தமிழ்  English  हिंदी में देखे 

ESSATTOVITE MEN: The Multivitamin and Multimineral Supplement with Ashwagandha & Brahmi(120 Caps).

  • Rs. 999.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Free shipping on prepaid orders!


Essattovite Men

Vitamin A: Vitamin A is involved in immune function, vision, reproduction, and cellular communication Vitamin A is critical for vision as an essential component of rhodopsin, a protein that absorbs light in the retinal receptors. Vitamin A also supports cell growth and differentiation, playing a critical role in heart, lungs, kidneys health. Essattovite Men Multivitamin contains purest and most Bioavailable for the form of Vitamin A.

Vitamin C: Vitamin C ( L-ascorbic acid) is a water-soluble vitamin required for the biosynthesis of collagen, L-carnitine, and certain neurotransmitters; vitamin C is also involved in protein metabolism. Vitamin C is also an important physiological antioxidant and has been shown to regenerate other antioxidants within the body. In addition to its biosynthetic and antioxidant functions, vitamin C plays an important role in immune function.

Vitamin D3: Vitamin D3 promotes calcium absorption in the gut and maintains adequate serum calcium and phosphate concentrations formation and maintenance of bones by osteoblasts and osteoclasts. Without sufficient vitamin D3, bones can become thin, brittle, or misshapen.

Vitamin D3 has other roles in the body, including modulation of cell growth, neuromuscular and immune function, and reduction of inflammation.

Vitamin E: Vitamin E protects cells from the damaging effects of free radicals, Free radicals damage cells and might contribute to the development of cardiovascular disease and cancer. vitamin E is involved in immune function.

Vitamin K: Vitamin K plays a key role in helping the blood clot, preventing excessive bleeding.

Vitamin B1(thiamine): This vitamin plays a critical role in energy metabolism and, therefore, in the growth, development, and function of cells. Vitamin B1 serves as an essential cofactor for five enzymes involved in glucose, amino acid, and lipid metabolism.

Vitamin B2 (Riboflavin): vitamin B2 plays major roles in energy production; cellular function, growth, and development; and metabolism of fats, drugs, and steroids.

Vitamin B3 (Niacinamide): Niacin helps the digestive system, skin, and nerves to function. It is also important for converting food to energy.

Vitamin B6 (pyridoxine): vitamin B6 supports adrenal function, healthy nervous system, and a healthy metabolism. Vitamin B6 acts as a coenzyme in the breakdown and utilization of carbohydrates, fats, and proteins.

Folic Acid: Folic Acid is vital for the formation of new red blood cells and for many other cells in our body.

Vitamin B12(Cobalamin): Vitamin B-12 is a crucial B vitamin which is needed for nerve tissue health, brain function, and the production of red blood cells.

Vitamin B7 (Biotin): Biotin is essential for Carb, fat and protein metabolism. Vitamin B7 is also needed to maintain hair health, skin and mucous membranes, Nervous system, healthy nails, etc.

Vitamin B5 (Pantothenic Acid): Pantothenic Acid helps convert the protein, carbohydrates, and fats into energy. Vitamin B5 is also essential for healthy skin, hair, eyes, proper functioning of the nervous system, liver, healthy digestive tract, etc.

Diabasic Calcium Phosphate: As we all know Calcium is not only essential for building bones and keeping them healthy, calcium enables our blood to clot, our muscles to contract, and our heart to beat.

Iron: Other than a well-known function of making Haemoglobin,  Iron is essential for growth, development and normal cellular functioning. Iron is also needed for myoglobin, another iron-transporting protein carrying oxygen to muscles, including the heart.

Magnesium: Magnesium influences more than 300 biochemical reactions human Body. It helps maintain optimal nerve and muscle function, supports Immunity, keeps the heart healthy, and helps bones remain strong. It also regulates blood glucose levels and aid in the production of energy and protein.

