தமிழ்  English  हिंदी में देखे 

STANOZOL -10 : Oral Stanozolol for high Quality Lean and dry Muscles with crazy Spiderweb Vascularity.

 • Rs. 1,750.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Shipping ₹35 - ₹400


STANOZOL-10: Define Your Physique

Achieve Superior Definition and Strength with Stanozolol

Product Overview:

 • API: Stanozolol / Stanazolol
 • Contents: 100 Tablets/10mg each
 • Brand: STANOZOL-10

Introducing STANOZOL-10:

STANOZOL-10, containing the renowned Stanozolol, is a top-tier anabolic steroid preferred by athletes and bodybuilders for its ability to provide superior muscle definition and strength.

Here's how it works in various aspects such as muscle gain, fat loss, achieving dry and lean muscle, enhancing vascularity, and defining muscle fibers:


 • Muscle Gain and fat loss : Stanozolol does not huge large gains in muscle volume, but it does lead to an increase in lean muscle mass, muscle strength and endurance without a corresponding increase in body weight. Its ability to retain lean muscle mass while cutting phase  makes it a favorable choice for contest prep cycles.

 • Dry and high Quality Lean Muscle: One of the hallmark benefits of Stanozolol is its ability to produce a "dry" look, as it does not aromatize into estrogen, which can lead to water retention. This results in lean, quality muscle gains with minimal water retention, making muscles appear harder and more defined.

 • Vascularity: Stanozolol enhances vascularity due to its ability to reduce subcutaneous water retention. This, combined with a reduction in body fat, can make veins more prominent, contributing to a more vascular appearance.

 • Muscle Fiber Definitions: Stanozolol's effectiveness in reducing body fat and water retention, while preserving lean muscle mass, helps in accentuating the definition of muscle fibers. This effect is particularly sought after by bodybuilders and fitness enthusiasts looking to achieve a sculpted, highly defined physique.

Key Benefits:

 • Enhanced Muscle Definition: Perfect for achieving that shredded, vascular look.
 • Increased Strength: Boosts physical power, ideal for intense training sessions.
 • Effective for Cutting Cycles: Integrates seamlessly into cutting cycles for optimal lean muscle development.

Dosage and Cycle:

 • Recommended Dosage: Start with a conservative dose and gradually increase. Typical starting dose is 20-40mg per day.
 • Cycle Duration: Follow a cycle ranging from 6 to 8 weeks for optimal results.
 • Maximum Dosage: Do not exceed 100mg per day.

Stacking Options:

 • In Combination with ANAVAR, CLEN-40, T3, T-PROP, MASTERONE, PRIMOBOLAN or TRENBOLONE in any cutting Cycle. STANAZOL-10 can be stacked with any Peptide, SARM or Pro Hormone for Powerful Cutting and Fat loss.

Cycle Support:

 • Liver Support: Consider incorporating effective liver support supplements such as LIVODROME by el Farma to ensure overall health during your cycle.

PCT (Post-Cycle Therapy) for STANOZOL-10 Cycle:

 • Wait for Clearance: Allow a sufficient time gap between the last Stanozol-10 dose and the beginning of PCT preferably around 1-2 weeks. If used standalone NO PCT maybe required, In stack with other Harsher steroids PCT will be as per their profile.
 • PCT Start: 2 tablets of PCT -MATRIX by 3rd Degree for 30 days will be enough for hormonal recovery if STANAZOL-10 is used standalone .

Why Choose 3rd Degree STANOZOL-10 only ?

stanozolol stands out as a highly effective anabolic steroid, ensuring quick and significant gains in muscle mass and strength. With Quality and efficiency 3rd Degree Pharma is known for, its the best Choice. stanozolol by 3rd Degree is the only stanozolol which is enhanced with Advanced & revolutionary COBALAMINUSION™ technology.

