building muscle quickly and in a healthy manner took attention to the steroid. They quickly noticed Trenbolone Is highly useful unique properties with such the powerful benefits and in the process it has become one of the most powerful and popular anabolic steroids on the entire market. Another reason why people have fallen in love with the product is that it has the least amount of side-effects, especially when you are talking about other muscle-building steroids.
Simply the Best For Muscle-Building
Parabolan is what is considered a potent androgenic steroid, which precisely binds to the AR (Androgen Receptor) and it is considered three-times as potent as testosterone. One thing that so many find to be a fantastic element of the steroid is that it keeps from aromatising and it will not have a user suffer any side-effects connected to estrogen.
Aside from Trenbolone elevated androgenicity, Parabolan is also known for its high anabolic capabilities, so you can believe when it comes to building muscle the right way, nothing in the world compares to it. Also, what numerous people have no idea of is that it is great for retaining muscle even when the body is deficient of a proper amount of calories.
There is also wide belief that Parabolan is an inhibitor of cortisol creation, straight through the body’s glucocorticoid receptors. Parabolan is greatly known for its method of ailing the body when it is void of fat and calories, staving off hunger and malnutrition longer than any other steroid. A lot of the reason is because of the highly potent bonding of trenbolone to the region of the AR.
For the most part, labs safely produce Trenbolone acetate, typically at 75g or even a little higher at 100g. Users who have been taking the popular steroid for a while will sometimes go with amounts which range around 500g within the timespan of a week. The effects which are seen and felt are truly desirable and many have found themselves comfortable at that level for the long haul.

Parabolan Usage
Parabolan is a popular steroid that is regarded by many users as one of the most effective and strongest steroids in the market today. The steroid belongs to the 19-nor steroids family that is characterized by a 19th position modification. As compared to testosterone as the base at 100/100, experts give this steroid an androgenic and anabolic score of 500/500.
The score of 500/500 means that the steroid will give you androgenic and anabolic effects that are five times more powerful than those of testosterone. The androgenic effect can be described as the outcome of the steroid in gaining strength, muscle hardness and increasing metabolism. The anabolic effect refers to the positive outcome in building muscles, cell repair, and protein synthesis and nitrogen retention.
No Estrogen Worries
The chemical structure of the Parabolan for sale prevents it from being changed into female hormones by the aromatase enzyme. This means that you do not have to worry about estrogen side effects. Furthermore, the steroid helps you gain muscles that are hard and dry mainly because it does not cause water retention and cannot aromatize. You can find Trenbole for sale in oral and injectable forms. There are two main forms of oral Trenbole that include Acetate and Metribolone. The injectable forms are the most popular with athletes and they include Acetate, Enanthate and Hexahydrobenzylcarbonate.
Parabolan is the most popular injectable version of Tren mainly because it is one of the easily obtainable steroids for most users. Parabolan Hexahydrobenzylcarbonate on the other hand is the most powerful. All three injectable versions can be stacked with other products for greater effectiveness.
Parabolan Dosage
The ideal Parabolan dosage varies greatly depending on the user’s desired effects and the ester used in the preparation of the steroid. However, you can inject Parabolan Acetate every day or every other day in dosages that range from 50mg to 200mg per injection. Most users of the hexahydrobenzylcarbonate and enanthate versions usually inject on weekly basis. It is important to note that a product with higher ester will release the hormone slowly and thus, can be injected less often and in higher dosage.

