தமிழ்  English  हिंदी में देखे 

INFERNO: 375mg Super Shredder Anabolic for HD Muscle and Vascularity.

 • Rs. 5,000.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Free Shipping


INFERNO: 375mg Super Shredder Anabolic for HD Muscle and Vascularity

Product Overview:

 • APIs:
  • Testosterone Phenylpropionate 75mg/2ml,
  • Testosterone Propionate 75mg/2ml,
  • Trenbolone Acetate 100mg/2ml,
  • Drostanolone Propionate 100mg/2ml,
  • Nandrolone Phenylpropionate 25mg/2ml,
  • Methylcobalamin 100mcg/2ml
 • Brand: INFERNO

Introducing INFERNO:

INFERNO, a super shredder anabolic at 375mg, sculpts HD muscle with spider-web vascularity. Featuring Testosterone, Trenbolone, Drostanolone, Nandrolone, and Methylcobalamin, this 3rd Degree blend delivers an ultra-defined physique.

Key Benefits:

 • Super Shredder Anabolic: Crafted for intense muscle definition and vascularity.
 • HD Muscle with Vascularity: Unleash a cutting-edge blend for an ultra-defined physique.
 • Dynamic Formula: Perfectly balanced mix for maximal results in one powerful dose.

Usage Information:

 • Dosage Guidance:Typically administered 375mg per week; adjust based on individual response
 • Cycle Length: Commonly used in cycles lasting 8-10 weeks for optimal results with minimized potential side effects.
 • Post-Cycle Therapy: Essential for preserving gains and restoring hormonal balance post-cycle.

Stacking:

 • Oral Steroid Stack: Amplify the cutting effects by stacking INFERNO with an oral steroid like Anavar or Winstrol. This combination enhances the overall anabolic environment, promoting lean muscle preservation.
 • Clenbuterol Stack: Integrate Clenbuterol into your stack to boost fat metabolism and enhance the shredding effects of INFERNO. This combination maximizes the impact of your cutting phase.

Cycle Support

 • Liver Support: If stacking with oral steroids, include liver support supplements to maintain liver health. This precautionary measure helps counteract potential hepatotoxicity.
 • Cardiovascular Health: Prioritize cardiovascular health by including omega-3 fatty acids or CoQ10 in your cycle support. These supplements support heart function during periods of increased physical exertion.

Why Choose INFERNO by 3rd Degree only?

INFERNO by 3rd Degree ensures a 375mg super shredder anabolic experience with its unique blend of Testosterone, Trenbolone, Drostanolone, Nandrolone, and Methylcobalamin. Crafted for HD muscle and spider-web vascularity, it stands as the epitome of cutting-edge technology in bodybuilding.

Maximized Absorption: Our advanced technology guarantees efficient absorption for maximum impact.

Dynamic Metabolism: Provides a dynamic metabolic process for maximal and sustained results.

Quality Assurance: A commitment to quality ensures a safe and reliable product.

Transform Your Physique with INFERNO: Whether you're sculpting HD muscle or aiming for spider-web vascularity, INFERNO offers a potent and powerful approach to bodybuilding excellence.

Order INFERNO now and set ablaze to your muscle definition and vascularity goals!

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 


We Also Recommend


INFERNO: 375mg Super Shredder Anabolic for HD Muscle and Vascularity

Product Overview:

 • APIs:
  • Testosterone Phenylpropionate 75mg/2ml,
  • Testosterone Propionate 75mg/2ml,
  • Trenbolone Acetate 100mg/2ml,
  • Drostanolone Propionate 100mg/2ml,
  • Nandrolone Phenylpropionate 25mg/2ml,
  • Methylcobalamin 100mcg/2ml
 • Brand: INFERNO

Introducing INFERNO:

INFERNO, a super shredder anabolic at 375mg, sculpts HD muscle with spider-web vascularity. Featuring Testosterone, Trenbolone, Drostanolone, Nandrolone, and Methylcobalamin, this 3rd Degree blend delivers an ultra-defined physique.

Key Benefits:

 • Super Shredder Anabolic: Crafted for intense muscle definition and vascularity.
 • HD Muscle with Vascularity: Unleash a cutting-edge blend for an ultra-defined physique.
 • Dynamic Formula: Perfectly balanced mix for maximal results in one powerful dose.

Usage Information:

 • Dosage Guidance:Typically administered 375mg per week; adjust based on individual response
 • Cycle Length: Commonly used in cycles lasting 8-10 weeks for optimal results with minimized potential side effects.
 • Post-Cycle Therapy: Essential for preserving gains and restoring hormonal balance post-cycle.

Stacking:

 • Oral Steroid Stack: Amplify the cutting effects by stacking INFERNO with an oral steroid like Anavar or Winstrol. This combination enhances the overall anabolic environment, promoting lean muscle preservation.
 • Clenbuterol Stack: Integrate Clenbuterol into your stack to boost fat metabolism and enhance the shredding effects of INFERNO. This combination maximizes the impact of your cutting phase.

Cycle Support

 • Liver Support: If stacking with oral steroids, include liver support supplements to maintain liver health. This precautionary measure helps counteract potential hepatotoxicity.
 • Cardiovascular Health: Prioritize cardiovascular health by including omega-3 fatty acids or CoQ10 in your cycle support. These supplements support heart function during periods of increased physical exertion.

Why Choose INFERNO by 3rd Degree only?

INFERNO by 3rd Degree ensures a 375mg super shredder anabolic experience with its unique blend of Testosterone, Trenbolone, Drostanolone, Nandrolone, and Methylcobalamin. Crafted for HD muscle and spider-web vascularity, it stands as the epitome of cutting-edge technology in bodybuilding.

Maximized Absorption: Our advanced technology guarantees efficient absorption for maximum impact.

Dynamic Metabolism: Provides a dynamic metabolic process for maximal and sustained results.

Quality Assurance: A commitment to quality ensures a safe and reliable product.

Transform Your Physique with INFERNO: Whether you're sculpting HD muscle or aiming for spider-web vascularity, INFERNO offers a potent and powerful approach to bodybuilding excellence.

Order INFERNO now and set ablaze to your muscle definition and vascularity goals!

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say