தமிழ்  English  हिंदी में देखे 

MASTERON-E100: Unleash Lean Gains and Strength with DHT Derivative Mastery

 • Rs. 3,400.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Free shipping on prepaid orders!


MASTERON-E100

Product Overview:

 • API: Drostanolone Propionate - 100 mg/ml
 • Brand MASTERON-E100

Usage: 
MASTERON-E100, also known as Masteron, is a DHT derivative renowned for promoting lean muscle growth and strength with anti-estrogenic properties. Its milder nature makes it ideal for cutting or lean gaining cycles, delivering solid increases in lean muscle mass and facilitating fat loss.


Key Benefits:

 • Lean Gains and Strength: Unleash the mastery of Drostanolone for lean muscle and increased strength.
 • Anti-Estrogenic Properties: Combat estrogenic effects for a sculpted and defined physique.
 • Ideal for Cutting Cycles: Perfectly suited for cutting or lean gaining cycles with minimal side effects.

Usage Information:

 • Dosage Guidance: Typically administered at 100 mg/ml; adjust based on individual response.
 • Cycle Length: Commonly used in cutting or lean gaining cycles for optimal results.

Dosage

Cycle Type Dosage
Beginner 200-400mg Every week
Intermediate 400-600mg Every week
Advanced 600-800mg Every week


MASTERON-E100 Stacking

Cycle Type Dosage Duration
Beginner PROPIONE-T100 200-300mg EW
Or
CYPIONA-T250 250mg EW
12-16 weeks
Intermediate ANAVAR 50-100mg ED
And/Or
STANAZOL-10 50-100mg ED
PROPIONE-T100 400-600mg EW
WINSTROL-100 300-500mg EW
12-16 weeks
Advanced ANAVAR 50-100mg ED
And/Or
STANAZOL-10 50-100mg ED
PROPIONE-T100 400-600mg EW
WINSTROL-100 300-500mg EW
TRENBOL-A100 400-600mg
12-16 weeks


Cycle Support**

Cycle Type Dosage
Beginner Tamoxifen Citrate 10mg EOD
Intermediate Tamoxifen Citrate 10-20mg ED
Advanced Letrozole 1mg Thrice EW


** To reduce side effects and damages caused to the endocrine system, liver, heart, sexual health, etc.

PCT FOR MASTERON-E100 CYCLE

Cycle Type Dosage Duration
Beginner Tamoxifen Citrate 10mg EOD
Clomid 50mg EOD
30 days
Intermediate Tamoxifen Citrate 20mg ED
HCG 1000-2000iu EW
Clomid 50mg ED
30 days
Advanced Letrozole 1mg Thrice EW
HCG 1000-2000iu EW
Clomid 50mg ED
30 daysWhy Choose MASTERON-E100 by 3rd Degree only?

MASTERON-E100 by 3rd Degree ensures a DHT derivative mastery with Drostanolone Propionate at 100 mg/ml. Crafted for lean gains and strength, it stands as the epitome of advanced technology in the world of bodybuilding.

 • Maximized Absorption: Our advanced technology guarantees efficient absorption for maximum impact.
 • Milder Nature: Enjoy the benefits of a milder steroid with solid results.
 • Quality Assurance: A commitment to quality ensures a safe and reliable product.
 • Secure Product verification: All 3rd Degree products include a fake-proof verification process. Users can verify their product using a unique code supplied with all our products on our SSL-secured and encrypted website www.3rd-degree.com

Transform Your Physique with MASTERON-E100: Whether you're sculpting lean gains or enhancing strength, MASTERON-E100 offers a potent and effective approach to bodybuilding excellence.

Order MASTERON-E100 now and experience the mastery of DHT for unparalleled results!Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 


We Also Recommend


MASTERON-E100

Product Overview:

 • API: Drostanolone Propionate - 100 mg/ml
 • Brand MASTERON-E100

Usage: 
MASTERON-E100, also known as Masteron, is a DHT derivative renowned for promoting lean muscle growth and strength with anti-estrogenic properties. Its milder nature makes it ideal for cutting or lean gaining cycles, delivering solid increases in lean muscle mass and facilitating fat loss.


Key Benefits:

 • Lean Gains and Strength: Unleash the mastery of Drostanolone for lean muscle and increased strength.
 • Anti-Estrogenic Properties: Combat estrogenic effects for a sculpted and defined physique.
 • Ideal for Cutting Cycles: Perfectly suited for cutting or lean gaining cycles with minimal side effects.

Usage Information:

 • Dosage Guidance: Typically administered at 100 mg/ml; adjust based on individual response.
 • Cycle Length: Commonly used in cutting or lean gaining cycles for optimal results.

Dosage

Cycle Type Dosage
Beginner 200-400mg Every week
Intermediate 400-600mg Every week
Advanced 600-800mg Every week


MASTERON-E100 Stacking

Cycle Type Dosage Duration
Beginner PROPIONE-T100 200-300mg EW
Or
CYPIONA-T250 250mg EW
12-16 weeks
Intermediate ANAVAR 50-100mg ED
And/Or
STANAZOL-10 50-100mg ED
PROPIONE-T100 400-600mg EW
WINSTROL-100 300-500mg EW
12-16 weeks
Advanced ANAVAR 50-100mg ED
And/Or
STANAZOL-10 50-100mg ED
PROPIONE-T100 400-600mg EW
WINSTROL-100 300-500mg EW
TRENBOL-A100 400-600mg
12-16 weeks


Cycle Support**

Cycle Type Dosage
Beginner Tamoxifen Citrate 10mg EOD
Intermediate Tamoxifen Citrate 10-20mg ED
Advanced Letrozole 1mg Thrice EW


** To reduce side effects and damages caused to the endocrine system, liver, heart, sexual health, etc.

PCT FOR MASTERON-E100 CYCLE

Cycle Type Dosage Duration
Beginner Tamoxifen Citrate 10mg EOD
Clomid 50mg EOD
30 days
Intermediate Tamoxifen Citrate 20mg ED
HCG 1000-2000iu EW
Clomid 50mg ED
30 days
Advanced Letrozole 1mg Thrice EW
HCG 1000-2000iu EW
Clomid 50mg ED
30 daysWhy Choose MASTERON-E100 by 3rd Degree only?

MASTERON-E100 by 3rd Degree ensures a DHT derivative mastery with Drostanolone Propionate at 100 mg/ml. Crafted for lean gains and strength, it stands as the epitome of advanced technology in the world of bodybuilding.

 • Maximized Absorption: Our advanced technology guarantees efficient absorption for maximum impact.
 • Milder Nature: Enjoy the benefits of a milder steroid with solid results.
 • Quality Assurance: A commitment to quality ensures a safe and reliable product.
 • Secure Product verification: All 3rd Degree products include a fake-proof verification process. Users can verify their product using a unique code supplied with all our products on our SSL-secured and encrypted website www.3rd-degree.com

Transform Your Physique with MASTERON-E100: Whether you're sculpting lean gains or enhancing strength, MASTERON-E100 offers a potent and effective approach to bodybuilding excellence.

Order MASTERON-E100 now and experience the mastery of DHT for unparalleled results!Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say