Parabolan Half Life
You should also note that the half-life of the base Parabolan hormone is about 6 to 8 hours. However, most athletes do not use the base hormone. Most of the versions used by athletes have an ester chain attached, which allows them to stay longer before the hormone can interact with the androgen receptors in your muscle cells. This is because the steroid will have to interact with plasma lipases in the blood stream to cleave off the ester chain before it can interact with the androgen receptors.
Therefore, different versions have different half-life due to different levels of ester. Nevertheless, the half-life of Parabolan Acetate steroid is about 48 hours while the Parabolan Ananthate has a half-life of about 5 to 7 days. The Parabolan Hexahydrobenzylcarbonate steroid has the longest half-life of about 8 to 10 days. However, since there is no scientific consensus about the half-life duration, you can expect the indicated figures to slightly vary. Nevertheless, although the steroid does not have any known side effects, it is important to follow the right usage indications to ensure effectiveness.
The Strongest Anabolic Steroid
You probably are familiar with other mass building products such as testosterone. This hormone is known to be quite effective and helps many athletes, bodybuilders as well as weightlifters bulk up fast and maintains their agility.
But, did you know that Parabolan is much stronger than testosterone? When stacked, its androgenic properties are five times as strong as testosterone while its anabolic scores are four times better than testosterone. Consuming 200mg of Trenbolone will have same effects as consuming 1000mg of testosterone.
Tren H Is Versatile
Like many other bodybuilders or athletes you probably wonder whether Tren H can be used together with other mass and muscle gaining products. It is a known fact that some products may cancel the gains you’ve made or interfere with the body’s natural way of working.
Parabolan is quite versatile and can be stacked with other steroids such as Testosterone, Dianabol, Winstrol and many others. It will still maintain its efficacy even when used with other hormones since it doesn’t convert to estrogen (aromatize).

Parabolan Uses
A key advantage of Parabolan is that is comes with a wide array of benefits. First, it will help you increase your muscular mass through retention of nitrogen which is critical in muscle gain. Secondly, it boosts supply of red blood cells in the body improving absorption of nutrients and reducing fatigue especially when working out.
Thirdly, its androgenic effect makes it quite effective as a fat burner where it binds itself to the Androgen Receptor (AR). Fourthly, by restraining the production of cortisol, Parabolan won’t breakdown cells in muscles.
Well, there you have it –some reasons that are driving the sales and popularity of up. It is the strongest anabolic steroid, it is highly effective and suitable for both new as well as seasoned bodybuilders, and it is highly versatile and compatible with other bodybuilding hormones.
Your will also experience increased stamina, shed off extra body fat and minimal side effects. If you aspire to increase your muscle, mass and strength easily, safely and conveniently then you will find Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate Parabolan quite suitable.
Parabolan Benefits
Parabolan is a powerful injectable steroid that has the ability to increase muscle growth. Many bodybuilders and athletes utilzie this drug due to the fact that when it is combined with weight training exercises it can help to increase buscle mass as well as to burn fat. In this overview, we’ll take a look at 5 Parabolan H side effects, both before and after use.
Due to the fact that Parabolan H carries several different anabolic steroidal traits, it makes it one of the most versatile steroids of all time but it does come with significant side effects. Click here to read about Tren’s side effects.
1) Enhances Protein Synthesis
While it’s true that protein isn’t the only factor that leads to muscle growth, it is the primary building block of the muscle nonetheless. Protein synthesis refers to the rate at which our body is able to build proteins. One of the effects that Parabolan has on the body is that it enhances our proven synthesis process. This increase leads to improved overall rate of recovery which is essential when it comes to building muscle.
2) Increases Red Blood Cell Count
Red blood cells are responsible for transporting oxygen and nutrients throughout the body. Therefore, as our red blood cell count increases so does our blood oxygenation levels. With high levels of blood oxygenation, our muscles are able to perform at a higher capacity.
Meaning that they can undergo lengthy periods of activity for an longer time, whenever our blood oxygenation levels are high. One of the more interesting side effects of Tren H is that it stimulates red blood cell production as well.
3) Increases Feed Efficiency
Feed efficiency refers to our body’s ability to utilize nutrients. Another interesting effect that Parabolan has on the body is that it increases feed efficiency. Meaning that by utilizing this steroid, each and every nutrient that your body consumes will be utilized more efficiently.
4) Improves Metabolism Rate
Metabolism essentially means ability to burn fat. When we have low metabolism rates our body burns less fat and stores an abundance of it. However, with a high metabolism rate our body burns more fat and stores less of it. This anabolic steroid binds firmly to the androgen receptor which cause’s the body’s metabolism rate to elevate.
5) Stimulates The Production Of Somatomedin C
Another side effect that Parabolan H has on the body is that it stimulates the production of Somatomedin C. Somatomedin C is a powerful hormonal protein that is primarily produced by the liver. This hormone plays a pivotal role when it comes to the production of HGH or human growth hormone. This significantly contributes to amazing results.
What’s so interesting about HGH is that it promotes and increases our body’s ability to build protein tissues, it improves sexual performance as well as our ability to endure long periods of physical activity. Additionally, it’s also worth noting that HGH is responsible for maintaining and increasing lean muscle mass as well.
As such, by utilizing Parabolan it can help to stimulate the production of Somatomedin C which facilitates the production of HGH, which subsequently leads to a faster rate of recovery and increased muscle mass.

