தமிழ்  English  हिंदी में देखे 
Galium - Advanced Muscle-Building Capsules for Optimal Growth and Enhanced Endurance

Galium - Advanced Muscle-Building Capsules for Optimal Growth and Enhanced Endurance

 • Rs. 3,000.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Shipping ₹35 - ₹400


Galium - Advanced Muscle-Building Capsules for Optimal Growth and Enhanced Endurance


API: 1-Androstene Dihydroxybergamottin
Contents: 50mg x 50 Capsules

Description
Galium, powered by 1-Androstene Dihydroxybergamottin, is a top-tier muscle-building supplement designed to support optimal muscle growth, enhance recovery times, and boost endurance. Enriched with scientifically proven peptides, this potent blend is perfect for bodybuilders and athletes striving to maximize gains and reach peak fitness performance.

Key Benefits

 • Optimal Muscle Growth: Promotes significant muscle mass increase through enhanced protein synthesis.

 • Quicker Recovery: Aids in faster muscle recovery, reducing downtime between workouts.

 • Boosts Endurance: Increases stamina and endurance, allowing for more intense and prolonged training sessions.

 • Scientifically Proven Peptides: Includes peptides that have been rigorously tested for effectiveness and safety.

 • Ideal for Bodybuilders and Athletes: Tailored to meet the demands of high-performance training and bodybuilding.

Dosage
Take 2 capsules per day. For best results, take one capsule in the morning and one in the evening with meals.

Cycle Support
To ensure maximum benefits and minimize potential side effects, it is recommended to follow a cycle support plan. This may include liver support supplements and maintaining a balanced diet rich in essential nutrients. Consult with a healthcare professional for personalized cycle support advice.

Precaution

 • Not suitable for individuals under the age of 18.

 • Consult with a healthcare provider before starting any new supplement regimen, especially if you have any pre-existing medical conditions or are taking other medications.

 • Do not exceed the recommended dosage.

 • Discontinue use and seek medical attention if any adverse reactions occur.

Side Effects
Potential side effects may include:

 • Mild digestive discomfort

 • Changes in appetite

 • Headaches

 • Hormonal imbalances

 • Liver strain (rare but possible, especially with prolonged use)

Always monitor your body's response to the supplement and report any unusual symptoms to a healthcare professional.


 

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 


We Also Recommend


Galium - Advanced Muscle-Building Capsules for Optimal Growth and Enhanced Endurance


API: 1-Androstene Dihydroxybergamottin
Contents: 50mg x 50 Capsules

Description
Galium, powered by 1-Androstene Dihydroxybergamottin, is a top-tier muscle-building supplement designed to support optimal muscle growth, enhance recovery times, and boost endurance. Enriched with scientifically proven peptides, this potent blend is perfect for bodybuilders and athletes striving to maximize gains and reach peak fitness performance.

Key Benefits

 • Optimal Muscle Growth: Promotes significant muscle mass increase through enhanced protein synthesis.

 • Quicker Recovery: Aids in faster muscle recovery, reducing downtime between workouts.

 • Boosts Endurance: Increases stamina and endurance, allowing for more intense and prolonged training sessions.

 • Scientifically Proven Peptides: Includes peptides that have been rigorously tested for effectiveness and safety.

 • Ideal for Bodybuilders and Athletes: Tailored to meet the demands of high-performance training and bodybuilding.

Dosage
Take 2 capsules per day. For best results, take one capsule in the morning and one in the evening with meals.

Cycle Support
To ensure maximum benefits and minimize potential side effects, it is recommended to follow a cycle support plan. This may include liver support supplements and maintaining a balanced diet rich in essential nutrients. Consult with a healthcare professional for personalized cycle support advice.

Precaution

 • Not suitable for individuals under the age of 18.

 • Consult with a healthcare provider before starting any new supplement regimen, especially if you have any pre-existing medical conditions or are taking other medications.

 • Do not exceed the recommended dosage.

 • Discontinue use and seek medical attention if any adverse reactions occur.

Side Effects
Potential side effects may include:

 • Mild digestive discomfort

 • Changes in appetite

 • Headaches

 • Hormonal imbalances

 • Liver strain (rare but possible, especially with prolonged use)

Always monitor your body's response to the supplement and report any unusual symptoms to a healthcare professional.


 

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say