தமிழ்  English  हिंदी में देखे 

METATREN 100: Power Unleashed with Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate

 • Rs. 4,100.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Free Shipping


METATREN 100: Power Unleashed with Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate

Product Overview:

 • Active Ingredient: Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate - 100mg/ml
 • Brand: METATREN 100

Introducing METATREN 100:
METATREN 100, featuring pure Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate API at 100mg/ml, stands as a powerhouse in anabolic steroids. Crafted for unparalleled muscle development, it delivers sustained strength gains, making it a versatile and potent choice for bodybuilders seeking optimal results.

What is Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate (100mg/ml):
Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate, known for its enduring effects, contributes to consistent lean muscle growth. With a prolonged release, it provides sustained strength, making it an ideal component for comprehensive and effective bodybuilding cycles.

Key Benefits:

 • Sustained Muscle Development: Long-lasting impact for continuous lean muscle gains.
 • Enduring Strength: Maintains elevated power levels throughout cycles.
 • Versatile in Cycles: Adaptable for both cutting and bulking phases, ensuring optimal results.

Usage Information:

 • Dosage Guidance: Typically administered at 100-200mg per week; adjust based on individual response.
 • Cycle Length: Commonly used in cycles lasting 8-12 weeks for optimal results with minimized potential side effects.
 • Post-Cycle Therapy: Essential for preserving gains and restoring hormonal balance post-cycle.

Dosage

Cycle Type Dosage
Beginner Not Recommended
Intermediate 100-200mg EW
Advanced 200-400mg EW


METATREN 100 Stacking

Cycle Type Dosage Duration
Beginner Not Recommended NA
Intermediate PROPIONE-T100 200-300mg EW
Or
ENANTHA-T250 250mg EW
Or
CYPIONE-T250 EW
12-16 weeks
Advanced ANDROXY-50 50-100mg ED
And/Or
DIANABOL 50mg ED
PROPIONE-T100 200-300mg EW
Or
ENANTHA-T250 250mg EW
Or
CYPIONE-T250 250mg EW
DECA-D250 250-500mg EW
BOLD-E250 250-500mg EW
12-16 weeks


Cycle Support**

Cycle Type Dosage
Beginner NA
Intermediate Letrozole 1mg thrice EW
Advanced Letrozole 1mg thrice EW


** To reduce side effects and damages caused to endocrine system, liver Heart, sexual health etc.

PCT FOR METATREN 100 CYCLE

Cycle Type Dosage Duration
Beginner NA NA
Intermediate Letrozole 1mg Thrice EW
HCG 1000-2000iu EW
Clomid 50mg ED
30 days
Advanced Letrozole 1mg Thrice EW
HCG 1000-2000iu EW
Clomid 50mg ED
30 daysWhy Choose METATREN 100 by 3rd Degree only?

METATREN 100 by 3rd Degree offers unparalleled quality, ensuring efficient and safe muscle-building with Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate. Crafted with precision and backed by cutting-edge technology, it's the ultimate choice for those seeking power and results.

 • Maximum Absorption: Our advanced technology guarantees efficient absorption, maximizing the impact of each dose.
 • Enduring Metabolism: Prolonged metabolic processes for consistent and enduring results.
 • Quality Assurance: A commitment to quality ensures a safe and reliable product.

Transform Your Physique with METATREN 100: Whether you're sculpting a powerful physique or aiming for unparalleled muscle gains, METATREN 100 offers a potent and sustained approach to bodybuilding excellence.

Order METATREN 100 now and unleash the power of Trenbolone for an extraordinary journey in bodybuilding and fitness!

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 


We Also Recommend


METATREN 100: Power Unleashed with Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate

Product Overview:

 • Active Ingredient: Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate - 100mg/ml
 • Brand: METATREN 100

Introducing METATREN 100:
METATREN 100, featuring pure Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate API at 100mg/ml, stands as a powerhouse in anabolic steroids. Crafted for unparalleled muscle development, it delivers sustained strength gains, making it a versatile and potent choice for bodybuilders seeking optimal results.

What is Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate (100mg/ml):
Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate, known for its enduring effects, contributes to consistent lean muscle growth. With a prolonged release, it provides sustained strength, making it an ideal component for comprehensive and effective bodybuilding cycles.

Key Benefits:

 • Sustained Muscle Development: Long-lasting impact for continuous lean muscle gains.
 • Enduring Strength: Maintains elevated power levels throughout cycles.
 • Versatile in Cycles: Adaptable for both cutting and bulking phases, ensuring optimal results.

Usage Information:

 • Dosage Guidance: Typically administered at 100-200mg per week; adjust based on individual response.
 • Cycle Length: Commonly used in cycles lasting 8-12 weeks for optimal results with minimized potential side effects.
 • Post-Cycle Therapy: Essential for preserving gains and restoring hormonal balance post-cycle.

Dosage

Cycle Type Dosage
Beginner Not Recommended
Intermediate 100-200mg EW
Advanced 200-400mg EW


METATREN 100 Stacking

Cycle Type Dosage Duration
Beginner Not Recommended NA
Intermediate PROPIONE-T100 200-300mg EW
Or
ENANTHA-T250 250mg EW
Or
CYPIONE-T250 EW
12-16 weeks
Advanced ANDROXY-50 50-100mg ED
And/Or
DIANABOL 50mg ED
PROPIONE-T100 200-300mg EW
Or
ENANTHA-T250 250mg EW
Or
CYPIONE-T250 250mg EW
DECA-D250 250-500mg EW
BOLD-E250 250-500mg EW
12-16 weeks


Cycle Support**

Cycle Type Dosage
Beginner NA
Intermediate Letrozole 1mg thrice EW
Advanced Letrozole 1mg thrice EW


** To reduce side effects and damages caused to endocrine system, liver Heart, sexual health etc.

PCT FOR METATREN 100 CYCLE

Cycle Type Dosage Duration
Beginner NA NA
Intermediate Letrozole 1mg Thrice EW
HCG 1000-2000iu EW
Clomid 50mg ED
30 days
Advanced Letrozole 1mg Thrice EW
HCG 1000-2000iu EW
Clomid 50mg ED
30 daysWhy Choose METATREN 100 by 3rd Degree only?

METATREN 100 by 3rd Degree offers unparalleled quality, ensuring efficient and safe muscle-building with Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate. Crafted with precision and backed by cutting-edge technology, it's the ultimate choice for those seeking power and results.

 • Maximum Absorption: Our advanced technology guarantees efficient absorption, maximizing the impact of each dose.
 • Enduring Metabolism: Prolonged metabolic processes for consistent and enduring results.
 • Quality Assurance: A commitment to quality ensures a safe and reliable product.

Transform Your Physique with METATREN 100: Whether you're sculpting a powerful physique or aiming for unparalleled muscle gains, METATREN 100 offers a potent and sustained approach to bodybuilding excellence.

Order METATREN 100 now and unleash the power of Trenbolone for an extraordinary journey in bodybuilding and fitness!

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say