தமிழ்  English  हिंदी में देखे 
Dianabol - Powerful Anabolic Steroid for Muscle Gains and Enhanced Strength

Dianabol - Powerful Anabolic Steroid for Muscle Gains and Enhanced Strength

 • Rs. 599.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Free shipping on prepaid orders!


Dianabol - Powerful Anabolic Steroid for Muscle Gains and Enhanced Strength

API: Methandienone
Contents: 10mg x 100 Tablets

Description
Dianabol, containing Methandienone, is a potent anabolic steroid specifically designed for beginners aiming for substantial muscle gains and enhanced strength. Perfect for bulking and strength training, Dianabol promotes protein synthesis, nitrogen retention, and facilitates rapid recovery. Athletes, bodybuilders, powerlifters, and weightlifters can experience significant improvements in power, stamina, and mental focus with this remarkable supplement.

Key Benefits

 • Substantial Muscle Gains: Promotes significant increases in muscle mass through enhanced protein synthesis.

 • Enhanced Strength: Improves overall strength, allowing for more intense and effective workouts.

 • Bulking Efficiency: Ideal for bulking cycles, helping users to quickly and effectively add muscle mass.

 • Rapid Recovery: Facilitates faster recovery times, reducing muscle soreness and downtime between training sessions.

 • Improved Power and Stamina: Boosts power output and stamina, enabling longer and more productive workouts.

 • Mental Focus: Enhances mental clarity and focus, contributing to better training performance.

Dosage
Take 2-4 tablets per day. For optimal results, spread the dosage evenly throughout the day, preferably with meals.

Cycle Support
To maximize benefits and minimize potential side effects, it is recommended to follow a proper cycle support plan. This includes liver support supplements, a balanced diet rich in essential nutrients, and post-cycle therapy (PCT). Consult a healthcare professional for personalized cycle support advice.

Precaution

 • Not suitable for individuals under 18 years of age.

 • Consult a healthcare provider before starting any new supplement regimen, especially if you have pre-existing medical conditions or are taking other medications.

 • Do not exceed the recommended dosage.

 • Discontinue use and seek medical attention if any adverse reactions occur.

Side Effects
Potential side effects may include:

 • Liver toxicity

 • Increased aggression

 • Acne and oily skin

 • Hair loss

 • Water retention and bloating

 • Hormonal imbalances

Monitor your body's response to the supplement and report any unusual symptoms to a healthcare professional immediately.


 

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 


We Also Recommend


Dianabol - Powerful Anabolic Steroid for Muscle Gains and Enhanced Strength

API: Methandienone
Contents: 10mg x 100 Tablets

Description
Dianabol, containing Methandienone, is a potent anabolic steroid specifically designed for beginners aiming for substantial muscle gains and enhanced strength. Perfect for bulking and strength training, Dianabol promotes protein synthesis, nitrogen retention, and facilitates rapid recovery. Athletes, bodybuilders, powerlifters, and weightlifters can experience significant improvements in power, stamina, and mental focus with this remarkable supplement.

Key Benefits

 • Substantial Muscle Gains: Promotes significant increases in muscle mass through enhanced protein synthesis.

 • Enhanced Strength: Improves overall strength, allowing for more intense and effective workouts.

 • Bulking Efficiency: Ideal for bulking cycles, helping users to quickly and effectively add muscle mass.

 • Rapid Recovery: Facilitates faster recovery times, reducing muscle soreness and downtime between training sessions.

 • Improved Power and Stamina: Boosts power output and stamina, enabling longer and more productive workouts.

 • Mental Focus: Enhances mental clarity and focus, contributing to better training performance.

Dosage
Take 2-4 tablets per day. For optimal results, spread the dosage evenly throughout the day, preferably with meals.

Cycle Support
To maximize benefits and minimize potential side effects, it is recommended to follow a proper cycle support plan. This includes liver support supplements, a balanced diet rich in essential nutrients, and post-cycle therapy (PCT). Consult a healthcare professional for personalized cycle support advice.

Precaution

 • Not suitable for individuals under 18 years of age.

 • Consult a healthcare provider before starting any new supplement regimen, especially if you have pre-existing medical conditions or are taking other medications.

 • Do not exceed the recommended dosage.

 • Discontinue use and seek medical attention if any adverse reactions occur.

Side Effects
Potential side effects may include:

 • Liver toxicity

 • Increased aggression

 • Acne and oily skin

 • Hair loss

 • Water retention and bloating

 • Hormonal imbalances

Monitor your body's response to the supplement and report any unusual symptoms to a healthcare professional immediately.


 

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say