தமிழ்  English  हिंदी में देखे 

EQUIPRO IR (Boldenone Propionate ): Power of short ester Boldenone for Amazing gains, Immense Power and recovery.

 • Rs. 2,600.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Free shipping on prepaid orders!


EQUIPRO IR: Precision Lean Gains with Boldenone Propionate

Product Overview:

 • Active Ingredient: Boldenone Propionate
 • Contents: 100mg x 10ml
 • Brand: EQUIPRO IR

Introducing EQUIPRO IR:

EQUIPRO IR, featuring the potent Boldenone Propionate API, is a cutting-edge choice in the world of anabolic steroids, designed for those seeking refined muscle development. Trusted by athletes and bodybuilders alike, EQUIPRO IR is celebrated for promoting lean muscle gains, increased strength, and a well-defined physique in a controlled manner.

What is Boldenone Propionate?

Boldenone Propionate, known for its fast-acting nature, is a synthetic anabolic steroid crafted to precisely enhance muscle growth and strength. Its distinctive attributes include:

 • Rapid Lean Muscle Development: Accelerates the formation of lean muscle mass without excess water retention.
 • Explosive Strength Surge: Empowers users with rapid increases in strength for more intense workouts.
 • Balanced Impact: Recognized for its moderate risk of side effects compared to stronger steroids.

Key Benefits:

 • Precision Cutting: Ideal for achieving lean, sculpted muscle mass while minimizing unwanted fat accumulation.
 • Elevated Strength and Endurance: Enhances power and stamina, crucial for demanding training sessions.
 • Versatile in Cycles: Seamlessly integrates into both cutting and bulking cycles for a harmonized muscle-building approach.

Usage Information:

 • Dosage Guidance: Typically starts at 100-200mg per week; adjusts based on individual response.
 • Cycle Length: Commonly used in cycles lasting 8-12 weeks for optimal results with minimized potential side effects.
 • Post-Cycle Therapy: Follow up with appropriate post-cycle therapy to preserve gains and restore hormonal balance.

Why Choose EQUIPRO IR by 3rd Degree only?

EQUIPRO IR stands out as an efficient anabolic steroid, ensuring swift and substantial gains in muscle mass and strength. With the quality and efficacy that 3rd Degree Pharma is renowned for, it's the top choice. EQUIPRO IR by 3rd Degree is the only Boldenone Propionate enhanced with Advanced & revolutionary COBALAMINUSION™ technology.

Superior Absorption: COBALAMINUSION™ technology guarantees efficient absorption, maximizing the muscle-building potential of each dose.

Optimized Metabolism:Enhanced metabolic processes lead to more effective results, accelerating your journey toward a sculpted physique.

Quality Delivery:Our commitment to quality ensures you receive a product that is not only effective but also safe and reliable.

Secure Product verification: All 3rd Degree products include a fake-proof verification process. Users can verify their product using a unique code supplied with all our products on our SSL-secured and encrypted website www.3rd-degree.com

Order EQUIPRO IR now for an advanced strategy in bodybuilding and fitness!

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 


We Also Recommend


EQUIPRO IR: Precision Lean Gains with Boldenone Propionate

Product Overview:

 • Active Ingredient: Boldenone Propionate
 • Contents: 100mg x 10ml
 • Brand: EQUIPRO IR

Introducing EQUIPRO IR:

EQUIPRO IR, featuring the potent Boldenone Propionate API, is a cutting-edge choice in the world of anabolic steroids, designed for those seeking refined muscle development. Trusted by athletes and bodybuilders alike, EQUIPRO IR is celebrated for promoting lean muscle gains, increased strength, and a well-defined physique in a controlled manner.

What is Boldenone Propionate?

Boldenone Propionate, known for its fast-acting nature, is a synthetic anabolic steroid crafted to precisely enhance muscle growth and strength. Its distinctive attributes include:

 • Rapid Lean Muscle Development: Accelerates the formation of lean muscle mass without excess water retention.
 • Explosive Strength Surge: Empowers users with rapid increases in strength for more intense workouts.
 • Balanced Impact: Recognized for its moderate risk of side effects compared to stronger steroids.

Key Benefits:

 • Precision Cutting: Ideal for achieving lean, sculpted muscle mass while minimizing unwanted fat accumulation.
 • Elevated Strength and Endurance: Enhances power and stamina, crucial for demanding training sessions.
 • Versatile in Cycles: Seamlessly integrates into both cutting and bulking cycles for a harmonized muscle-building approach.

Usage Information:

 • Dosage Guidance: Typically starts at 100-200mg per week; adjusts based on individual response.
 • Cycle Length: Commonly used in cycles lasting 8-12 weeks for optimal results with minimized potential side effects.
 • Post-Cycle Therapy: Follow up with appropriate post-cycle therapy to preserve gains and restore hormonal balance.

Why Choose EQUIPRO IR by 3rd Degree only?

EQUIPRO IR stands out as an efficient anabolic steroid, ensuring swift and substantial gains in muscle mass and strength. With the quality and efficacy that 3rd Degree Pharma is renowned for, it's the top choice. EQUIPRO IR by 3rd Degree is the only Boldenone Propionate enhanced with Advanced & revolutionary COBALAMINUSION™ technology.

Superior Absorption: COBALAMINUSION™ technology guarantees efficient absorption, maximizing the muscle-building potential of each dose.

Optimized Metabolism:Enhanced metabolic processes lead to more effective results, accelerating your journey toward a sculpted physique.

Quality Delivery:Our commitment to quality ensures you receive a product that is not only effective but also safe and reliable.

Secure Product verification: All 3rd Degree products include a fake-proof verification process. Users can verify their product using a unique code supplied with all our products on our SSL-secured and encrypted website www.3rd-degree.com

Order EQUIPRO IR now for an advanced strategy in bodybuilding and fitness!

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say