தமிழ்  English  हिंदी में देखे 

MEGATON-600: Mega 600mg Of Bulking Steroids Every shot for Monstrous Mass and Power.

 • Rs. 5,400.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Free Shipping


MEGATON-600: Unleash Mega Muscle Mass with a Hyper Anabolic Explosion.

Product Overview:

 • APIs:
  • Testosterone Enanthate 200mg/2ml,
  • Boldenone Undecylenate 150mg/2ml,
  • Nandrolone Decanoate 100mg/2ml,
  • Trenbolone Enanthate 150mg/2ml
 • Brand: MEGATON-600

Introducing MEGATON-600:

MEGATON-600, a hyper anabolic explosion at 600mg, is crafted for mega muscle mass. This 3rd Degree formulation, featuring Testosterone, Boldenone, Nandrolone, and Trenbolone, initiates a powerful blend for unparalleled results in bodybuilding.

Massive Bulk Mix:

 • Testosterone Enanthate 200mg/2ml : Powerful Highest Quality Long ester Testosterone known to stimulate massive power and Muscle Protein Synthesis. More Nitrogen retention means Bigger, Fuller and Pumped up muscles all the time. Testosterone enanthate also directs liver to produce more IGF1, which further helps in Lean muscle gain and recovery.
 • Boldenone Undecylenate 150mg/2ml: stimulates Powerful Muscle gain by enhancing protein synthesis, improving nitrogen retention in muscles, and increasing red blood cell production. It also reduces muscle breakdown by inhibiting glucocorticoid hormones further helping in Muscle Growth and Recovery.
 • Nandrolone Decanoate 100mg/2ml: promotes muscle gain by enhancing protein synthesis. It increases nitrogen retention in muscle tissues, for Bigger, Fuller and Powerful muscles. Additionally, it boosts red blood cell production, improving oxygen delivery to muscles for better endurance and recovery. Nandrolone also has a significant ability to alleviate joint pain and promote collagen synthesis.
 • Trenbolone Enanthate 150mg/2ml : The long ester form of most powerful steroids knwon to mankind Tren enanthate greatly enhances protein synthesis and nitrogen retention, crucial for muscle growth. Trenbolone increases red blood cell count, improving oxygen delivery to muscles, for more power and stamina. It also accelerates recovery, reduces cortisol levels, and protects lean muscles.

Benefits

 • Hyper Anabolic Explosion
 • Transformative Physique
 • Accelerated Strength Gains

Usage Information:

 • Dosage Guidance:Dosage may vary based on individual factors such as experience level, goals, and tolerance. A common starting point is 400-800mg per week, with adjustments made according to your body's response. Always consult with a healthcare professional for personalized dosage guidance.

Stacking:

 • Oral Steroid Stack: Enhance the overall impact by stacking MEGATON-600 with an oral steroid like Dianabol or Anadrol. This combination intensifies the anabolic environment for accelerated gains.
 • Aromatase Inhibitor Stack: Mitigate estrogen-related side effects by incorporating an aromatase inhibitor into your stack. This ensures hormonal balance during the hyper-anabolic phase.

Cycle Support

 • Liver Support: If stacking with oral steroids, include liver support supplements to maintain liver health. This precautionary measure helps counteract potential hepatotoxicity.
 • Cardiovascular Health: Prioritize cardiovascular health by including omega-3 fatty acids or CoQ10 in your cycle support. These supplements support heart function during periods of increased physical exertion.

PCT (Post-Cycle Therapy):

 • Testosterone Recovery: Initiate PCT to support natural testosterone recovery. Include compounds like Clomid or Nolvadex to kickstart endogenous testosterone production post-cycle.
 • Estrogen Control: Manage estrogen rebound by continuing or incorporating aromatase inhibitors during the initial phase of PCT. This aids in preventing estrogen-related side effects.

Why Choose MEGATON-600 by 3rd Degree only?

MEGATON-600 by 3rd Degree delivers a hyper anabolic explosion with its unique blend of Testosterone, Boldenone, Nandrolone, and Trenbolone. Crafted for mega muscle mass, it stands as the epitome of cutting-edge technology in bodybuilding.

Maximized Absorption: Our advanced technology guarantees efficient absorption for maximum impact.

Dynamic Metabolism: Provides a dynamic metabolic process for maximal and sustained results.

Quality Assurance: A commitment to quality ensures a safe and reliable product.

Transform Your Physique with MEGATON-600: Whether you're chasing mega muscle gains or sculpting a dynamic physique, MEGATON-600 offers a potent and powerful approach to bodybuilding excellence.