Zinc: One of the most Important Trace minerals helps in maintaining a healthy brain, heart, Liver, Pancreas and reproductive System. Zinc Supplementation has shown to Improve Testosterone Levels in Men.

Selenium: Selenium helps the body make special proteins, called antioxidant enzymes to prevent and repair cell damage. Selenium also helps in maintaining good skin and hair health.

Copper: Copper with iron, it enables the body to form red blood cells. It helps maintain healthy bones, blood vessels, nerves, and immune function, and it contributes to iron absorption. Copper deficiency leads to osteoporosis, osteoarthritis, rheumatoid arthritis, cardiovascular disease, colon cancer, and chronic conditions involving bone, connective tissue, heart and blood vessels. nervous system and the immune system.

Manganese:  Manganese aids in the formation of connective tissue, bones, blood-clotting factors, and sex hormones and plays a role in fat and carbohydrate metabolism, calcium absorption, and blood sugar regulation. Manganese is shown to improve Testosterone levels and Sperm Count.

Chromium: Chromium stimulates fatty acid and cholesterol synthesis, which are important for brain function and other body processes. Chromium also aids in insulin action and glucose metabolism leading to higher metabolism and fat loss.

Lycopene: Lycopene is a powerful antioxidant with many health benefits, including sun protection, improved heart health, Better Vision, Better Brain Function and a lower risk of cancer.

Ashwagandha ( Withania Somnifera): Benefits of Ashwagandha Include Regulation of Blood Sugar leading to higher Metabolism, Reduces Anxiety and Stress, Improves Natural Testosterone levels leading to More Muscles and Less Fat, Improves Brain Function and the list of benefits goes on...

Brahmi: Brahmi has been used for centuries to treat Anxiety, Stress, initial Symptoms of Alzheimer’s disease, arthritis, hypoglycemia, etc. Brahmi has shown to improve Sexual and reproductive health as well.

NOTE: "Images displayed on the website are for representational purposes only which may differ from the actual purchased product. The company may change or alter the packaging design without notice."

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

  • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

  • +91 98 71 517328 in English.
  • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 

Customer Reviews

Based on 2 reviews Write a review

We Also Recommend


Customer Reviews

Based on 2 reviews Write a review

Essattovite Men

Vitamin A: Vitamin A is involved in immune function, vision, reproduction, and cellular communication Vitamin A is critical for vision as an essential component of rhodopsin, a protein that absorbs light in the retinal receptors. Vitamin A also supports cell growth and differentiation, playing a critical role in heart, lungs, kidneys health. Essattovite Men Multivitamin contains purest and most Bioavailable for the form of Vitamin A.

Vitamin C: Vitamin C ( L-ascorbic acid) is a water-soluble vitamin required for the biosynthesis of collagen, L-carnitine, and certain neurotransmitters; vitamin C is also involved in protein metabolism. Vitamin C is also an important physiological antioxidant and has been shown to regenerate other antioxidants within the body. In addition to its biosynthetic and antioxidant functions, vitamin C plays an important role in immune function.

Vitamin D3: Vitamin D3 promotes calcium absorption in the gut and maintains adequate serum calcium and phosphate concentrations formation and maintenance of bones by osteoblasts and osteoclasts. Without sufficient vitamin D3, bones can become thin, brittle, or misshapen.

Vitamin D3 has other roles in the body, including modulation of cell growth, neuromuscular and immune function, and reduction of inflammation.

Vitamin E: Vitamin E protects cells from the damaging effects of free radicals, Free radicals damage cells and might contribute to the development of cardiovascular disease and cancer. vitamin E is involved in immune function.

Vitamin K: Vitamin K plays a key role in helping the blood clot, preventing excessive bleeding.

Vitamin B1(thiamine): This vitamin plays a critical role in energy metabolism and, therefore, in the growth, development, and function of cells. Vitamin B1 serves as an essential cofactor for five enzymes involved in glucose, amino acid, and lipid metabolism.

