தமிழ்  English  हिंदी में देखे 

PRIMOBOLAN-E100: Sculpting Perfection in Cutting with DHT Derivative Mastery

 • Rs. 4,000.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Free shipping on prepaid orders!


PRIMOBOLAN-E100: Sculpting Perfection in Cutting with DHT Derivative Mastery

Product Overview:

 • API: Methenolone Enanthate - 100mg/ml
 • Brand: PRIMOBOLAN-E100


Key Benefits:

 • Sculpting Perfection: Master the art of cutting with PRIMOBOLAN-E100's DHT derivative mastery.
 • Muscle Preservation: Reduce muscle loss during low-calorie diets while gaining lean muscle.
 • Ideal for Female Athletes: Low androgenic activity makes it a safe and viable choice for women.

Usage: PRIMOBOLAN-E100, a DHT derivative also known as Primobolin, is a cutting cycle champion. Effectively minimizing muscle loss during low-calorie diets, it offers lean gains. With low androgenic activity, it's a favored choice for female bodybuilders and athletes.
Usage Information:

 • Dosage Guidance: Typically administered at 100 mg/ml; adjust based on individual response.
 • Cycle Focus: Primarily used in cutting cycles for sculpted results with minimal side effects.

Dosage

Cycle Type Dosage
Beginner 500mg Every week
Intermediate 800mg Every week
Advanced 1000mg Every week


PRIMOBOLAN-E100 Stacking

Cycle Type Dosage Duration
Beginner ANAVAR 50-100mg ED
And/or
STANOZOL-10 50-100mg EW
PROPIONA-T100 400-600mg EW
12-16 weeks
Intermediate ANAVAR 50-100mg ED
And/Or
STANOZOL-10 50-100mg ED
PROPIONA-T100 400-600mg EW
WINSTROL-100 300-500mg EW
12-16 weeks
Advanced ANAVAR 50-100mg ED
And/Or
STANOZOL-10 50-100mg ED
PROPIONE-T100 400-600mg EW
WINSTROL-100 300-500mg EW
MASTERON-E100 400-600mg EW
12-16 weeks


Cycle Support**

Cycle Type Dosage
Beginner Tamoxifen Citrate 10mg EOD
Intermediate Tamoxifen Citrate 10mg ED
Advanced Tamoxifen Citrate 10mg EOD

** To reduce side effects and damages caused to the endocrine system, liver, heart, sexual health, etc.

PCT FOR PRIMOBOLAN-E100 CYCLE

Cycle Type Dosage
Beginner Tamoxifen Citrate 10mg EOD
Intermediate Tamoxifen Citrate 10mg EOD
HCG 1000iu Every week
Clomid 50mg ED
Advanced Tamoxifen Citrate 10mg EOD
HCG 1000iu Every week
Clomid 50mg EDWhy Choose PRIMOBOLAN-E100 by 3rd Degree only?
PRIMOBOLAN-E100 by 3rd Degree ensures a mastery of DHT derivatives with Methenolone Enanthate at 100 mg/ml. Crafted for sculpting perfection in cutting, it stands as the epitome of advanced technology in the world of bodybuilding.

 • Maximized Absorption: Our advanced technology guarantees efficient absorption for maximum impact.
 • Female-Friendly: With low androgenic activity, it's a safe choice for female athletes.
 • Quality Assurance: A commitment to quality ensures a safe and reliable product.
 • Secure Product verification: All 3rd Degree products include a fake-proof verification process. Users can verify their product using a unique code supplied with all our products on our SSL-secured and encrypted website www.3rd-degree.com

Transform Your Physique with PRIMOBOLAN-E100: Whether you're sculpting a cutting masterpiece or preserving muscle during low-calorie diets, PRIMOBOLAN-E100 offers a potent and effective approach to bodybuilding excellence.

Order PRIMOBOLAN-E100 now and master the art of cutting for unparalleled results!

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 


We Also Recommend


PRIMOBOLAN-E100: Sculpting Perfection in Cutting with DHT Derivative Mastery

Product Overview:

 • API: Methenolone Enanthate - 100mg/ml
 • Brand: PRIMOBOLAN-E100


Key Benefits:

 • Sculpting Perfection: Master the art of cutting with PRIMOBOLAN-E100's DHT derivative mastery.
 • Muscle Preservation: Reduce muscle loss during low-calorie diets while gaining lean muscle.
 • Ideal for Female Athletes: Low androgenic activity makes it a safe and viable choice for women.

Usage: PRIMOBOLAN-E100, a DHT derivative also known as Primobolin, is a cutting cycle champion. Effectively minimizing muscle loss during low-calorie diets, it offers lean gains. With low androgenic activity, it's a favored choice for female bodybuilders and athletes.
Usage Information:

 • Dosage Guidance: Typically administered at 100 mg/ml; adjust based on individual response.
 • Cycle Focus: Primarily used in cutting cycles for sculpted results with minimal side effects.

Dosage

Cycle Type Dosage
Beginner 500mg Every week
Intermediate 800mg Every week
Advanced 1000mg Every week


PRIMOBOLAN-E100 Stacking

Cycle Type Dosage Duration
Beginner ANAVAR 50-100mg ED
And/or
STANOZOL-10 50-100mg EW
PROPIONA-T100 400-600mg EW
12-16 weeks
Intermediate ANAVAR 50-100mg ED
And/Or
STANOZOL-10 50-100mg ED
PROPIONA-T100 400-600mg EW
WINSTROL-100 300-500mg EW
12-16 weeks
Advanced ANAVAR 50-100mg ED
And/Or
STANOZOL-10 50-100mg ED
PROPIONE-T100 400-600mg EW
WINSTROL-100 300-500mg EW
MASTERON-E100 400-600mg EW
12-16 weeks


Cycle Support**

Cycle Type Dosage
Beginner Tamoxifen Citrate 10mg EOD
Intermediate Tamoxifen Citrate 10mg ED
Advanced Tamoxifen Citrate 10mg EOD

** To reduce side effects and damages caused to the endocrine system, liver, heart, sexual health, etc.

PCT FOR PRIMOBOLAN-E100 CYCLE

Cycle Type Dosage
Beginner Tamoxifen Citrate 10mg EOD
Intermediate Tamoxifen Citrate 10mg EOD
HCG 1000iu Every week
Clomid 50mg ED
Advanced Tamoxifen Citrate 10mg EOD
HCG 1000iu Every week
Clomid 50mg EDWhy Choose PRIMOBOLAN-E100 by 3rd Degree only?
PRIMOBOLAN-E100 by 3rd Degree ensures a mastery of DHT derivatives with Methenolone Enanthate at 100 mg/ml. Crafted for sculpting perfection in cutting, it stands as the epitome of advanced technology in the world of bodybuilding.

 • Maximized Absorption: Our advanced technology guarantees efficient absorption for maximum impact.
 • Female-Friendly: With low androgenic activity, it's a safe choice for female athletes.
 • Quality Assurance: A commitment to quality ensures a safe and reliable product.
 • Secure Product verification: All 3rd Degree products include a fake-proof verification process. Users can verify their product using a unique code supplied with all our products on our SSL-secured and encrypted website www.3rd-degree.com

Transform Your Physique with PRIMOBOLAN-E100: Whether you're sculpting a cutting masterpiece or preserving muscle during low-calorie diets, PRIMOBOLAN-E100 offers a potent and effective approach to bodybuilding excellence.

Order PRIMOBOLAN-E100 now and master the art of cutting for unparalleled results!

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say