தமிழ்  English  हिंदी में देखे 
Cytomel - Potent Thyroid Hormone for Enhanced Fat Loss and Muscle Growth

Cytomel - Potent Thyroid Hormone for Enhanced Fat Loss and Muscle Growth

 • Rs. 799.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Shipping ₹35 - ₹400


Cytomel - Potent Thyroid Hormone for Enhanced Fat Loss and Muscle Growth

CYTOMEL

API: Liothyronine Sodium
Contents: 100mcg x 100 Tablets

Description
Cytomel, containing Liothyronine Sodium, is a potent thyroid hormone designed to regulate basal metabolic rate for enhanced fat loss and a dry, cut physique. This supplement accelerates recovery, boosts protein synthesis, and facilitates rapid muscle growth. It is ideal for bodybuilders seeking increased energy and reduced water retention during their cutting cycles.

Key Benefits

 • Enhanced Fat Loss: Regulates metabolism to promote efficient fat burning, leading to a leaner physique.

 • Dry, Cut Physique: Helps achieve a dry, cut appearance by reducing water retention and promoting muscle definition.

 • Accelerated Recovery: Speeds up recovery times between workouts, allowing for more frequent and intense training sessions.

 • Boosted Protein Synthesis: Enhances protein synthesis, promoting muscle growth and repair.

 • Increased Energy: Provides a boost in energy levels, improving workout performance and overall vitality.

Dosage
Take 1 tablet per day. For best results, take Cytomel in the morning on an empty stomach to maximize absorption. The long half-life of Liothyronine Sodium allows for once-daily dosing.

Cycle Support
To ensure optimal results and minimize potential side effects, it is recommended to follow a proper cycle support plan. This may include monitoring thyroid function, maintaining electrolyte balance, and staying adequately hydrated. Consult a healthcare professional for personalized cycle support advice.

Precaution

 • Not suitable for individuals under 18 years of age.

 • Consult a healthcare provider before starting any new supplement regimen, especially if you have thyroid disorders or other medical conditions.

 • Do not exceed the recommended dosage.

 • Avoid sudden discontinuation of Cytomel to prevent thyroid rebound effects.

Side Effects
Potential side effects may include:

 • Palpitations or irregular heart rate

 • Sweating

 • Tremors

 • Anxiety or nervousness

 • Headaches

 • Insomnia

Monitor your body's response to the supplement and discontinue use if any adverse reactions occur. Seek medical attention if necessary.

 

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 


We Also Recommend


Cytomel - Potent Thyroid Hormone for Enhanced Fat Loss and Muscle Growth

CYTOMEL

API: Liothyronine Sodium
Contents: 100mcg x 100 Tablets

Description
Cytomel, containing Liothyronine Sodium, is a potent thyroid hormone designed to regulate basal metabolic rate for enhanced fat loss and a dry, cut physique. This supplement accelerates recovery, boosts protein synthesis, and facilitates rapid muscle growth. It is ideal for bodybuilders seeking increased energy and reduced water retention during their cutting cycles.

Key Benefits

 • Enhanced Fat Loss: Regulates metabolism to promote efficient fat burning, leading to a leaner physique.

 • Dry, Cut Physique: Helps achieve a dry, cut appearance by reducing water retention and promoting muscle definition.

 • Accelerated Recovery: Speeds up recovery times between workouts, allowing for more frequent and intense training sessions.

 • Boosted Protein Synthesis: Enhances protein synthesis, promoting muscle growth and repair.

 • Increased Energy: Provides a boost in energy levels, improving workout performance and overall vitality.

Dosage
Take 1 tablet per day. For best results, take Cytomel in the morning on an empty stomach to maximize absorption. The long half-life of Liothyronine Sodium allows for once-daily dosing.

Cycle Support
To ensure optimal results and minimize potential side effects, it is recommended to follow a proper cycle support plan. This may include monitoring thyroid function, maintaining electrolyte balance, and staying adequately hydrated. Consult a healthcare professional for personalized cycle support advice.

Precaution

 • Not suitable for individuals under 18 years of age.

 • Consult a healthcare provider before starting any new supplement regimen, especially if you have thyroid disorders or other medical conditions.

 • Do not exceed the recommended dosage.

 • Avoid sudden discontinuation of Cytomel to prevent thyroid rebound effects.

Side Effects
Potential side effects may include:

 • Palpitations or irregular heart rate

 • Sweating

 • Tremors

 • Anxiety or nervousness

 • Headaches

 • Insomnia

Monitor your body's response to the supplement and discontinue use if any adverse reactions occur. Seek medical attention if necessary.

 

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say