Order MEGATON-600 now and unleash the hyper anabolic explosion for extraordinary results!

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 


We Also Recommend


MEGATON-600: Unleash Mega Muscle Mass with a Hyper Anabolic Explosion.

Product Overview:

 • APIs:
  • Testosterone Enanthate 200mg/2ml,
  • Boldenone Undecylenate 150mg/2ml,
  • Nandrolone Decanoate 100mg/2ml,
  • Trenbolone Enanthate 150mg/2ml
 • Brand: MEGATON-600

Introducing MEGATON-600:

MEGATON-600, a hyper anabolic explosion at 600mg, is crafted for mega muscle mass. This 3rd Degree formulation, featuring Testosterone, Boldenone, Nandrolone, and Trenbolone, initiates a powerful blend for unparalleled results in bodybuilding.

Massive Bulk Mix:

 • Testosterone Enanthate 200mg/2ml : Powerful Highest Quality Long ester Testosterone known to stimulate massive power and Muscle Protein Synthesis. More Nitrogen retention means Bigger, Fuller and Pumped up muscles all the time. Testosterone enanthate also directs liver to produce more IGF1, which further helps in Lean muscle gain and recovery.
 • Boldenone Undecylenate 150mg/2ml: stimulates Powerful Muscle gain by enhancing protein synthesis, improving nitrogen retention in muscles, and increasing red blood cell production. It also reduces muscle breakdown by inhibiting glucocorticoid hormones further helping in Muscle Growth and Recovery.
 • Nandrolone Decanoate 100mg/2ml: promotes muscle gain by enhancing protein synthesis. It increases nitrogen retention in muscle tissues, for Bigger, Fuller and Powerful muscles. Additionally, it boosts red blood cell production, improving oxygen delivery to muscles for better endurance and recovery. Nandrolone also has a significant ability to alleviate joint pain and promote collagen synthesis.
 • Trenbolone Enanthate 150mg/2ml : The long ester form of most powerful steroids knwon to mankind Tren enanthate greatly enhances protein synthesis and nitrogen retention, crucial for muscle growth. Trenbolone increases red blood cell count, improving oxygen delivery to muscles, for more power and stamina. It also accelerates recovery, reduces cortisol levels, and protects lean muscles.

Benefits

 • Hyper Anabolic Explosion
 • Transformative Physique
 • Accelerated Strength Gains

Usage Information:

 • Dosage Guidance:Dosage may vary based on individual factors such as experience level, goals, and tolerance. A common starting point is 400-800mg per week, with adjustments made according to your body's response. Always consult with a healthcare professional for personalized dosage guidance.

Stacking:

 • Oral Steroid Stack: Enhance the overall impact by stacking MEGATON-600 with an oral steroid like Dianabol or Anadrol. This combination intensifies the anabolic environment for accelerated gains.
 • Aromatase Inhibitor Stack: Mitigate estrogen-related side effects by incorporating an aromatase inhibitor into your stack. This ensures hormonal balance during the hyper-anabolic phase.

Cycle Support

 • Liver Support: If stacking with oral steroids, include liver support supplements to maintain liver health. This precautionary measure helps counteract potential hepatotoxicity.
 • Cardiovascular Health: Prioritize cardiovascular health by including omega-3 fatty acids or CoQ10 in your cycle support. These supplements support heart function during periods of increased physical exertion.

PCT (Post-Cycle Therapy):

 • Testosterone Recovery: Initiate PCT to support natural testosterone recovery. Include compounds like Clomid or Nolvadex to kickstart endogenous testosterone production post-cycle.
 • Estrogen Control: Manage estrogen rebound by continuing or incorporating aromatase inhibitors during the initial phase of PCT. This aids in preventing estrogen-related side effects.

Why Choose MEGATON-600 by 3rd Degree only?

MEGATON-600 by 3rd Degree delivers a hyper anabolic explosion with its unique blend of Testosterone, Boldenone, Nandrolone, and Trenbolone. Crafted for mega muscle mass, it stands as the epitome of cutting-edge technology in bodybuilding.

Maximized Absorption: Our advanced technology guarantees efficient absorption for maximum impact.

Dynamic Metabolism: Provides a dynamic metabolic process for maximal and sustained results.

Quality Assurance: A commitment to quality ensures a safe and reliable product.

Transform Your Physique with MEGATON-600: Whether you're chasing mega muscle gains or sculpting a dynamic physique, MEGATON-600 offers a potent and powerful approach to bodybuilding excellence.

Order MEGATON-600 now and unleash the hyper anabolic explosion for extraordinary results!

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say