தமிழ்  English  हिंदी में देखे 

TRENBOL-S100: Turbocharge Gains with Trenbolone Suspension Precision.

 • Rs. 4,400.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Free shipping on prepaid orders!


TRENBOL-S100: Turbocharge Gains with Trenbolone Suspension Precision

Product Overview:

 • Active Ingredient: Trenbolone Suspension - 100mg/ml
 • Brand: TRENBOL-S100

Introducing TRENBOL-S100:
TRENBOL-S100, featuring Trenbolone Suspension API at 100mg/ml, stands as a powerhouse in anabolic steroids. Tailored for immediate muscle development, it delivers turbocharged gains, making it a dynamic and potent choice for bodybuilders seeking rapid and impactful results.

What is Trenbolone Suspension (100mg/ml):
Trenbolone Suspension, known for its fast-acting nature, ensures immediate and powerful lean muscle growth. With no ester attached, it offers an instant and intense approach to achieving remarkable results.

Key Benefits:

 • Turbocharged Muscle Development: Fast-acting for immediate and impactful lean muscle gains.
 • Intense Results: Delivers powerful results without any ester delay.
 • Dynamic in Cycles: Ideal for both cutting and bulking phases, ensuring rapid and impressive gains.

Usage Information:

 • Dosage Guidance: Typically administered at 100mg per day or as per individual response.
 • Cycle Length: Commonly used in cycles lasting 4-6 weeks for rapid and potent results.
 • Post-Cycle Therapy: Essential for maintaining gains and restoring hormonal balance post-cycle.

Dosage

Cycle Type Dosage
Beginner NA
Intermediate 25-50mg ED Before Workout
Advanced 100-150mg ED Before Workout


TRENBOLONE SUSPENSION Stacking

Cycle Type Dosage Duration
Beginner Not Recommended NA
Intermediate TESTRO S100 200-300mg EW
Or
ENANTHA-T250 250-500mg EW
Or
CYPIONE-T250 250-500mg EW
12-16 weeks
Advanced ANDROXY-50 50-100mg ED
And/Or
DIANABOL 50mg ED
TESTRO S100 200-300mg EW
Or
ENANTHA-T250 250-500mg EW
Or
CYPIONE-T250 250-500mcg EW
WINSTROL 100 400-700mg EW
12-16 weeks


Cycle Support**

Cycle Type Dosage
Beginner NA
Intermediate Letrozole 1mg thrice EW
Advanced Letrozole 1mg thrice EW


** To reduce side effects and damages caused to the endocrine system, liver Heart, sexual health, etc.

PCT FOR TRENBOL S100 CYCLE

Cycle Type Dosage Duration
Beginner NA NA
Intermediate Letrozole 1mg Thrice EW
HCG 1000-2000iu EW
Clomid 50mg ED
30 days
Advanced Letrozole 1mg Thrice EW
HCG 1000-2000iu EW
Clomid 50mg ED
30 days



Why Choose TRENBOL-S100 by 3rd Degree only?

TRENBOL-S100 by 3rd Degree ensures superior quality and turbocharged muscle-building with Trenbolone Suspension. Backed by cutting-edge technology, it's the ultimate choice for those seeking immediate and impactful gains.

 • Instant Absorption: Our advanced technology guarantees immediate absorption, maximizing the impact of each dose.
 • Turbocharged Metabolism: Provides an instant and intense metabolic process for rapid and impressive results.
 • Quality Assurance: A commitment to quality ensures a safe and reliable product.
 • Secure Product verification: All 3rd Degree products include a fake-proof verification process. Users can verify their product using a unique code supplied with all our products on our SSL-secured and encrypted website www.3rd-degree.com

Transform Your Physique with TRENBOL-S100: Whether you're aiming for rapid muscle growth or turbocharged gains, TRENBOL-S100 offers an immediate and dynamic approach to bodybuilding excellence.

