தமிழ்  English  हिंदी में देखे 
CARBON Prohormones: Boost Fat Loss and Preserve Muscle During Cutting Cycles

CARBON Prohormones: Boost Fat Loss and Preserve Muscle During Cutting Cycles

 • Rs. 2,900.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Free shipping on prepaid orders!


CARBON Prohormones: Boost Fat Loss and Preserve Muscle During Cutting Cycles

Proprietary Prohormones
Contents: 50mg x 50 Capsules


Description:
CARBON is a premium prohormone supplement formulated with a potent blend of peptides designed to optimize fat loss and preserve muscle mass during cutting phases. It enhances metabolic rate, promotes efficient fat burning, and supports rapid recovery, making it an ideal choice for bodybuilders seeking a lean, shredded physique.

Key Benefits:

 • Enhanced Fat Loss: Boosts metabolism to increase calorie burning and promote efficient fat reduction.

 • Muscle Preservation: Helps maintain muscle mass during cutting cycles, ensuring you retain hard-earned gains while shedding fat.

 • Improved Recovery: Aids in faster recovery times, allowing you to train more effectively and consistently.

 • Lean Physique: Supports the achievement of a defined, shredded body by combining fat-burning and muscle-preserving properties.

Dosage:

 • Recommended Intake: Take 2 capsules daily.

 • Timing: For optimal results, consume one capsule in the morning and one in the evening with meals.

Cycle Support:
To ensure the best results and minimize potential side effects, incorporating proper cycle support is essential:

 • Liver Support: Use a high-quality liver supplement like EL LIVODROME to protect liver health and improve digestion.
 • Estrogen Support: Maintain hormonal balance by managing estrogen levels, potentially using 10-20mg of TAMOXIF 20 every day or every other day.
 • Multivitamin: Incorporate a potent multivitamin such as ESSATTOVITE MEN to meet the increased demand for vitamins and minerals due to enhanced metabolism.

Precautions:

 • Hydration: Ensure adequate hydration throughout the day to support overall health and metabolic processes.

 • Diet: Follow a balanced diet rich in protein, healthy fats, and complex carbohydrates to maximize the benefits of CARBON.

 • Consultation: Always consult with a healthcare professional before starting any new supplement, especially if you have pre-existing health conditions or are taking other medications.

Side Effects:
While CARBON is designed to minimize side effects, some individuals may experience:

 • Hormonal Imbalance: Potential for minor hormonal fluctuations; monitoring and proper cycle support are recommended.

 • Liver Stress: Possible liver strain; mitigated with liver support supplements.

 • Estrogenic Effects: Minor risk of increased estrogen levels, leading to water retention or gynecomastia, which can be managed with estrogen support.

 • Digestive Issues: Mild stomach discomfort or bloating, which can be alleviated with proper liver and digestive support.

By following the recommended dosage, cycle support, and precautions, users can optimize their results with CARBON, achieving a lean and muscular physique with minimized side effects.

 

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 


We Also Recommend


CARBON Prohormones: Boost Fat Loss and Preserve Muscle During Cutting Cycles

Proprietary Prohormones
Contents: 50mg x 50 Capsules


Description:
CARBON is a premium prohormone supplement formulated with a potent blend of peptides designed to optimize fat loss and preserve muscle mass during cutting phases. It enhances metabolic rate, promotes efficient fat burning, and supports rapid recovery, making it an ideal choice for bodybuilders seeking a lean, shredded physique.

Key Benefits:

 • Enhanced Fat Loss: Boosts metabolism to increase calorie burning and promote efficient fat reduction.

 • Muscle Preservation: Helps maintain muscle mass during cutting cycles, ensuring you retain hard-earned gains while shedding fat.

 • Improved Recovery: Aids in faster recovery times, allowing you to train more effectively and consistently.

 • Lean Physique: Supports the achievement of a defined, shredded body by combining fat-burning and muscle-preserving properties.

Dosage:

 • Recommended Intake: Take 2 capsules daily.

 • Timing: For optimal results, consume one capsule in the morning and one in the evening with meals.

Cycle Support:
To ensure the best results and minimize potential side effects, incorporating proper cycle support is essential:

 • Liver Support: Use a high-quality liver supplement like EL LIVODROME to protect liver health and improve digestion.
 • Estrogen Support: Maintain hormonal balance by managing estrogen levels, potentially using 10-20mg of TAMOXIF 20 every day or every other day.
 • Multivitamin: Incorporate a potent multivitamin such as ESSATTOVITE MEN to meet the increased demand for vitamins and minerals due to enhanced metabolism.

Precautions:

 • Hydration: Ensure adequate hydration throughout the day to support overall health and metabolic processes.

 • Diet: Follow a balanced diet rich in protein, healthy fats, and complex carbohydrates to maximize the benefits of CARBON.

 • Consultation: Always consult with a healthcare professional before starting any new supplement, especially if you have pre-existing health conditions or are taking other medications.

Side Effects:
While CARBON is designed to minimize side effects, some individuals may experience:

 • Hormonal Imbalance: Potential for minor hormonal fluctuations; monitoring and proper cycle support are recommended.

 • Liver Stress: Possible liver strain; mitigated with liver support supplements.

 • Estrogenic Effects: Minor risk of increased estrogen levels, leading to water retention or gynecomastia, which can be managed with estrogen support.

 • Digestive Issues: Mild stomach discomfort or bloating, which can be alleviated with proper liver and digestive support.

By following the recommended dosage, cycle support, and precautions, users can optimize their results with CARBON, achieving a lean and muscular physique with minimized side effects.

 

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say