தமிழ்  English  हिंदी में देखे 

ThymosiB (TB-500): Supercharge Muscle Recovery, Reduce Inflammation, and Enhance Performance!

 • Rs. 17,000.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Shipping ₹35 - ₹400


ThymosiB

Package Content: 5 Vials of 5mg TB-500 rDNA origin.

ThymosiB also known as TB-500, a synthetic version of the naturally occurring peptide Thymosin Beta-4, plays a crucial role in protecting, regenerating, and remodeling injured or damaged tissues. The peptide is renowned in the athletic and bodybuilding world for its exceptional healing properties.

Action Mechanism: TB-500 in ThymosiB works by:

 • Promotion of Healing: TB-500 is instrumental in the healing of wounds and promotes the migration of keratinocytes and endothelial cells, which are essential for the healing process.

 • Anti-inflammatory Properties:TB 500 has shown to reduce inflammation, making it beneficial in the treatment of chronic inflammatory conditions.

 • Tissue Protection and Repair: Thymosin beta-500 has a protective role in tissues, helping to prevent the formation of scar tissue while promoting tissue repair and regeneration.

 • Enhancement of Angiogenesis: thymosib supports the formation of new blood vessels, which is crucial for the healing of damaged tissues.

 • Regulation of Actin: TB500 plays a role in actin sequestering and polymerization, affecting cell shape, migration, and cytokinesis.

Benefits for Bodybuilders and Athletes:

 • Accelerated Muscle Recovery: Reduces recovery time significantly, letting you train harder and more frequently.
 • Improved Flexibility and Stretch: Prevents muscle stiffness and enhances flexibility for better performance.
 • Improved Body Composition: It reduces body fat and increase lean body mass.
 • Boosted Endurance: Increases stamina for prolonged, high-intensity workouts.
 • Injury Prevention and Healing: Enhances healing of muscle fibers, tendons, ligaments, making it ideal for recovering from or preventing sports injuries.
 • Hair and Skin Health: A unique benefit of TB-500, improving the overall texture and health of skin and hair, enhancing your aesthetic appearance.

For Over all Fitness and Well being: Whether you're looking to build muscle, loose fat, accelerate recovery, tone up, or boost your athletic performance, ThymosiB can be your go to peptide in any anabolic or peptide Cycle.

Usage and Dosage:

 • Recommended Dosage: Dosage Can range Between 500mcg to 2mg ED Administered Subcutaneous.
 • Usage Cycle: Optimum Duration for TB500 Cycle can range between 15-45 days.
 • Stacking: Can be stacked to any peptide, Anabolic, SARM or Pro-Hormone Cycle. For Injury, Stacking with OTOTROPIN, INSUGRO, MECHA-TECH and MECHA-FACTO is recommended.
 • Precaution: Possible suppression of immunity is seen, for which body develops tolerance for 4-5 days of administration.

The Revolutionary Temporect Pro™ packaging:

The Revolutionary peptide packaging by Denik Pharm is specifically designed for heat and temperature-sensitive drugs, like peptides. Here are the key reasons why it's advisable for peptides:

 • Revolutionary Packaging: Temporect Pro represents a new step in peptide packaging, focusing on protecting the integrity of temperature-sensitive drugs.
 • Temperature and Shock Proof: It's designed to be both temperature and shockproof, ensuring that peptides are safeguarded from damage during transportation and storage. This protection is crucial as peptides can be sensitive to heat, sunlight, and physical stress.
 • Preserving Efficacy and Potency: Years of research and rigorous testing have been invested to ensure that this packaging maintains the efficacy and potency of the products it contains. By withstanding external factors like heat and sunlight, Temporect Pro packaging helps in delivering the promised quality of the peptides.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 

Customer Reviews

Based on 2 reviews Write a review

We Also Recommend


Customer Reviews

Based on 2 reviews Write a review

ThymosiB

Package Content: 5 Vials of 5mg TB-500 rDNA origin.

ThymosiB also known as TB-500, a synthetic version of the naturally occurring peptide Thymosin Beta-4, plays a crucial role in protecting, regenerating, and remodeling injured or damaged tissues. The peptide is renowned in the athletic and bodybuilding world for its exceptional healing properties.

Action Mechanism: TB-500 in ThymosiB works by:

 • Promotion of Healing: TB-500 is instrumental in the healing of wounds and promotes the migration of keratinocytes and endothelial cells, which are essential for the healing process.

 • Anti-inflammatory Properties:TB 500 has shown to reduce inflammation, making it beneficial in the treatment of chronic inflammatory conditions.

 • Tissue Protection and Repair: Thymosin beta-500 has a protective role in tissues, helping to prevent the formation of scar tissue while promoting tissue repair and regeneration.

 • Enhancement of Angiogenesis: thymosib supports the formation of new blood vessels, which is crucial for the healing of damaged tissues.

 • Regulation of Actin: TB500 plays a role in actin sequestering and polymerization, affecting cell shape, migration, and cytokinesis.

Benefits for Bodybuilders and Athletes:

 • Accelerated Muscle Recovery: Reduces recovery time significantly, letting you train harder and more frequently.
 • Improved Flexibility and Stretch: Prevents muscle stiffness and enhances flexibility for better performance.
 • Improved Body Composition: It reduces body fat and increase lean body mass.
 • Boosted Endurance: Increases stamina for prolonged, high-intensity workouts.
 • Injury Prevention and Healing: Enhances healing of muscle fibers, tendons, ligaments, making it ideal for recovering from or preventing sports injuries.
 • Hair and Skin Health: A unique benefit of TB-500, improving the overall texture and health of skin and hair, enhancing your aesthetic appearance.

For Over all Fitness and Well being: Whether you're looking to build muscle, loose fat, accelerate recovery, tone up, or boost your athletic performance, ThymosiB can be your go to peptide in any anabolic or peptide Cycle.

Usage and Dosage:

 • Recommended Dosage: Dosage Can range Between 500mcg to 2mg ED Administered Subcutaneous.
 • Usage Cycle: Optimum Duration for TB500 Cycle can range between 15-45 days.
 • Stacking: Can be stacked to any peptide, Anabolic, SARM or Pro-Hormone Cycle. For Injury, Stacking with OTOTROPIN, INSUGRO, MECHA-TECH and MECHA-FACTO is recommended.
 • Precaution: Possible suppression of immunity is seen, for which body develops tolerance for 4-5 days of administration.

The Revolutionary Temporect Pro™ packaging:

The Revolutionary peptide packaging by Denik Pharm is specifically designed for heat and temperature-sensitive drugs, like peptides. Here are the key reasons why it's advisable for peptides:

 • Revolutionary Packaging: Temporect Pro represents a new step in peptide packaging, focusing on protecting the integrity of temperature-sensitive drugs.
 • Temperature and Shock Proof: It's designed to be both temperature and shockproof, ensuring that peptides are safeguarded from damage during transportation and storage. This protection is crucial as peptides can be sensitive to heat, sunlight, and physical stress.
 • Preserving Efficacy and Potency: Years of research and rigorous testing have been invested to ensure that this packaging maintains the efficacy and potency of the products it contains. By withstanding external factors like heat and sunlight, Temporect Pro packaging helps in delivering the promised quality of the peptides.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say