தமிழ்  English  हिंदी में देखे 

LIVODROME: Ultimate Liver Support Matrix for Optimal Health(80 Capsules).

  • Rs. 999.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Free shipping on prepaid orders!


LIVODROME: Ultimate Liver Support Matrix for Optimal Health(80 Capsules).

Description:
Introducing LIVODROME, a cutting-edge Liver Support Matrix meticulously crafted to promote overall liver health and enhance your well-being. This unique blend of natural ingredients is designed to provide comprehensive support for your liver, aiding digestion, ensuring faster recovery, and promoting overall vitality.

Benefits:
Liver Support: LIVODROME is formulated with a powerful combination of N-Acetyl Cysteine, Curuma Lenga, and Silybum Marianium, known for their ability to support liver function and detoxification processes. Maintain a healthy liver for overall well-being.

Digestive Harmony: Cynara scolymus leaf extract contributes to improved digestion, helping your body break down nutrients efficiently and reducing the burden on your liver. Say goodbye to digestive discomfort with LIVODROME.

Faster Recovery: Our Liver Support Matrix aids in faster recovery after periods of stress or indulgence. Whether you've had a long night or a strenuous workout, LIVODROME supports your body's recovery process, helping you bounce back quickly.

Per Capsule Contains:
N-Acetyl Cysteine: An antioxidant that supports liver health and detoxification.
Curcuma Longa Rhizome Extract: Known for its anti-inflammatory properties, aiding in liver function.
Silybum Marianium: Supports liver cell regeneration and protects against toxins.
Povidone: Enhances the stability and absorption of key ingredients.
Hypromellose: A plant-based capsule providing a protective barrier for the ingredients.
Magnesium Stearate: Supports the even distribution of ingredients for optimal effectiveness.
Cynara Scolymus Leaf Extract: Promotes digestive health and assists in liver function.
Bioperine: Enhances the bioavailability of nutrients, ensuring maximum absorption.

Make LIVODROME a part of your daily routine and experience the transformative benefits of a healthier liver. Elevate your overall well-being with our advanced Liver Support Matrix today. Your liver deserves the best, and LIVODROME delivers!

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

  • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

  • +91 98 71 517328 in English.
  • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 


We Also Recommend


LIVODROME: Ultimate Liver Support Matrix for Optimal Health(80 Capsules).

Description:
Introducing LIVODROME, a cutting-edge Liver Support Matrix meticulously crafted to promote overall liver health and enhance your well-being. This unique blend of natural ingredients is designed to provide comprehensive support for your liver, aiding digestion, ensuring faster recovery, and promoting overall vitality.

Benefits:
Liver Support: LIVODROME is formulated with a powerful combination of N-Acetyl Cysteine, Curuma Lenga, and Silybum Marianium, known for their ability to support liver function and detoxification processes. Maintain a healthy liver for overall well-being.

Digestive Harmony: Cynara scolymus leaf extract contributes to improved digestion, helping your body break down nutrients efficiently and reducing the burden on your liver. Say goodbye to digestive discomfort with LIVODROME.

Faster Recovery: Our Liver Support Matrix aids in faster recovery after periods of stress or indulgence. Whether you've had a long night or a strenuous workout, LIVODROME supports your body's recovery process, helping you bounce back quickly.

Per Capsule Contains:
N-Acetyl Cysteine: An antioxidant that supports liver health and detoxification.
Curcuma Longa Rhizome Extract: Known for its anti-inflammatory properties, aiding in liver function.
Silybum Marianium: Supports liver cell regeneration and protects against toxins.
Povidone: Enhances the stability and absorption of key ingredients.
Hypromellose: A plant-based capsule providing a protective barrier for the ingredients.
Magnesium Stearate: Supports the even distribution of ingredients for optimal effectiveness.
Cynara Scolymus Leaf Extract: Promotes digestive health and assists in liver function.
Bioperine: Enhances the bioavailability of nutrients, ensuring maximum absorption.

Make LIVODROME a part of your daily routine and experience the transformative benefits of a healthier liver. Elevate your overall well-being with our advanced Liver Support Matrix today. Your liver deserves the best, and LIVODROME delivers!

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

  • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

  • +91 98 71 517328 in English.
  • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say