 • Superior Absorption: COBALAMINUSION™ technology ensures that each dose of stanozolol is efficiently absorbed, maximizing its muscle building potential.
 • Optimized Metabolism: The enhanced metabolic process leads to more effective results, making your journey towards a lean physique faster and more effective.
 • Quality Delivery: Our commitment to quality means you get a product that is not only effective but also safe and reliable.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 

Customer Reviews

Based on 1 review Write a review

We Also Recommend


Customer Reviews

Based on 1 review Write a review

STANOZOL-10: Define Your Physique

Achieve Superior Definition and Strength with Stanozolol

Product Overview:

 • API: Stanozolol / Stanazolol
 • Contents: 100 Tablets/10mg each
 • Brand: STANOZOL-10

Introducing STANOZOL-10:

STANOZOL-10, containing the renowned Stanozolol, is a top-tier anabolic steroid preferred by athletes and bodybuilders for its ability to provide superior muscle definition and strength.

Here's how it works in various aspects such as muscle gain, fat loss, achieving dry and lean muscle, enhancing vascularity, and defining muscle fibers:


 • Muscle Gain and fat loss : Stanozolol does not huge large gains in muscle volume, but it does lead to an increase in lean muscle mass, muscle strength and endurance without a corresponding increase in body weight. Its ability to retain lean muscle mass while cutting phase  makes it a favorable choice for contest prep cycles.

 • Dry and high Quality Lean Muscle: One of the hallmark benefits of Stanozolol is its ability to produce a "dry" look, as it does not aromatize into estrogen, which can lead to water retention. This results in lean, quality muscle gains with minimal water retention, making muscles appear harder and more defined.

 • Vascularity: Stanozolol enhances vascularity due to its ability to reduce subcutaneous water retention. This, combined with a reduction in body fat, can make veins more prominent, contributing to a more vascular appearance.

 • Muscle Fiber Definitions: Stanozolol's effectiveness in reducing body fat and water retention, while preserving lean muscle mass, helps in accentuating the definition of muscle fibers. This effect is particularly sought after by bodybuilders and fitness enthusiasts looking to achieve a sculpted, highly defined physique.

Key Benefits:

 • Enhanced Muscle Definition: Perfect for achieving that shredded, vascular look.
 • Increased Strength: Boosts physical power, ideal for intense training sessions.
 • Effective for Cutting Cycles: Integrates seamlessly into cutting cycles for optimal lean muscle development.

Dosage and Cycle:

 • Recommended Dosage: Start with a conservative dose and gradually increase. Typical starting dose is 20-40mg per day.
 • Cycle Duration: Follow a cycle ranging from 6 to 8 weeks for optimal results.
 • Maximum Dosage: Do not exceed 100mg per day.

Stacking Options:

 • In Combination with ANAVAR, CLEN-40, T3, T-PROP, MASTERONE, PRIMOBOLAN or TRENBOLONE in any cutting Cycle. STANAZOL-10 can be stacked with any Peptide, SARM or Pro Hormone for Powerful Cutting and Fat loss.

Cycle Support:

 • Liver Support: Consider incorporating effective liver support supplements such as LIVODROME by el Farma to ensure overall health during your cycle.

PCT (Post-Cycle Therapy) for STANOZOL-10 Cycle:

 • Wait for Clearance: Allow a sufficient time gap between the last Stanozol-10 dose and the beginning of PCT preferably around 1-2 weeks. If used standalone NO PCT maybe required, In stack with other Harsher steroids PCT will be as per their profile.
 • PCT Start: 2 tablets of PCT -MATRIX by 3rd Degree for 30 days will be enough for hormonal recovery if STANAZOL-10 is used standalone .

Why Choose 3rd Degree STANOZOL-10 only ?

stanozolol stands out as a highly effective anabolic steroid, ensuring quick and significant gains in muscle mass and strength. With Quality and efficiency 3rd Degree Pharma is known for, its the best Choice. stanozolol by 3rd Degree is the only stanozolol which is enhanced with Advanced & revolutionary COBALAMINUSION™ technology.

 • Superior Absorption: COBALAMINUSION™ technology ensures that each dose of stanozolol is efficiently absorbed, maximizing its muscle building potential.
 • Optimized Metabolism: The enhanced metabolic process leads to more effective results, making your journey towards a lean physique faster and more effective.
 • Quality Delivery: Our commitment to quality means you get a product that is not only effective but also safe and reliable.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say