Parabolan Side Effects
Although the side effects of Parabolan are more than often blown out of proportion, we can’t render this the most side-effect friendly steroid of all times but is most certainly among the most friendliest. Most of the possible side effects to the use of Parabolan are, to a great extent, similar to those of other anabolic steroids and are just as controllable. In fact, most of them are hugely dependent on genetic predispositions, as well as sensitivity.
To enable you comprehend the possible side effects of Parabolan, we’ve categorized them differently along with all necessary information as below:
1. Estrogenic
First, Tren is not estrogenic. This steroid doesn’t aromatize at all, and that basically explains why excess water retention is impossible with Parabolan. However, the hormone carrying some strong progestin nature makes gynecomastia possible. Progesterone can stimulate the estrogenic mechanism in one’s mammary tissue, which can in turn promote gynecomastia.
2. Androgenic
Tren is highly androgenic and as you’d expect, there are some possible androgenic side effects of Parabolan. Such include acne, body hair growth and accelerated hair loss. Such effects are possible but they’re entirely dependent on one’s genetics.
3. Cardiovascular
The side effects of Parabolan within this category may be a concern for men. Parabolan can have a negative, yet strong impact on cholesterol as it suppresses the good cholesterol (HDL) and increases the bad cholesterol (LDL). This effect is controllable although it might take some concentrated effort.
Leading a cholesterol-friendly lifestyle is imperative, implying taking cholesterol-friendly diets low in simple sugars, low in saturated fats and rich in omega fatty acids. Also, it means you’ll have to incorporate regular cardiovascular activity into your routine, even during the off-season growth periods.
4. Testerone
Regardless of what purpose you’re using Parabolan for or even your genetics, its side effects will always include suppression of natural testosterone production. All anabolic steroids will suppress the production of natural testosterone, but the rate of suppression varies significantly from one steroid to another.
In this case, suppression of natural testosterone by Tren will be more significant. You can solve this problem by just including exogenous testosterone during your cycle. Once the cycle ends and all exogenous hormones clear your system, natural production of testosterone will, on its own, begin again.
5. Response Effects
The last side effects of Parabolan surround those which will keep some persons from using this hormone. On the surface, they don’t sound that bad, but they may occur in a way which is beyond dramatic. Some of these side effects include insomnia, rapid heart rate, night sweats and anxiety. You can undertake to lower the dose in case such effects occur.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

  • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

  • +91 98 71 517328 in English.
  • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 


We Also Recommend


TREN HEX

API:  Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate(130mg/ml)


Officially known as Trenbolone hexahydrobenzylcarbonate, Parabolan is found primarily in performance enhancing circuits. It is the only Trenbolone compound that exists for human consumption. A highly versatile steroid, Parabolan is beyond all steroids in its mass building capacity.
Certain modifications in its chemical properties make it the most potent anabolic steroid available. Parabolan shares most of its properties with other anabolic steroids, but it is different in the sense that it is way more powerful than the others.
Parabolan steroid increases protein synthesis. Proteins being building blocks of muscles, this steroid improves muscle mass and its nitrogen retention capacity shields the body from going into a state of catabolism.

