தமிழ்  English  हिंदी में देखे 

TESTRO-S100: Unleash Raw Power, Forge Bigger and Stronger Muscles

 • Rs. 2,500.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Free shipping on prepaid orders!


TESTRO-S100: Unleash Raw Power with TESTRO-S100

Product Overview:

 • API: Testosterone Suspension - 100mg/ml
 • Brand: TESTRO-S100

Introducing TESTRO-S100:

TESTRO-S100 is the epitome of rapid anabolic action, featuring pure Testosterone Suspension for immediate and potent results. This formulation is designed for individuals seeking immediate strength, energy, and muscle gains, making it an ideal choice for those who crave.

Usage: TESTRO-S100, the purest form of testosterone without any ester, emerges as the epitome of raw power. Experience massive and rapid strength gains, making it the ultimate choice for powerlifters and weightlifters.

Key Benefits:

 • Raw Power Unleashed: Forge bigger and stronger muscles with TESTRO-S100.
 • Massive Strength Gains: Rapid and substantial strength gains for powerlifters and athletes.

Usage Information:

 • Dosage Guidance: Typically administered at a dosage of 50-100mg every day or every other day. Athletes may adjust the dosage based on individual goals and responses.

Stacking:

 • Oral Kickstarters (Dianabol, Anadrol): Combine TESTRO-S100 with oral kickstarters like Dianabol or Anadrol for synergistic effects, promoting rapid and substantial muscle gains.
 • Short Ester Compounds (Trenbolone Acetate, Nandrolone Phenylpropionate): Consider stacking TESTRO-S100 with short ester compounds for a well-rounded anabolic cycle with both immediate and sustained effects.

Cycle Support

 • Liver Support: While Testosterone Suspension is not hepatotoxic, including liver support supplements is advisable for overall health during the cycle.
 • Estrogen Management: Given the potential for estrogenic side effects, including aromatase inhibitors is recommended to manage estrogen levels and reduce the risk of related issues.

Post-Cycle Therapy (PCT):

 • Initiate PCT approximately 1-2 days after the last TESTRO-S100 injection.

Why Opt for TESTRO-S100 by 3rd Degree?

The pure and potent TESTRO-S100, at 100mg/ml, ensures maximum power and efficiency. Ideal for those seeking a short half-life and quick, massive strength enhancement.

Pure Testosterone: No ester attached, making TESTRO-S100 the purest form of testosterone.

Quick Strength Boost: Shortest half-life results in rapid and massive strength gains.

Quality Assurance: Trust in our commitment to quality for a safe and powerful experience.

Secure Product verification: All 3rd Degree products include a fake-proof verification process. Users can verify their product using a unique code supplied with all our products on our SSL-secured and encrypted website www.3rd-degree.com

Transform with TESTRO-S100: Bigger and Stronger Muscles, Massive Power Awaits.

Order TESTRO-S100 now and unleash your raw power!

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 


We Also Recommend


TESTRO-S100: Unleash Raw Power with TESTRO-S100

Product Overview:

 • API: Testosterone Suspension - 100mg/ml
 • Brand: TESTRO-S100

Introducing TESTRO-S100:

TESTRO-S100 is the epitome of rapid anabolic action, featuring pure Testosterone Suspension for immediate and potent results. This formulation is designed for individuals seeking immediate strength, energy, and muscle gains, making it an ideal choice for those who crave.

Usage: TESTRO-S100, the purest form of testosterone without any ester, emerges as the epitome of raw power. Experience massive and rapid strength gains, making it the ultimate choice for powerlifters and weightlifters.

Key Benefits:

 • Raw Power Unleashed: Forge bigger and stronger muscles with TESTRO-S100.
 • Massive Strength Gains: Rapid and substantial strength gains for powerlifters and athletes.

Usage Information:

 • Dosage Guidance: Typically administered at a dosage of 50-100mg every day or every other day. Athletes may adjust the dosage based on individual goals and responses.

Stacking:

 • Oral Kickstarters (Dianabol, Anadrol): Combine TESTRO-S100 with oral kickstarters like Dianabol or Anadrol for synergistic effects, promoting rapid and substantial muscle gains.
 • Short Ester Compounds (Trenbolone Acetate, Nandrolone Phenylpropionate): Consider stacking TESTRO-S100 with short ester compounds for a well-rounded anabolic cycle with both immediate and sustained effects.

Cycle Support

 • Liver Support: While Testosterone Suspension is not hepatotoxic, including liver support supplements is advisable for overall health during the cycle.
 • Estrogen Management: Given the potential for estrogenic side effects, including aromatase inhibitors is recommended to manage estrogen levels and reduce the risk of related issues.

Post-Cycle Therapy (PCT):

 • Initiate PCT approximately 1-2 days after the last TESTRO-S100 injection.

Why Opt for TESTRO-S100 by 3rd Degree?

The pure and potent TESTRO-S100, at 100mg/ml, ensures maximum power and efficiency. Ideal for those seeking a short half-life and quick, massive strength enhancement.

Pure Testosterone: No ester attached, making TESTRO-S100 the purest form of testosterone.

Quick Strength Boost: Shortest half-life results in rapid and massive strength gains.

Quality Assurance: Trust in our commitment to quality for a safe and powerful experience.

Secure Product verification: All 3rd Degree products include a fake-proof verification process. Users can verify their product using a unique code supplied with all our products on our SSL-secured and encrypted website www.3rd-degree.com

Transform with TESTRO-S100: Bigger and Stronger Muscles, Massive Power Awaits.

Order TESTRO-S100 now and unleash your raw power!

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say