தமிழ்  English  हिंदी में देखे 

SPIERECTOR ( BPC 157) : Accelerating healing and Recovery with the Regenerative Power of BPC-157.

 • Rs. 12,000.00
Tax included.

Shipping ₹35 - ₹400


SPIERECTOR(BPC-157 (Body Protection Compound-157)) is a synthetic peptide composed of 15 amino acids. It is derived from a larger peptide called Body Protection Compound (BPC), originally isolated from gastric juice. SPIERECTOR(BPC-157) is believed to possess regenerative properties that promote the healing of injured tissues, including muscles, tendons, and ligaments. It is often utilised by athletes and bodybuilders to expedite recovery from injuries or strenuous workouts.

Usage:

SPIERECTOR(BPC-157) is used to accelerate tissue healing, reduce inflammation, and improve joint and gastrointestinal health. It may also offer neuroprotection in conditions involving nerve damage or neurological disorders

Benefits:

 • Enhanced tissue healing and repair: SPIERECTOR(BPC-157) has shown potential in accelerating the healing process of various tissues, including muscles, tendons, ligaments, and bones. It may promote angiogenesis, improving blood flow and nutrient delivery to injured tissues, aiding in tissue repair and regeneration.
 • Reduced inflammation: SPIERECTOR(BPC-157) exhibits anti-inflammatory effects, helping to reduce inflammation in injured tissues. Modulating inflammatory pathways may contribute to decreased pain and swelling.
 • Improved joint health: Research suggests that SPIERECTOR(BPC-157) may positively impact joint health by promoting the repair and regeneration of damaged joint tissues. This could be beneficial for conditions such as osteoarthritis and sports-related joint injuries.
 • Gastrointestinal protection: SPIERECTOR(BPC-157) has been investigated for its gastroprotective effects. It may help prevent and heal gastrointestinal ulcers and protect the digestive system from damage caused by substances like NSAIDs.
 • Potential neuroprotective effects: Some studies indicate that SPIERECTOR(BPC-157) may have neuroprotective properties. It has shown potential in protecting and promoting the healing of damaged neurons, which could have implications for conditions involving nerve damage or neurological disorders.

Half life: 4 hours.

Can be stacked with any Denik products. Extremely safe for women.

Precaution:

Possible dose reduction in insulin may be necessary. Cease treatment if signs of tumour growth appear. Patients with scoliosis should be closely monitored as there's a risk of scoliosis progression. Use with caution during pregnancy.

 

Why Denik Peptides ?

 • Innovation and Global Impact: Denik Pharm aims to make a difference globally with their innovative medicines, vaccines, peptides, and SARMs, aspiring to be a leading healthcare company​​.
  .
 • Quality and Leadership: They are recognized as pioneers and market leaders in Pharmaceutical Grade Peptides and SARMs, emphasizing the highest standards in manufacturing the purest and most potent formulations​​.
 • Safety and Efficacy: Denik Pharm is committed to delivering safe, effective, and affordable peptides and pharmaceutical formulations. They offer a broad range of products for wellness, prevention, and disease treatment​​.
 • Certifications: The company is WHO and GMP certified and has received certification from the Government of Cambodia for high-quality formulations and processes​​.
 • Product Efficacy Guarantee: They provide a unique Denik Product Efficacy Guarantee, encouraging customers to test their products for efficacy and purity, with a promise to reimburse testing costs and compensate USD 100,000 for any deviations from claimed efficacy​​.

The Revolutionary Temporect Pro™ packaging:

The Revolutionary peptide packaging by Denik Pharm is specifically designed for heat and temperature-sensitive drugs, like peptides. Here are the key reasons why it's advisable for peptides:

 • Revolutionary Packaging: Temporect Pro represents a new step in peptide packaging, focusing on protecting the integrity of temperature-sensitive drugs​​.
 • Temperature and Shock Proof: It's designed to be both temperature and shockproof, ensuring that peptides are safeguarded from damage during transportation and storage. This protection is crucial as peptides can be sensitive to heat, sunlight, and physical stress​​.
 • Preserving Efficacy and Potency: Years of research and rigorous testing have been invested to ensure that this packaging maintains the efficacy and potency of the products it contains. By withstanding external factors like heat and sunlight, Temporect Pro packaging helps in delivering the promised quality of the peptides​​.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 


We Also Recommend


SPIERECTOR(BPC-157 (Body Protection Compound-157)) is a synthetic peptide composed of 15 amino acids. It is derived from a larger peptide called Body Protection Compound (BPC), originally isolated from gastric juice. SPIERECTOR(BPC-157) is believed to possess regenerative properties that promote the healing of injured tissues, including muscles, tendons, and ligaments. It is often utilised by athletes and bodybuilders to expedite recovery from injuries or strenuous workouts.

