தமிழ்  English  हिंदी में देखे 

ERYTHROPEN: Stimulating Red Blood Cell Production, Fighting Anaemia, and Enhancing Performance.

 • Rs. 1,000.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Free shipping on prepaid orders!


ERYTHROPEN Recombinant human EPO (rhEPO)

Erythropoietin (EPO) is a hormone that is primarily known for its role in red blood cell production. It's used medically to treat certain forms of anemia, but it has also gained attention in the world of sports and bodybuilding for its potential performance-enhancing effects. Here's how EPO might be relevant to bodybuilders, fitness enthusiasts, and athletes:

 • Stimulation of Red Blood Cell Production: EPO is produced naturally by the kidneys and stimulates the bone marrow to produce red blood cells. It acts on the erythroid cells in the bone marrow, which are the cells that develop into red blood cells. Recombinant human EPO (rhEPO) is used to treat anemia, particularly in patients with chronic kidney disease who don't produce enough EPO naturally. It is also used in certain cancer patients who experience anemia as a side effect of chemotherapy.
 • Increased Oxygen Delivery: EPO stimulates the production of red blood cells, which are responsible for carrying oxygen to the muscles. More red blood cells mean more oxygen can be delivered to muscle tissue during intense workouts, potentially enhancing endurance and performance.
 • Improved Endurance and Stamina: With improved oxygen delivery, athletes and bodybuilders may experience enhanced endurance and stamina. This can lead to more effective and prolonged training sessions.
 • Accelerated Recovery: Enhanced oxygen delivery can also aid in faster recovery from strenuous workouts. This might allow for more frequent and intensive training sessions, which are crucial for muscle building and improving athletic performance.
 • Potential Muscle Growth Benefits: Its impact on red blood cell production, improved oxygenation and endurance indirectly contributes to muscle hypertrophy (growth) over time due to enhanced workout capacity and elevated metabolism.
 • Fat Loss Potential: EPO may aid in fat loss indirectly by enabling more intense and longer duration workouts, potentially increasing overall calorie burn.

Dosage:

ERYTHROPEN, or Erythropoietin (EPO) is used to treat anaemia by stimulating red blood cell production and may help improve exercise performance. 

Dosage for anaemia treatment ranges from 4000iu once week upto maximum of 12000iu we week depeding upon severity. Please speak to A registered Health Care practitioner Before Starting ERYTHROPEN.

Effective Dosage for Performance enhancement in conjunction with peptide such as OTOTROPIN AND INSUGRO is found to be around 4000iu Every week.

Risks and Precautions

 • Thromboembolic Events: Increased risk of thrombosis is a significant concern, necessitating careful patient selection and monitoring.

 • Hypertension: Monitoring and management of blood pressure are essential during EPO therapy.

 • Pure Red Cell Aplasia (PRCA): Although rare, antibody-mediated PRCA is a serious complication that requires immediate cessation of EPO therapy and alternative treatment strategies.

Stacking

For Performance enhacement it can be effectively stacked into any cycle at a dose of 4000iu a week. Adding it into a OTOTROPIN cycle gives wonderful results.

For more information of ERYTHROPEN dosing consult to our Sports Medicine experts for free, Contact Details you can find under Contact Us section of the website.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 


We Also Recommend


ERYTHROPEN Recombinant human EPO (rhEPO)

Erythropoietin (EPO) is a hormone that is primarily known for its role in red blood cell production. It's used medically to treat certain forms of anemia, but it has also gained attention in the world of sports and bodybuilding for its potential performance-enhancing effects. Here's how EPO might be relevant to bodybuilders, fitness enthusiasts, and athletes:

 • Stimulation of Red Blood Cell Production: EPO is produced naturally by the kidneys and stimulates the bone marrow to produce red blood cells. It acts on the erythroid cells in the bone marrow, which are the cells that develop into red blood cells. Recombinant human EPO (rhEPO) is used to treat anemia, particularly in patients with chronic kidney disease who don't produce enough EPO naturally. It is also used in certain cancer patients who experience anemia as a side effect of chemotherapy.
 • Increased Oxygen Delivery: EPO stimulates the production of red blood cells, which are responsible for carrying oxygen to the muscles. More red blood cells mean more oxygen can be delivered to muscle tissue during intense workouts, potentially enhancing endurance and performance.
 • Improved Endurance and Stamina: With improved oxygen delivery, athletes and bodybuilders may experience enhanced endurance and stamina. This can lead to more effective and prolonged training sessions.
 • Accelerated Recovery: Enhanced oxygen delivery can also aid in faster recovery from strenuous workouts. This might allow for more frequent and intensive training sessions, which are crucial for muscle building and improving athletic performance.
 • Potential Muscle Growth Benefits: Its impact on red blood cell production, improved oxygenation and endurance indirectly contributes to muscle hypertrophy (growth) over time due to enhanced workout capacity and elevated metabolism.
 • Fat Loss Potential: EPO may aid in fat loss indirectly by enabling more intense and longer duration workouts, potentially increasing overall calorie burn.

Dosage:

ERYTHROPEN, or Erythropoietin (EPO) is used to treat anaemia by stimulating red blood cell production and may help improve exercise performance. 

Dosage for anaemia treatment ranges from 4000iu once week upto maximum of 12000iu we week depeding upon severity. Please speak to A registered Health Care practitioner Before Starting ERYTHROPEN.

Effective Dosage for Performance enhancement in conjunction with peptide such as OTOTROPIN AND INSUGRO is found to be around 4000iu Every week.

Risks and Precautions

 • Thromboembolic Events: Increased risk of thrombosis is a significant concern, necessitating careful patient selection and monitoring.

 • Hypertension: Monitoring and management of blood pressure are essential during EPO therapy.

 • Pure Red Cell Aplasia (PRCA): Although rare, antibody-mediated PRCA is a serious complication that requires immediate cessation of EPO therapy and alternative treatment strategies.

Stacking

For Performance enhacement it can be effectively stacked into any cycle at a dose of 4000iu a week. Adding it into a OTOTROPIN cycle gives wonderful results.

For more information of ERYTHROPEN dosing consult to our Sports Medicine experts for free, Contact Details you can find under Contact Us section of the website.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say