Vitamin B2 (Riboflavin): vitamin B2 plays major roles in energy production; cellular function, growth, and development; and metabolism of fats, drugs, and steroids.

Vitamin B3 (Niacinamide): Niacin helps the digestive system, skin, and nerves to function. It is also important for converting food to energy.

Vitamin B6 (pyridoxine): vitamin B6 supports adrenal function, healthy nervous system, and a healthy metabolism. Vitamin B6 acts as a coenzyme in the breakdown and utilization of carbohydrates, fats, and proteins.

Folic Acid: Folic Acid is vital for the formation of new red blood cells and for many other cells in our body.

Vitamin B12(Cobalamin): Vitamin B-12 is a crucial B vitamin which is needed for nerve tissue health, brain function, and the production of red blood cells.

Vitamin B7 (Biotin): Biotin is essential for Carb, fat and protein metabolism. Vitamin B7 is also needed to maintain hair health, skin and mucous membranes, Nervous system, healthy nails, etc.

Vitamin B5 (Pantothenic Acid): Pantothenic Acid helps convert the protein, carbohydrates, and fats into energy. Vitamin B5 is also essential for healthy skin, hair, eyes, proper functioning of the nervous system, liver, healthy digestive tract, etc.

Diabasic Calcium Phosphate: As we all know Calcium is not only essential for building bones and keeping them healthy, calcium enables our blood to clot, our muscles to contract, and our heart to beat.

Iron: Other than a well-known function of making Haemoglobin,  Iron is essential for growth, development and normal cellular functioning. Iron is also needed for myoglobin, another iron-transporting protein carrying oxygen to muscles, including the heart.

Magnesium: Magnesium influences more than 300 biochemical reactions human Body. It helps maintain optimal nerve and muscle function, supports Immunity, keeps the heart healthy, and helps bones remain strong. It also regulates blood glucose levels and aid in the production of energy and protein.

Zinc: One of the most Important Trace minerals helps in maintaining a healthy brain, heart, Liver, Pancreas and reproductive System. Zinc Supplementation has shown to Improve Testosterone Levels in Men.

Selenium: Selenium helps the body make special proteins, called antioxidant enzymes to prevent and repair cell damage. Selenium also helps in maintaining good skin and hair health.

Copper: Copper with iron, it enables the body to form red blood cells. It helps maintain healthy bones, blood vessels, nerves, and immune function, and it contributes to iron absorption. Copper deficiency leads to osteoporosis, osteoarthritis, rheumatoid arthritis, cardiovascular disease, colon cancer, and chronic conditions involving bone, connective tissue, heart and blood vessels. nervous system and the immune system.

Manganese:  Manganese aids in the formation of connective tissue, bones, blood-clotting factors, and sex hormones and plays a role in fat and carbohydrate metabolism, calcium absorption, and blood sugar regulation. Manganese is shown to improve Testosterone levels and Sperm Count.

Chromium: Chromium stimulates fatty acid and cholesterol synthesis, which are important for brain function and other body processes. Chromium also aids in insulin action and glucose metabolism leading to higher metabolism and fat loss.

Lycopene: Lycopene is a powerful antioxidant with many health benefits, including sun protection, improved heart health, Better Vision, Better Brain Function and a lower risk of cancer.

Ashwagandha ( Withania Somnifera): Benefits of Ashwagandha Include Regulation of Blood Sugar leading to higher Metabolism, Reduces Anxiety and Stress, Improves Natural Testosterone levels leading to More Muscles and Less Fat, Improves Brain Function and the list of benefits goes on...

Brahmi: Brahmi has been used for centuries to treat Anxiety, Stress, initial Symptoms of Alzheimer’s disease, arthritis, hypoglycemia, etc. Brahmi has shown to improve Sexual and reproductive health as well.

NOTE: "Images displayed on the website are for representational purposes only which may differ from the actual purchased product. The company may change or alter the packaging design without notice."

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

  • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

  • +91 98 71 517328 in English.
  • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say