How Does Parabolan Work?
Parabolan also increases red blood cell count and thus leads to more oxygen transportation throughout the body. This enhances muscle endurance of the body and makes training for performance activities easier.
While we know that stress is a major deterrent to high-quality training for performance activities, the Parabolan steps in to save the day here too. It is one of the best glucocorticoid or stress hormone busters in the market. Stress hormones like cortisol work exactly in the opposite direction to anabolic steroids. Cortisol hormones destroy muscle mass and boost fat storage. Like all anabolic steroids, Parabolan increases the metabolic rate of the body, and unlike other steroids, it promotes direct fat loss. But thanks to the wild anabolic properties of Parabolan, muscle mass is not lost during fat loss.
To get the lean yet muscular body of high-performing athletes, you need to follow these main steps – first, maintaining a high calorie consumption; second, limiting carbohydrate consumption to the absolutely necessary amounts, and third, taking a steroid like Parabolan.
The other effects of Parabolan include enhanced muscular endurance and accelerated recovery rates. You will tire out slower than if you had not taken this steroid, and you will recover from intensive workouts faster and better. Also, the Parabolan steroid will increase your strength while improving upon your muscular endurance and causing steady loss in fat while retaining effective muscle mass.
Why Use Parabolan?
Parabolan is the healthy, muscle-building steroid in which the world has been waiting for and for a very long time. It’s origins come directly from finaplix pellets, which was primarily used as a veterinary supplement, where it was injected underneath the skin of cattle in order to help their muscles grow.
Through the passing of time, many avid weight lifters and those who were interested in building muscle quickly and in a healthy manner took attention to the steroid. They quickly noticed Trenbolone Is highly useful unique properties with such the powerful benefits and in the process it has become one of the most powerful and popular anabolic steroids on the entire market. Another reason why people have fallen in love with the product is that it has the least amount of side-effects, especially when you are talking about other muscle-building steroids.
Simply the Best For Muscle-Building
Parabolan is what is considered a potent androgenic steroid, which precisely binds to the AR (Androgen Receptor) and it is considered three-times as potent as testosterone. One thing that so many find to be a fantastic element of the steroid is that it keeps from aromatising and it will not have a user suffer any side-effects connected to estrogen.
Aside from Trenbolone elevated androgenicity, Parabolan is also known for its high anabolic capabilities, so you can believe when it comes to building muscle the right way, nothing in the world compares to it. Also, what numerous people have no idea of is that it is great for retaining muscle even when the body is deficient of a proper amount of calories.
There is also wide belief that Parabolan is an inhibitor of cortisol creation, straight through the body’s glucocorticoid receptors. Parabolan is greatly known for its method of ailing the body when it is void of fat and calories, staving off hunger and malnutrition longer than any other steroid. A lot of the reason is because of the highly potent bonding of trenbolone to the region of the AR.
For the most part, labs safely produce Trenbolone acetate, typically at 75g or even a little higher at 100g. Users who have been taking the popular steroid for a while will sometimes go with amounts which range around 500g within the timespan of a week. The effects which are seen and felt are truly desirable and many have found themselves comfortable at that level for the long haul.

Parabolan Usage
Parabolan is a popular steroid that is regarded by many users as one of the most effective and strongest steroids in the market today. The steroid belongs to the 19-nor steroids family that is characterized by a 19th position modification. As compared to testosterone as the base at 100/100, experts give this steroid an androgenic and anabolic score of 500/500.
The score of 500/500 means that the steroid will give you androgenic and anabolic effects that are five times more powerful than those of testosterone. The androgenic effect can be described as the outcome of the steroid in gaining strength, muscle hardness and increasing metabolism. The anabolic effect refers to the positive outcome in building muscles, cell repair, and protein synthesis and nitrogen retention.
No Estrogen Worries
The chemical structure of the Parabolan for sale prevents it from being changed into female hormones by the aromatase enzyme. This means that you do not have to worry about estrogen side effects. Furthermore, the steroid helps you gain muscles that are hard and dry mainly because it does not cause water retention and cannot aromatize. You can find Trenbole for sale in oral and injectable forms. There are two main forms of oral Trenbole that include Acetate and Metribolone. The injectable forms are the most popular with athletes and they include Acetate, Enanthate and Hexahydrobenzylcarbonate.
Parabolan is the most popular injectable version of Tren mainly because it is one of the easily obtainable steroids for most users. Parabolan Hexahydrobenzylcarbonate on the other hand is the most powerful. All three injectable versions can be stacked with other products for greater effectiveness.
Parabolan Dosage
The ideal Parabolan dosage varies greatly depending on the user’s desired effects and the ester used in the preparation of the steroid. However, you can inject Parabolan Acetate every day or every other day in dosages that range from 50mg to 200mg per injection. Most users of the hexahydrobenzylcarbonate and enanthate versions usually inject on weekly basis. It is important to note that a product with higher ester will release the hormone slowly and thus, can be injected less often and in higher dosage.

