தமிழ்  English  हिंदी में देखे 

Introducing MEGAPHASE: Your Ultimate Anabolic Whey Powerhouse

  • Rs. 1,999.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Shipping ₹35 - ₹400


Introduction:

Experience the pinnacle of ultra-premium whey supplementation with MEGAPHASE, the ultimate anabolic powerhouse. Crafted to redefine your fitness journey, MEGAPHASE unleashes unparalleled results, empowering you to achieve your fitness goals like never before.

Key Benefits:

1. Muscle Development: MEGAPHASE is formulated to enhance muscle growth and retention, providing essential support for your fitness goals.

2. Strengthens Muscles: rich ingredients synergistically strengthen muscles, laying the foundation for a powerful physique.

3. Packed with Protein: Each serving is rich in whey protein concentrate, delivering vital nutrients crucial for muscle growth and repair. Protein: 35 grams

4. Speedy Recovery: MEGAPHASE supports rapid recovery, minimizing muscle soreness and fatigue to keep you training at peak performance. BCAAs: 8 grams

5. Digestive Support: Added digestive enzymes ensure optimal protein digestion, preventing discomfort like bloating and constipation.

6. High in BCAAs: With over 8 grams of Branched Chain Amino Acids (BCAAs), including Leucine, Isoleucine, and Valine, MEGAPHASE fuels your muscles for maximum performance. Glutamine: 5 grams

Nutritional Information:

- Protein: 35 grams: Essential for muscle repair and growth, protein fuels your muscles for optimal performance.

- BCAAs (Branched Chain Amino Acids): 8 grams: These essential amino acids promote muscle protein synthesis, enhance recovery, and reduce muscle fatigue.

- Glutamine: 5 grams: Glutamine supports muscle recovery, immune function, and gut health, aiding in overall athletic performance and well-being.

Directions:

Mix 2-4 scoops of MEGAPHASE with water or your preferred beverage and consume daily, or as directed by your healthcare professional.

Conclusion:

Unleash your true potential with MEGAPHASE and dominate your fitness journey. Whether you're a seasoned athlete or a fitness enthusiast, MEGAPHASE empowers you to achieve unparalleled gains and elevate your performance to new heights. Experience the transformative power of MEGAPHASE and unlock the physique you've always dreamed of.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

  • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

  • +91 98 71 517328 in English.
  • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 


We Also Recommend


Introduction:

Experience the pinnacle of ultra-premium whey supplementation with MEGAPHASE, the ultimate anabolic powerhouse. Crafted to redefine your fitness journey, MEGAPHASE unleashes unparalleled results, empowering you to achieve your fitness goals like never before.

Key Benefits:

1. Muscle Development: MEGAPHASE is formulated to enhance muscle growth and retention, providing essential support for your fitness goals.

2. Strengthens Muscles: rich ingredients synergistically strengthen muscles, laying the foundation for a powerful physique.

3. Packed with Protein: Each serving is rich in whey protein concentrate, delivering vital nutrients crucial for muscle growth and repair. Protein: 35 grams

4. Speedy Recovery: MEGAPHASE supports rapid recovery, minimizing muscle soreness and fatigue to keep you training at peak performance. BCAAs: 8 grams

5. Digestive Support: Added digestive enzymes ensure optimal protein digestion, preventing discomfort like bloating and constipation.

6. High in BCAAs: With over 8 grams of Branched Chain Amino Acids (BCAAs), including Leucine, Isoleucine, and Valine, MEGAPHASE fuels your muscles for maximum performance. Glutamine: 5 grams

Nutritional Information:

- Protein: 35 grams: Essential for muscle repair and growth, protein fuels your muscles for optimal performance.

- BCAAs (Branched Chain Amino Acids): 8 grams: These essential amino acids promote muscle protein synthesis, enhance recovery, and reduce muscle fatigue.

- Glutamine: 5 grams: Glutamine supports muscle recovery, immune function, and gut health, aiding in overall athletic performance and well-being.

Directions:

Mix 2-4 scoops of MEGAPHASE with water or your preferred beverage and consume daily, or as directed by your healthcare professional.

Conclusion:

Unleash your true potential with MEGAPHASE and dominate your fitness journey. Whether you're a seasoned athlete or a fitness enthusiast, MEGAPHASE empowers you to achieve unparalleled gains and elevate your performance to new heights. Experience the transformative power of MEGAPHASE and unlock the physique you've always dreamed of.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

  • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

  • +91 98 71 517328 in English.
  • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say