தமிழ்  English  हिंदी में देखे 

FRAG-RIP ( hGH Fragment): Power of Human Growth Hormone for Extreme and safe Fat loss

 • Rs. 10,000.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Shipping ₹35 - ₹400


FRAG-RIP (Tyr-hGH Fragment 177-191) is a peptide derived from the human growth hormone (hGH). It is a fragment of the hGH molecule consisting of amino acids 177 to 191 with added tyrosine substitution at the N-terminal end of the fragment for stabilization and enhanced bioavailability.

This Fragment of Human Growth Hormone is primarily responsible for fat loss associated with growth Hormone use.

Usage:

hGH Fragment 177-191 (FRAG-RIP) also known as AOD 9604 is used to target and reduce body fat, with a potential focus on stubborn adipose tissue (fat Around stomach area).

It also helps preserve lean muscle during weight loss, improves insulin sensitivity, fastens recovery and overall well being.

FRAG-RIP modulates body's metabolic pathway to use fat as primary source of energy leading to lesser fat accumulation and 12.5 times better fat loss than hGH itself.

Benefits

 • Fat Reduction: FRAG-RIP may target stubborn adipose tissue, promoting fat breakdown and improved body composition.
 • Lean Muscle Preservation: It helps maintain muscle during weight loss programs.
 • Metabolic Effects: May improve insulin sensitivity and glucose metabolism, potentially reducing diabetes risk.
 • Bone Mineral Density: Improves bone health by increasing bone mineral density and reducing fracture risk.
 • Metabolic Effects: Enhances insulin sensitivity, regulates blood sugar levels, and reduces the risk of insulin resistance and type 2 diabetes.
 • Targeted Fat Loss: Particularly effective for reducing abdominal (visceral) fat.

Dosage 

A dosage of 5mg*Bodyweight (in kg) is Found optimum for maximum fat loss, lean Muscles and Recovery.

for example if your bodyweight is 90kg, Dosage will 90*5= 450mcg Every day. Injected Subcutaneous Early morning or before bed on Empty Stomach. 

Stacking

It can be stacked in any cutting, lean gain cycle or contest prep cycle.

Precaution:

Possible dose reduction in insulin may be necessary. Cease treatment if signs of tumour growth appear. Patients with scoliosis should be closely monitored as there's a risk of scoliosis progression. Use with caution during pregnancy.

The Revolutionary Temporect Pro™ packaging:

The Revolutionary peptide packaging by Denik Pharm is specifically designed for heat and temperature-sensitive drugs, like peptides. Here are the key reasons why it's advisable for peptides:

 • Revolutionary Packaging: Temporect Pro represents a new step in peptide packaging, focusing on protecting the integrity of temperature-sensitive drugs.
 • Temperature and Shock Proof: It's designed to be both temperature and shockproof, ensuring that peptides are safeguarded from damage during transportation and storage. This protection is crucial as peptides can be sensitive to heat, sunlight, and physical stress.
 • Preserving Efficacy and Potency: Years of research and rigorous testing have been invested to ensure that this packaging maintains the efficacy and potency of the products it contains. By withstanding external factors like heat and sunlight, Temporect Pro packaging helps in delivering the promised quality of the peptides.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 

Customer Reviews

Based on 32 reviews Write a review

We Also Recommend


Customer Reviews

Based on 32 reviews Write a review

FRAG-RIP (Tyr-hGH Fragment 177-191) is a peptide derived from the human growth hormone (hGH). It is a fragment of the hGH molecule consisting of amino acids 177 to 191 with added tyrosine substitution at the N-terminal end of the fragment for stabilization and enhanced bioavailability.

This Fragment of Human Growth Hormone is primarily responsible for fat loss associated with growth Hormone use.

Usage:

hGH Fragment 177-191 (FRAG-RIP) also known as AOD 9604 is used to target and reduce body fat, with a potential focus on stubborn adipose tissue (fat Around stomach area).

It also helps preserve lean muscle during weight loss, improves insulin sensitivity, fastens recovery and overall well being.

FRAG-RIP modulates body's metabolic pathway to use fat as primary source of energy leading to lesser fat accumulation and 12.5 times better fat loss than hGH itself.

Benefits

 • Fat Reduction: FRAG-RIP may target stubborn adipose tissue, promoting fat breakdown and improved body composition.
 • Lean Muscle Preservation: It helps maintain muscle during weight loss programs.
 • Metabolic Effects: May improve insulin sensitivity and glucose metabolism, potentially reducing diabetes risk.
 • Bone Mineral Density: Improves bone health by increasing bone mineral density and reducing fracture risk.
 • Metabolic Effects: Enhances insulin sensitivity, regulates blood sugar levels, and reduces the risk of insulin resistance and type 2 diabetes.
 • Targeted Fat Loss: Particularly effective for reducing abdominal (visceral) fat.

Dosage 

A dosage of 5mg*Bodyweight (in kg) is Found optimum for maximum fat loss, lean Muscles and Recovery.

for example if your bodyweight is 90kg, Dosage will 90*5= 450mcg Every day. Injected Subcutaneous Early morning or before bed on Empty Stomach. 

Stacking

It can be stacked in any cutting, lean gain cycle or contest prep cycle.

Precaution:

Possible dose reduction in insulin may be necessary. Cease treatment if signs of tumour growth appear. Patients with scoliosis should be closely monitored as there's a risk of scoliosis progression. Use with caution during pregnancy.

The Revolutionary Temporect Pro™ packaging:

The Revolutionary peptide packaging by Denik Pharm is specifically designed for heat and temperature-sensitive drugs, like peptides. Here are the key reasons why it's advisable for peptides:

 • Revolutionary Packaging: Temporect Pro represents a new step in peptide packaging, focusing on protecting the integrity of temperature-sensitive drugs.
 • Temperature and Shock Proof: It's designed to be both temperature and shockproof, ensuring that peptides are safeguarded from damage during transportation and storage. This protection is crucial as peptides can be sensitive to heat, sunlight, and physical stress.
 • Preserving Efficacy and Potency: Years of research and rigorous testing have been invested to ensure that this packaging maintains the efficacy and potency of the products it contains. By withstanding external factors like heat and sunlight, Temporect Pro packaging helps in delivering the promised quality of the peptides.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say