தமிழ்  English  हिंदी में देखे 

TRENBOL-A100 ( Trenbolone Acetate) : The Most powerful cutting steroid for Massive lean gains, Immense Power, Fat loss and ULTRA HD physique..

 • Rs. 3,800.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Free shipping on prepaid orders!


TRENBOL-A100: Unleash Powerful Muscle and Fat Loss, Shred Your Workout.

Product Overview:

 • APIs: Trenbolone Acetate - 100mg per ml
 • Brand: TRENBOL-A100

Introducing TRENBOL-A100:

TRENBOL-A100 is a potent anabolic formulation featuring Trenbolone Acetate, renowned for its fast-acting and powerful effects. Designed to unleash powerful muscle growth and accelerate fat loss, TRENBOL-A100 is the ultimate choice for individuals aiming to sculpt a lean and shredded physique.

Usage: TRENBOL-A100, featuring Trenbolone Acetate, is the epitome of power for muscle and fat loss. Crafted for advanced users, it ignites a surge in strength and lean muscle mass.

Key Benefits:

 • Powerful Muscle Unleashed: Experience an unparalleled surge in strength and muscle mass.
 • Efficient Fat Loss: Achieve optimal fat loss for a shredded physique.
 • Ideal for Advanced Users: tailored for those seeking powerful results in their bodybuilding journey.

Usage Information:

 • Dosage Guidance: Administered at 100mg per ml; adjust based on individual response.
 • Cycle Focus: Ideal for advanced users, primarily used for short-term cycles due to potential psychological effects.

Stacking:

 • Testosterone Base: Combine TRENBOL-A100 with a testosterone base, such as Testosterone Propionate, to maintain a balanced anabolic environment and mitigate the risk of testosterone suppression.
 • Clenbuterol Stack: Integrate Clenbuterol into your stack to amplify the fat-burning effects of TRENBOL-A100. This combination enhances overall body composition by promoting muscle growth and reducing body fat.
 • Adding Peptides: Adding peptides such as OTOTROPIN, FRAG-RIP, INSUGRO, INSUGRO DS will not only enhance the results multifold, they will also help in reducing many side effects.

Cycle Support

 • Liver Support: Trenbolone Acetate is known for significant liver toxicity, including LIVODROME 2 capsules Twice a day is advisable to maintain overall liver health.
 • Cardiovascular Health: Given the potential cardiovascular effects, consider including omega-3 fatty acids or CoQ10 in your cycle support to support heart health.
 • Estrogen Support: Letrox 2000 at 2mg Thrice a week will help control Estrogen and DHT conversion helping control side effects and chances of GYNECOMASTIA, Acne etc.
 • Stress Hormone Management: Trenbolone is known to increase the levels of Stress hormones such as Cortisol and Prolactin which will not only increase side effects, they will suppress the results of the cycle as well. Adding Cabergline 1 tab EOD will help control these Side effects. 

PCT (Post-Cycle Therapy):

Post-Cycle Therapy is crucial after completing a cycle with anabolic steroids to help the body recover its natural hormonal balance. PCT aims to stimulate the production of endogenous testosterone and mitigate potential side effects.

Why Choose TRENBOL-A100 by 3rd Degree only?

TRENBOL-A100 by 3rd Degree ensures dominance with Trenbolone Acetate at 100mg/ml, delivering powerful muscle and fat loss. With advanced absorption technology, it stands at the forefront of bodybuilding innovation.

Maximized Absorption: Our advanced technology guarantees efficient absorption for maximum impact.

Tailored for Advanced Users: Crafted for those seeking powerful muscle and fat loss.

Quality Assurance: A commitment to quality ensures a safe and reliable product.

Transform Your Physique with TRENBOL-A100: Whether you're aiming for powerful muscle gains or efficient fat loss, TRENBOL-A100 offers a potent and advanced approach to bodybuilding excellence.

Order TRENBOL-A100 now and unleash power for a shredded physique!

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 

Customer Reviews

Based on 1 review Write a review

We Also Recommend


Customer Reviews

Based on 1 review Write a review

TRENBOL-A100: Unleash Powerful Muscle and Fat Loss, Shred Your Workout.

Product Overview:

 • APIs: Trenbolone Acetate - 100mg per ml
 • Brand: TRENBOL-A100

Introducing TRENBOL-A100:

TRENBOL-A100 is a potent anabolic formulation featuring Trenbolone Acetate, renowned for its fast-acting and powerful effects. Designed to unleash powerful muscle growth and accelerate fat loss, TRENBOL-A100 is the ultimate choice for individuals aiming to sculpt a lean and shredded physique.

Usage: TRENBOL-A100, featuring Trenbolone Acetate, is the epitome of power for muscle and fat loss. Crafted for advanced users, it ignites a surge in strength and lean muscle mass.

Key Benefits:

 • Powerful Muscle Unleashed: Experience an unparalleled surge in strength and muscle mass.
 • Efficient Fat Loss: Achieve optimal fat loss for a shredded physique.
 • Ideal for Advanced Users: tailored for those seeking powerful results in their bodybuilding journey.

Usage Information:

 • Dosage Guidance: Administered at 100mg per ml; adjust based on individual response.
 • Cycle Focus: Ideal for advanced users, primarily used for short-term cycles due to potential psychological effects.

Stacking:

 • Testosterone Base: Combine TRENBOL-A100 with a testosterone base, such as Testosterone Propionate, to maintain a balanced anabolic environment and mitigate the risk of testosterone suppression.
 • Clenbuterol Stack: Integrate Clenbuterol into your stack to amplify the fat-burning effects of TRENBOL-A100. This combination enhances overall body composition by promoting muscle growth and reducing body fat.
 • Adding Peptides: Adding peptides such as OTOTROPIN, FRAG-RIP, INSUGRO, INSUGRO DS will not only enhance the results multifold, they will also help in reducing many side effects.

Cycle Support

 • Liver Support: Trenbolone Acetate is known for significant liver toxicity, including LIVODROME 2 capsules Twice a day is advisable to maintain overall liver health.
 • Cardiovascular Health: Given the potential cardiovascular effects, consider including omega-3 fatty acids or CoQ10 in your cycle support to support heart health.
 • Estrogen Support: Letrox 2000 at 2mg Thrice a week will help control Estrogen and DHT conversion helping control side effects and chances of GYNECOMASTIA, Acne etc.
 • Stress Hormone Management: Trenbolone is known to increase the levels of Stress hormones such as Cortisol and Prolactin which will not only increase side effects, they will suppress the results of the cycle as well. Adding Cabergline 1 tab EOD will help control these Side effects. 

PCT (Post-Cycle Therapy):

Post-Cycle Therapy is crucial after completing a cycle with anabolic steroids to help the body recover its natural hormonal balance. PCT aims to stimulate the production of endogenous testosterone and mitigate potential side effects.

Why Choose TRENBOL-A100 by 3rd Degree only?

TRENBOL-A100 by 3rd Degree ensures dominance with Trenbolone Acetate at 100mg/ml, delivering powerful muscle and fat loss. With advanced absorption technology, it stands at the forefront of bodybuilding innovation.

Maximized Absorption: Our advanced technology guarantees efficient absorption for maximum impact.

Tailored for Advanced Users: Crafted for those seeking powerful muscle and fat loss.

Quality Assurance: A commitment to quality ensures a safe and reliable product.

Transform Your Physique with TRENBOL-A100: Whether you're aiming for powerful muscle gains or efficient fat loss, TRENBOL-A100 offers a potent and advanced approach to bodybuilding excellence.

Order TRENBOL-A100 now and unleash power for a shredded physique!

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say