Parabolan Half Life
You should also note that the half-life of the base Parabolan hormone is about 6 to 8 hours. However, most athletes do not use the base hormone. Most of the versions used by athletes have an ester chain attached, which allows them to stay longer before the hormone can interact with the androgen receptors in your muscle cells. This is because the steroid will have to interact with plasma lipases in the blood stream to cleave off the ester chain before it can interact with the androgen receptors.
Therefore, different versions have different half-life due to different levels of ester. Nevertheless, the half-life of Parabolan Acetate steroid is about 48 hours while the Parabolan Ananthate has a half-life of about 5 to 7 days. The Parabolan Hexahydrobenzylcarbonate steroid has the longest half-life of about 8 to 10 days. However, since there is no scientific consensus about the half-life duration, you can expect the indicated figures to slightly vary. Nevertheless, although the steroid does not have any known side effects, it is important to follow the right usage indications to ensure effectiveness.
The Strongest Anabolic Steroid
You probably are familiar with other mass building products such as testosterone. This hormone is known to be quite effective and helps many athletes, bodybuilders as well as weightlifters bulk up fast and maintains their agility.
But, did you know that Parabolan is much stronger than testosterone? When stacked, its androgenic properties are five times as strong as testosterone while its anabolic scores are four times better than testosterone. Consuming 200mg of Trenbolone will have same effects as consuming 1000mg of testosterone.
Tren H Is Versatile
Like many other bodybuilders or athletes you probably wonder whether Tren H can be used together with other mass and muscle gaining products. It is a known fact that some products may cancel the gains you’ve made or interfere with the body’s natural way of working.
Parabolan is quite versatile and can be stacked with other steroids such as Testosterone, Dianabol, Winstrol and many others. It will still maintain its efficacy even when used with other hormones since it doesn’t convert to estrogen (aromatize).

Parabolan Uses
A key advantage of Parabolan is that is comes with a wide array of benefits. First, it will help you increase your muscular mass through retention of nitrogen which is critical in muscle gain. Secondly, it boosts supply of red blood cells in the body improving absorption of nutrients and reducing fatigue especially when working out.
Thirdly, its androgenic effect makes it quite effective as a fat burner where it binds itself to the Androgen Receptor (AR). Fourthly, by restraining the production of cortisol, Parabolan won’t breakdown cells in muscles.
Well, there you have it –some reasons that are driving the sales and popularity of up. It is the strongest anabolic steroid, it is highly effective and suitable for both new as well as seasoned bodybuilders, and it is highly versatile and compatible with other bodybuilding hormones.
Your will also experience increased stamina, shed off extra body fat and minimal side effects. If you aspire to increase your muscle, mass and strength easily, safely and conveniently then you will find Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate Parabolan quite suitable.
Parabolan Benefits
Parabolan is a powerful injectable steroid that has the ability to increase muscle growth. Many bodybuilders and athletes utilzie this drug due to the fact that when it is combined with weight training exercises it can help to increase buscle mass as well as to burn fat. In this overview, we’ll take a look at 5 Parabolan H side effects, both before and after use.
Due to the fact that Parabolan H carries several different anabolic steroidal traits, it makes it one of the most versatile steroids of all time but it does come with significant side effects. Click here to read about Tren’s side effects.
1) Enhances Protein Synthesis
While it’s true that protein isn’t the only factor that leads to muscle growth, it is the primary building block of the muscle nonetheless. Protein synthesis refers to the rate at which our body is able to build proteins. One of the effects that Parabolan has on the body is that it enhances our proven synthesis process. This increase leads to improved overall rate of recovery which is essential when it comes to building muscle.
2) Increases Red Blood Cell Count
Red blood cells are responsible for transporting oxygen and nutrients throughout the body. Therefore, as our red blood cell count increases so does our blood oxygenation levels. With high levels of blood oxygenation, our muscles are able to perform at a higher capacity.
Meaning that they can undergo lengthy periods of activity for an longer time, whenever our blood oxygenation levels are high. One of the more interesting side effects of Tren H is that it stimulates red blood cell production as well.
3) Increases Feed Efficiency
Feed efficiency refers to our body’s ability to utilize nutrients. Another interesting effect that Parabolan has on the body is that it increases feed efficiency. Meaning that by utilizing this steroid, each and every nutrient that your body consumes will be utilized more efficiently.
4) Improves Metabolism Rate
Metabolism essentially means ability to burn fat. When we have low metabolism rates our body burns less fat and stores an abundance of it. However, with a high metabolism rate our body burns more fat and stores less of it. This anabolic steroid binds firmly to the androgen receptor which cause’s the body’s metabolism rate to elevate.
5) Stimulates The Production Of Somatomedin C
Another side effect that Parabolan H has on the body is that it stimulates the production of Somatomedin C. Somatomedin C is a powerful hormonal protein that is primarily produced by the liver. This hormone plays a pivotal role when it comes to the production of HGH or human growth hormone. This significantly contributes to amazing results.
What’s so interesting about HGH is that it promotes and increases our body’s ability to build protein tissues, it improves sexual performance as well as our ability to endure long periods of physical activity. Additionally, it’s also worth noting that HGH is responsible for maintaining and increasing lean muscle mass as well.
As such, by utilizing Parabolan it can help to stimulate the production of Somatomedin C which facilitates the production of HGH, which subsequently leads to a faster rate of recovery and increased muscle mass.