Usage:

SPIERECTOR(BPC-157) is used to accelerate tissue healing, reduce inflammation, and improve joint and gastrointestinal health. It may also offer neuroprotection in conditions involving nerve damage or neurological disorders

Benefits:

 • Enhanced tissue healing and repair: SPIERECTOR(BPC-157) has shown potential in accelerating the healing process of various tissues, including muscles, tendons, ligaments, and bones. It may promote angiogenesis, improving blood flow and nutrient delivery to injured tissues, aiding in tissue repair and regeneration.
 • Reduced inflammation: SPIERECTOR(BPC-157) exhibits anti-inflammatory effects, helping to reduce inflammation in injured tissues. Modulating inflammatory pathways may contribute to decreased pain and swelling.
 • Improved joint health: Research suggests that SPIERECTOR(BPC-157) may positively impact joint health by promoting the repair and regeneration of damaged joint tissues. This could be beneficial for conditions such as osteoarthritis and sports-related joint injuries.
 • Gastrointestinal protection: SPIERECTOR(BPC-157) has been investigated for its gastroprotective effects. It may help prevent and heal gastrointestinal ulcers and protect the digestive system from damage caused by substances like NSAIDs.
 • Potential neuroprotective effects: Some studies indicate that SPIERECTOR(BPC-157) may have neuroprotective properties. It has shown potential in protecting and promoting the healing of damaged neurons, which could have implications for conditions involving nerve damage or neurological disorders.

Half life: 4 hours.

Can be stacked with any Denik products. Extremely safe for women.

Precaution:

Possible dose reduction in insulin may be necessary. Cease treatment if signs of tumour growth appear. Patients with scoliosis should be closely monitored as there's a risk of scoliosis progression. Use with caution during pregnancy.

 

Why Denik Peptides ?

 • Innovation and Global Impact: Denik Pharm aims to make a difference globally with their innovative medicines, vaccines, peptides, and SARMs, aspiring to be a leading healthcare company​​.
  .
 • Quality and Leadership: They are recognized as pioneers and market leaders in Pharmaceutical Grade Peptides and SARMs, emphasizing the highest standards in manufacturing the purest and most potent formulations​​.
 • Safety and Efficacy: Denik Pharm is committed to delivering safe, effective, and affordable peptides and pharmaceutical formulations. They offer a broad range of products for wellness, prevention, and disease treatment​​.
 • Certifications: The company is WHO and GMP certified and has received certification from the Government of Cambodia for high-quality formulations and processes​​.
 • Product Efficacy Guarantee: They provide a unique Denik Product Efficacy Guarantee, encouraging customers to test their products for efficacy and purity, with a promise to reimburse testing costs and compensate USD 100,000 for any deviations from claimed efficacy​​.

The Revolutionary Temporect Pro™ packaging:

The Revolutionary peptide packaging by Denik Pharm is specifically designed for heat and temperature-sensitive drugs, like peptides. Here are the key reasons why it's advisable for peptides:

 • Revolutionary Packaging: Temporect Pro represents a new step in peptide packaging, focusing on protecting the integrity of temperature-sensitive drugs​​.
 • Temperature and Shock Proof: It's designed to be both temperature and shockproof, ensuring that peptides are safeguarded from damage during transportation and storage. This protection is crucial as peptides can be sensitive to heat, sunlight, and physical stress​​.
 • Preserving Efficacy and Potency: Years of research and rigorous testing have been invested to ensure that this packaging maintains the efficacy and potency of the products it contains. By withstanding external factors like heat and sunlight, Temporect Pro packaging helps in delivering the promised quality of the peptides​​.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say