தமிழ்  English  हिंदी में देखे 
Prime Enan (Primobolan) - Mild Steroid for Cutting and Lean Gains

Prime Enan (Primobolan) - Mild Steroid for Cutting and Lean Gains

 • Rs. 2,299.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Shipping ₹35 - ₹400


PRIME ENAN

API: Methenolone Enanthate 100mg/ml
Content: 100mg x 10ml

Description
Prime Enan, featuring Methenolone Enanthate 100mg/ml, is a potent yet mild steroid, perfect for achieving cutting and lean gains. It enhances nitrogen retention, protects muscle mass during low-calorie diets, and minimizes muscle loss. A preferred choice for bodybuilders during cutting cycles, Prime Enan ensures lean, sculpted physiques. Its low virilization ratings also make it a suitable and safe option for female bodybuilders or athletes.

Key Benefits

 • Cutting and Lean Gains: Supports the development of lean muscle mass while promoting fat loss.

 • Enhanced Nitrogen Retention: Improves nitrogen balance, aiding in muscle preservation and growth.

 • Muscle Protection: Safeguards muscle mass during low-calorie diets, minimizing muscle loss.

 • Preferred for Cutting Cycles: Ideal for bodybuilders aiming for a lean and sculpted physique during cutting phases.

 • Suitable for Female Bodybuilders: Low virilization ratings make it a safe option for women seeking muscle enhancement without excessive masculinizing effects.

Dosage
Administer 3-5ml per week. Due to Prime Enan's short half-life of 6 hours, it is advisable to divide the dosage evenly throughout the week to maintain stable blood levels.

Cycle Support
To ensure optimal results and minimize potential side effects, it is recommended to follow a proper cycle support plan. This may include liver support supplements, monitoring lipid profiles, and maintaining electrolyte balance. Consult a healthcare professional for personalized cycle support advice.

Precaution

 • Not suitable for individuals under 18 years of age.

 • Consult a healthcare provider before starting any new supplement regimen, especially if you have pre-existing medical conditions or are taking other medications.

 • Use Prime Enan responsibly and avoid prolonged use to minimize the risk of adverse effects.

 • Women should use Prime Enan cautiously to avoid virilization effects.

Side Effects
Potential side effects may include:

 • Androgenic effects such as acne and hair loss

 • Virilization in women (masculinizing effects)

 • Negative impact on lipid profiles

 • Suppression of natural testosterone production

Monitor your body's response to the supplement and discontinue use if any adverse reactions occur. Seek medical attention if necessary.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 


We Also Recommend


PRIME ENAN

API: Methenolone Enanthate 100mg/ml
Content: 100mg x 10ml

Description
Prime Enan, featuring Methenolone Enanthate 100mg/ml, is a potent yet mild steroid, perfect for achieving cutting and lean gains. It enhances nitrogen retention, protects muscle mass during low-calorie diets, and minimizes muscle loss. A preferred choice for bodybuilders during cutting cycles, Prime Enan ensures lean, sculpted physiques. Its low virilization ratings also make it a suitable and safe option for female bodybuilders or athletes.

Key Benefits

 • Cutting and Lean Gains: Supports the development of lean muscle mass while promoting fat loss.

 • Enhanced Nitrogen Retention: Improves nitrogen balance, aiding in muscle preservation and growth.

 • Muscle Protection: Safeguards muscle mass during low-calorie diets, minimizing muscle loss.

 • Preferred for Cutting Cycles: Ideal for bodybuilders aiming for a lean and sculpted physique during cutting phases.

 • Suitable for Female Bodybuilders: Low virilization ratings make it a safe option for women seeking muscle enhancement without excessive masculinizing effects.

Dosage
Administer 3-5ml per week. Due to Prime Enan's short half-life of 6 hours, it is advisable to divide the dosage evenly throughout the week to maintain stable blood levels.

Cycle Support
To ensure optimal results and minimize potential side effects, it is recommended to follow a proper cycle support plan. This may include liver support supplements, monitoring lipid profiles, and maintaining electrolyte balance. Consult a healthcare professional for personalized cycle support advice.

Precaution

 • Not suitable for individuals under 18 years of age.

 • Consult a healthcare provider before starting any new supplement regimen, especially if you have pre-existing medical conditions or are taking other medications.

 • Use Prime Enan responsibly and avoid prolonged use to minimize the risk of adverse effects.

 • Women should use Prime Enan cautiously to avoid virilization effects.

Side Effects
Potential side effects may include:

 • Androgenic effects such as acne and hair loss

 • Virilization in women (masculinizing effects)

 • Negative impact on lipid profiles

 • Suppression of natural testosterone production

Monitor your body's response to the supplement and discontinue use if any adverse reactions occur. Seek medical attention if necessary.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say