Order TRENBOL-S100 now and turbocharge your gains for an extraordinary journey in bodybuilding and fitness!

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 


We Also Recommend


TRENBOL-S100: Turbocharge Gains with Trenbolone Suspension Precision

Product Overview:

 • Active Ingredient: Trenbolone Suspension - 100mg/ml
 • Brand: TRENBOL-S100

Introducing TRENBOL-S100:
TRENBOL-S100, featuring Trenbolone Suspension API at 100mg/ml, stands as a powerhouse in anabolic steroids. Tailored for immediate muscle development, it delivers turbocharged gains, making it a dynamic and potent choice for bodybuilders seeking rapid and impactful results.

What is Trenbolone Suspension (100mg/ml):
Trenbolone Suspension, known for its fast-acting nature, ensures immediate and powerful lean muscle growth. With no ester attached, it offers an instant and intense approach to achieving remarkable results.

Key Benefits:

 • Turbocharged Muscle Development: Fast-acting for immediate and impactful lean muscle gains.
 • Intense Results: Delivers powerful results without any ester delay.
 • Dynamic in Cycles: Ideal for both cutting and bulking phases, ensuring rapid and impressive gains.

Usage Information:

 • Dosage Guidance: Typically administered at 100mg per day or as per individual response.
 • Cycle Length: Commonly used in cycles lasting 4-6 weeks for rapid and potent results.
 • Post-Cycle Therapy: Essential for maintaining gains and restoring hormonal balance post-cycle.

Dosage

Cycle Type Dosage
Beginner NA
Intermediate 25-50mg ED Before Workout
Advanced 100-150mg ED Before Workout


TRENBOLONE SUSPENSION Stacking

Cycle Type Dosage Duration
Beginner Not Recommended NA
Intermediate TESTRO S100 200-300mg EW
Or
ENANTHA-T250 250-500mg EW
Or
CYPIONE-T250 250-500mg EW
12-16 weeks
Advanced ANDROXY-50 50-100mg ED
And/Or
DIANABOL 50mg ED
TESTRO S100 200-300mg EW
Or
ENANTHA-T250 250-500mg EW
Or
CYPIONE-T250 250-500mcg EW
WINSTROL 100 400-700mg EW
12-16 weeks


Cycle Support**

Cycle Type Dosage
Beginner NA
Intermediate Letrozole 1mg thrice EW
Advanced Letrozole 1mg thrice EW


** To reduce side effects and damages caused to the endocrine system, liver Heart, sexual health, etc.

PCT FOR TRENBOL S100 CYCLE

Cycle Type Dosage Duration
Beginner NA NA
Intermediate Letrozole 1mg Thrice EW
HCG 1000-2000iu EW
Clomid 50mg ED
30 days
Advanced Letrozole 1mg Thrice EW
HCG 1000-2000iu EW
Clomid 50mg ED
30 days



Why Choose TRENBOL-S100 by 3rd Degree only?

TRENBOL-S100 by 3rd Degree ensures superior quality and turbocharged muscle-building with Trenbolone Suspension. Backed by cutting-edge technology, it's the ultimate choice for those seeking immediate and impactful gains.

 • Instant Absorption: Our advanced technology guarantees immediate absorption, maximizing the impact of each dose.
 • Turbocharged Metabolism: Provides an instant and intense metabolic process for rapid and impressive results.
 • Quality Assurance: A commitment to quality ensures a safe and reliable product.
 • Secure Product verification: All 3rd Degree products include a fake-proof verification process. Users can verify their product using a unique code supplied with all our products on our SSL-secured and encrypted website www.3rd-degree.com

Transform Your Physique with TRENBOL-S100: Whether you're aiming for rapid muscle growth or turbocharged gains, TRENBOL-S100 offers an immediate and dynamic approach to bodybuilding excellence.

Order TRENBOL-S100 now and turbocharge your gains for an extraordinary journey in bodybuilding and fitness!

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say