Parabolan Side Effects
Although the side effects of Parabolan are more than often blown out of proportion, we can’t render this the most side-effect friendly steroid of all times but is most certainly among the most friendliest. Most of the possible side effects to the use of Parabolan are, to a great extent, similar to those of other anabolic steroids and are just as controllable. In fact, most of them are hugely dependent on genetic predispositions, as well as sensitivity.
To enable you comprehend the possible side effects of Parabolan, we’ve categorized them differently along with all necessary information as below:
1. Estrogenic
First, Tren is not estrogenic. This steroid doesn’t aromatize at all, and that basically explains why excess water retention is impossible with Parabolan. However, the hormone carrying some strong progestin nature makes gynecomastia possible. Progesterone can stimulate the estrogenic mechanism in one’s mammary tissue, which can in turn promote gynecomastia.
2. Androgenic
Tren is highly androgenic and as you’d expect, there are some possible androgenic side effects of Parabolan. Such include acne, body hair growth and accelerated hair loss. Such effects are possible but they’re entirely dependent on one’s genetics.
3. Cardiovascular
The side effects of Parabolan within this category may be a concern for men. Parabolan can have a negative, yet strong impact on cholesterol as it suppresses the good cholesterol (HDL) and increases the bad cholesterol (LDL). This effect is controllable although it might take some concentrated effort.
Leading a cholesterol-friendly lifestyle is imperative, implying taking cholesterol-friendly diets low in simple sugars, low in saturated fats and rich in omega fatty acids. Also, it means you’ll have to incorporate regular cardiovascular activity into your routine, even during the off-season growth periods.
4. Testerone
Regardless of what purpose you’re using Parabolan for or even your genetics, its side effects will always include suppression of natural testosterone production. All anabolic steroids will suppress the production of natural testosterone, but the rate of suppression varies significantly from one steroid to another.
In this case, suppression of natural testosterone by Tren will be more significant. You can solve this problem by just including exogenous testosterone during your cycle. Once the cycle ends and all exogenous hormones clear your system, natural production of testosterone will, on its own, begin again.
5. Response Effects
The last side effects of Parabolan surround those which will keep some persons from using this hormone. On the surface, they don’t sound that bad, but they may occur in a way which is beyond dramatic. Some of these side effects include insomnia, rapid heart rate, night sweats and anxiety. You can undertake to lower the dose in case such effects occur.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

  • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

  • +91 98 71 517328 in English.
  • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say