தமிழ்  English  हिंदी में देखे 
Clen 40 - Potent Beta2-Agonist for Fat Loss and Enhanced Performance

Clen 40 - Potent Beta2-Agonist for Fat Loss and Enhanced Performance

 • Rs. 799.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Shipping ₹35 - ₹400


Clen 40 - Potent Beta2-Agonist for Fat Loss and Enhanced Performance

CLEN 40

API: Clenbuterol Hydrochloride
Contents: 40mcg x 100 Tablets

Description
Clen 40, containing Clenbuterol Hydrochloride, is a powerful beta2-agonist designed to aid bodybuilders in their fitness journey. This supplement promotes fat loss, increases lung capacity, and enhances muscle gains. Users can expect improved performance, stamina, vascularity, and energy while retaining muscle mass and strength. Clen 40 is ideal for individuals dedicated to achieving a sculpted physique with determination.

Key Benefits

 • Fat Loss: Promotes significant fat loss by increasing metabolic rate and thermogenesis.

 • Increased Lung Capacity: Improves respiratory function, allowing for better oxygen delivery during workouts.

 • Enhanced Muscle Gains: Supports lean muscle growth and retention, contributing to a more defined physique.

 • Improved Performance: Enhances overall athletic performance, leading to better workout outcomes.

 • Boosted Stamina and Energy: Increases endurance and energy levels, enabling longer and more intense training sessions.

 • Enhanced Vascularity: Improves vascularity, giving muscles a more defined and aesthetic appearance.

Dosage
Take 1 tablet per day. For best results, take Clen 40 in the morning to avoid potential sleep disturbances. The long half-life of Clenbuterol Hydrochloride allows for once-daily dosing.

Cycle Support
To ensure optimal results and minimize potential side effects, it is recommended to follow a proper cycle support plan. This may include liver support supplements, electrolyte balance maintenance, and adequate hydration. Consult a healthcare professional for personalized cycle support advice.

Precaution

 • Not suitable for individuals under 18 years of age.

 • Consult a healthcare provider before starting any new supplement regimen, especially if you have pre-existing medical conditions or are taking other medications.

 • Do not exceed the recommended dosage.

 • Avoid using Clen 40 for prolonged periods to prevent tolerance buildup and potential health risks.

Side Effects
Potential side effects may include:

 • Increased heart rate

 • Muscle tremors

 • Sweating

 • Insomnia

 • Hypertension

 • Cardiac hypertrophy (with prolonged use)

Monitor your body's response to the supplement and discontinue use if any adverse reactions occur. Seek medical attention if necessary.

 

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 


We Also Recommend


Clen 40 - Potent Beta2-Agonist for Fat Loss and Enhanced Performance

CLEN 40

API: Clenbuterol Hydrochloride
Contents: 40mcg x 100 Tablets

Description
Clen 40, containing Clenbuterol Hydrochloride, is a powerful beta2-agonist designed to aid bodybuilders in their fitness journey. This supplement promotes fat loss, increases lung capacity, and enhances muscle gains. Users can expect improved performance, stamina, vascularity, and energy while retaining muscle mass and strength. Clen 40 is ideal for individuals dedicated to achieving a sculpted physique with determination.

Key Benefits

 • Fat Loss: Promotes significant fat loss by increasing metabolic rate and thermogenesis.

 • Increased Lung Capacity: Improves respiratory function, allowing for better oxygen delivery during workouts.

 • Enhanced Muscle Gains: Supports lean muscle growth and retention, contributing to a more defined physique.

 • Improved Performance: Enhances overall athletic performance, leading to better workout outcomes.

 • Boosted Stamina and Energy: Increases endurance and energy levels, enabling longer and more intense training sessions.

 • Enhanced Vascularity: Improves vascularity, giving muscles a more defined and aesthetic appearance.

Dosage
Take 1 tablet per day. For best results, take Clen 40 in the morning to avoid potential sleep disturbances. The long half-life of Clenbuterol Hydrochloride allows for once-daily dosing.

Cycle Support
To ensure optimal results and minimize potential side effects, it is recommended to follow a proper cycle support plan. This may include liver support supplements, electrolyte balance maintenance, and adequate hydration. Consult a healthcare professional for personalized cycle support advice.

Precaution

 • Not suitable for individuals under 18 years of age.

 • Consult a healthcare provider before starting any new supplement regimen, especially if you have pre-existing medical conditions or are taking other medications.

 • Do not exceed the recommended dosage.

 • Avoid using Clen 40 for prolonged periods to prevent tolerance buildup and potential health risks.

Side Effects
Potential side effects may include:

 • Increased heart rate

 • Muscle tremors

 • Sweating

 • Insomnia

 • Hypertension

 • Cardiac hypertrophy (with prolonged use)

Monitor your body's response to the supplement and discontinue use if any adverse reactions occur. Seek medical attention if necessary.

 

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say