தமிழ்  English  हिंदी में देखे 
Deca Dura- Steroid Solution for Muscle Growth and Performance Enhancement

Deca Dura- Steroid Solution for Muscle Growth and Performance Enhancement

 • Rs. 1,399.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Shipping ₹35 - ₹400


DECA DURA

API: Nandrolone Decanoate 250mg/ml
Contents: 250mg x 10ml

Description
Deca Dura is a sterile oleaginous solution containing Nandrolone Decanoate 250mg/ml, with Benzyl Alcohol 5% as a solubilizer/preservative, in Sesame Oil. Effective for muscle growth, it promotes protein synthesis, reduces the risk of joint issues, and enhances muscular strength and stamina. This supplement is ideal for bodybuilders aiming for substantial muscle gains and improved performance.

Key Benefits

 • Muscle Growth: Promotes significant muscle growth and development.
 • Enhanced Protein Synthesis: Improves protein synthesis, aiding in muscle repair and recovery.
 • Joint Protection: Reduces the risk of joint issues commonly associated with intense training.
 • Increased Strength and Stamina: Enhances muscular strength and endurance, allowing for more intense workouts.
 • Substantial Muscle Gains: Ideal for individuals seeking substantial increases in muscle mass.

Dosage
Administer 2-4ml per week. Due to Deca Dura's long half-life of 15 days, dosages can be divided into fewer administrations per week.

Cycle Support
To ensure optimal results and minimize potential side effects, it is recommended to follow a proper cycle support plan. This may include liver support supplements, monitoring lipid profiles, and maintaining electrolyte balance. Consult a healthcare professional for personalized cycle support advice.

Precaution

 • Not suitable for individuals under 18 years of age.
 • Consult a healthcare provider before starting any new supplement regimen, especially if you have pre-existing medical conditions or are taking other medications.
 • Use Deca Dura responsibly and avoid prolonged use to minimize the risk of adverse effects.

Side Effects
Potential side effects may include:

 • Androgenic effects such as acne and hair loss
 • Virilization in women (masculinizing effects)
 • Negative impact on lipid profiles
 • Suppression of natural testosterone production
 • Cardiovascular issues (e.g., increased blood pressure)

Monitor your body's response to the supplement and discontinue use if any adverse reactions occur. Seek medical attention if necessary.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 


We Also Recommend


DECA DURA

API: Nandrolone Decanoate 250mg/ml
Contents: 250mg x 10ml

Description
Deca Dura is a sterile oleaginous solution containing Nandrolone Decanoate 250mg/ml, with Benzyl Alcohol 5% as a solubilizer/preservative, in Sesame Oil. Effective for muscle growth, it promotes protein synthesis, reduces the risk of joint issues, and enhances muscular strength and stamina. This supplement is ideal for bodybuilders aiming for substantial muscle gains and improved performance.

Key Benefits

 • Muscle Growth: Promotes significant muscle growth and development.
 • Enhanced Protein Synthesis: Improves protein synthesis, aiding in muscle repair and recovery.
 • Joint Protection: Reduces the risk of joint issues commonly associated with intense training.
 • Increased Strength and Stamina: Enhances muscular strength and endurance, allowing for more intense workouts.
 • Substantial Muscle Gains: Ideal for individuals seeking substantial increases in muscle mass.

Dosage
Administer 2-4ml per week. Due to Deca Dura's long half-life of 15 days, dosages can be divided into fewer administrations per week.

Cycle Support
To ensure optimal results and minimize potential side effects, it is recommended to follow a proper cycle support plan. This may include liver support supplements, monitoring lipid profiles, and maintaining electrolyte balance. Consult a healthcare professional for personalized cycle support advice.

Precaution

 • Not suitable for individuals under 18 years of age.
 • Consult a healthcare provider before starting any new supplement regimen, especially if you have pre-existing medical conditions or are taking other medications.
 • Use Deca Dura responsibly and avoid prolonged use to minimize the risk of adverse effects.

Side Effects
Potential side effects may include:

 • Androgenic effects such as acne and hair loss
 • Virilization in women (masculinizing effects)
 • Negative impact on lipid profiles
 • Suppression of natural testosterone production
 • Cardiovascular issues (e.g., increased blood pressure)

Monitor your body's response to the supplement and discontinue use if any adverse reactions occur. Seek medical attention if necessary.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say