தமிழ்  English  हिंदी में देखे 
OXAN VAR - Synthetic Anabolic Steroid for Lean Gains and Cutting Cycles

OXAN VAR - Synthetic Anabolic Steroid for Lean Gains and Cutting Cycles

 • Rs. 999.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Shipping ₹35 - ₹400


OXAN VAR - Synthetic Anabolic Steroid for Lean Gains and Cutting Cycles 

API: Oxandrolone
Contents: 10mg x 50 Capsules

Description
OXAN VAR, containing Oxandrolone, is a synthetic anabolic steroid tailored for individuals seeking lean gains and cutting cycles. This supplement enhances power, strength, and flexibility, facilitating a ripped look with increased vascularity. OXAN VAR promotes muscle tissue growth, improves strength, and boosts stamina, making it perfect for achieving a Greek god-like physique.

Key Benefits

 • Lean Gains: Facilitates lean muscle gains without excessive water retention or bloating.

 • Cutting Cycles: Ideal for cutting phases, helping users achieve a defined and shredded physique.

 • Enhanced Power and Strength: Boosts overall power and strength, enhancing athletic performance.

 • Increased Vascularity: Improves vascularity, giving muscles a more defined and aesthetic appearance.

 • Muscle Tissue Growth: Promotes the growth of lean muscle tissue, contributing to a sculpted physique.

 • Improved Stamina: Enhances endurance and stamina, allowing for longer and more productive workouts.

Dosage
Take 2-4 tablets per day. For optimal results, spread the dosage evenly throughout the day, preferably with meals. The half-life of Oxandrolone is approximately 9 hours.

Cycle Support
To maximize benefits and minimize potential side effects, it is recommended to follow a proper cycle support plan. This may include liver support supplements, maintaining a balanced diet rich in essential nutrients, and post-cycle therapy (PCT). Consult a healthcare professional for personalized cycle support advice.

Precaution

 • Not suitable for individuals under 18 years of age.

 • Consult a healthcare provider before starting any new supplement regimen, especially if you have pre-existing medical conditions or are taking other medications.

 • Do not exceed the recommended dosage.

 • Discontinue use and seek medical attention if any adverse reactions occur.

Side Effects
Potential side effects may include:

 • Liver toxicity

 • Changes in cholesterol levels

 • Acne and oily skin

 • Hair loss (in predisposed individuals)

 • Hormonal imbalances

Monitor your body's response to the supplement and immediately report any unusual symptoms to a healthcare professional

 

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 


We Also Recommend


OXAN VAR - Synthetic Anabolic Steroid for Lean Gains and Cutting Cycles 

API: Oxandrolone
Contents: 10mg x 50 Capsules

Description
OXAN VAR, containing Oxandrolone, is a synthetic anabolic steroid tailored for individuals seeking lean gains and cutting cycles. This supplement enhances power, strength, and flexibility, facilitating a ripped look with increased vascularity. OXAN VAR promotes muscle tissue growth, improves strength, and boosts stamina, making it perfect for achieving a Greek god-like physique.

Key Benefits

 • Lean Gains: Facilitates lean muscle gains without excessive water retention or bloating.

 • Cutting Cycles: Ideal for cutting phases, helping users achieve a defined and shredded physique.

 • Enhanced Power and Strength: Boosts overall power and strength, enhancing athletic performance.

 • Increased Vascularity: Improves vascularity, giving muscles a more defined and aesthetic appearance.

 • Muscle Tissue Growth: Promotes the growth of lean muscle tissue, contributing to a sculpted physique.

 • Improved Stamina: Enhances endurance and stamina, allowing for longer and more productive workouts.

Dosage
Take 2-4 tablets per day. For optimal results, spread the dosage evenly throughout the day, preferably with meals. The half-life of Oxandrolone is approximately 9 hours.

Cycle Support
To maximize benefits and minimize potential side effects, it is recommended to follow a proper cycle support plan. This may include liver support supplements, maintaining a balanced diet rich in essential nutrients, and post-cycle therapy (PCT). Consult a healthcare professional for personalized cycle support advice.

Precaution

 • Not suitable for individuals under 18 years of age.

 • Consult a healthcare provider before starting any new supplement regimen, especially if you have pre-existing medical conditions or are taking other medications.

 • Do not exceed the recommended dosage.

 • Discontinue use and seek medical attention if any adverse reactions occur.

Side Effects
Potential side effects may include:

 • Liver toxicity

 • Changes in cholesterol levels

 • Acne and oily skin

 • Hair loss (in predisposed individuals)

 • Hormonal imbalances

Monitor your body's response to the supplement and immediately report any unusual symptoms to a healthcare professional

 

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say