தமிழ்  English  हिंदी में देखे 

DECAPHYL 100: Elevate Gains with short ester Deca, Nandrolone Phenylpropionate (NPP) Precision,

 • Rs. 3,200.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Free shipping on prepaid orders!


DECAPHYL 100: Elevate Gains with Nandrolone Phenylpropionate Precision

Product Overview:

 • Active Ingredient: Nandrolone Phenylpropionate - 100mg/ml
 • Brand: DECAPHYL 100

Introducing DECAPHYL 100:
DECAPHYL 100, featuring Nandrolone Phenylpropionate API also known as NPP at 100mg/ml, stands as a pinnacle in anabolic steroids. Tailored for precise muscle development, it delivers rapid gains, making it an efficient and targeted choice for bodybuilders seeking quality results.

What is Nandrolone Phenylpropionate (100mg/ml): Nandrolone Phenylpropionate, known for its fast-acting nature, accelerates lean muscle growth without excessive water retention. With a shorter ester, it provides a swift and controlled approach to achieving well-defined results.

Key Benefits:

 • Rapid Muscle Development: Fast-acting for immediate and targeted lean muscle gains.
 • Controlled Results: Delivers precise results without excessive water retention.
 • Efficient in Cycles: Ideal for both cutting and bulking phases, ensuring quality gains.

Usage Information:

 • Dosage Guidance: Typically administered at 100-200mg per week; adjust based on individual response.
 • Cycle Length: Commonly used in cycles lasting 6-8 weeks for optimized results with minimized potential side effects.
 • Post-Cycle Therapy: Essential for maintaining gains and restoring hormonal balance post-cycle.

Dosage

Cycle Type Dosage
Beginner 50mg EOD
Intermediate 100mg EOD
Advanced 100mg ED


DECAPHYL 100 Stacking

Cycle Type Dosage Duration
Beginner PROPIONE-T100 200-300mg EW
Or
ENANTHA-T250 250mg EW
Or
CYPIONE-T250 250mg EW
12-16 weeks
Intermediate ANDROXY-50 50-100mg ED
And/Or
DIANABOL 50mg ED
PROPIONE-T100 200-300mg EW
Or
ENANTHA-T250 250mg EW
Or
CYPIONE-T250 EW
BOLD-E250 250-500mg EW
12-16 weeks
Advanced ANDROXY-50 50-100mg ED
And/Or
DIANABOL 50-100mg ED
SUSTANON-T250 500-700mg EW
BOLD-E250 250mg EW
TRENBOL-E200 400-600mg EW
12-16 weeks


Cycle Support**

Cycle Type Dosage
Beginner Tamoxifen Citrate 10mg EOD
Intermediate Tamoxifen Citrate 10-20mg ED
Advanced Letrozole 1mg thrice EW


** To reduce side effects and damages caused to endocrine system, liver Heart, sexual health etc.

PCT FOR DECAPHYL 100 CYCLE

Cycle Type Dosage Duration
Beginner Tamoxifen Citrate 10mg EOD
Clomid 50mg EOD
30 days
Intermediate Tamoxifen Citrate 20mg ED
HCG 1000-2000iu EW
Clomid 50mg
30 days
Advanced Letrozole 1mg Thrice EW
HCG 1000-2000iu EW
Clomid 50mg ED
30 daysWhy Choose DECAPHYL 100 by 3rd Degree only?

DECAPHYL 100 by 3rd Degree ensures superior quality and targeted muscle-building with Nandrolone Phenylpropionate. Backed by cutting-edge technology, it's the ultimate choice for those seeking precision and efficiency.

 • Swift Absorption: Our advanced technology guarantees efficient and immediate absorption, maximizing the impact of each dose.
 • Focused Metabolism: Provides targeted and controlled metabolic processes for optimal results.
 • Quality Assurance: A commitment to quality ensures a safe and reliable product.
 • Secure Product verification: All 3rd Degree products include a fake-proof verification process. Users can verify their product using a unique code supplied with all our products on our SSL-secured and encrypted website www.3rd-degree.com

Transform Your Physique with DECAPHYL 100: Whether you're sculpting defined muscle or aiming for targeted gains, DECAPHYL 100 offers a swift and precise approach to bodybuilding excellence.

Order DECAPHYL 100 now and elevate your gains for an extraordinary journey in bodybuilding and fitness!

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 


We Also Recommend


DECAPHYL 100: Elevate Gains with Nandrolone Phenylpropionate Precision

Product Overview:

 • Active Ingredient: Nandrolone Phenylpropionate - 100mg/ml
 • Brand: DECAPHYL 100

Introducing DECAPHYL 100:
DECAPHYL 100, featuring Nandrolone Phenylpropionate API also known as NPP at 100mg/ml, stands as a pinnacle in anabolic steroids. Tailored for precise muscle development, it delivers rapid gains, making it an efficient and targeted choice for bodybuilders seeking quality results.

What is Nandrolone Phenylpropionate (100mg/ml): Nandrolone Phenylpropionate, known for its fast-acting nature, accelerates lean muscle growth without excessive water retention. With a shorter ester, it provides a swift and controlled approach to achieving well-defined results.

Key Benefits:

 • Rapid Muscle Development: Fast-acting for immediate and targeted lean muscle gains.
 • Controlled Results: Delivers precise results without excessive water retention.
 • Efficient in Cycles: Ideal for both cutting and bulking phases, ensuring quality gains.

Usage Information:

 • Dosage Guidance: Typically administered at 100-200mg per week; adjust based on individual response.
 • Cycle Length: Commonly used in cycles lasting 6-8 weeks for optimized results with minimized potential side effects.
 • Post-Cycle Therapy: Essential for maintaining gains and restoring hormonal balance post-cycle.

Dosage

Cycle Type Dosage
Beginner 50mg EOD
Intermediate 100mg EOD
Advanced 100mg ED


DECAPHYL 100 Stacking

Cycle Type Dosage Duration
Beginner PROPIONE-T100 200-300mg EW
Or
ENANTHA-T250 250mg EW
Or
CYPIONE-T250 250mg EW
12-16 weeks
Intermediate ANDROXY-50 50-100mg ED
And/Or
DIANABOL 50mg ED
PROPIONE-T100 200-300mg EW
Or
ENANTHA-T250 250mg EW
Or
CYPIONE-T250 EW
BOLD-E250 250-500mg EW
12-16 weeks
Advanced ANDROXY-50 50-100mg ED
And/Or
DIANABOL 50-100mg ED
SUSTANON-T250 500-700mg EW
BOLD-E250 250mg EW
TRENBOL-E200 400-600mg EW
12-16 weeks


Cycle Support**

Cycle Type Dosage
Beginner Tamoxifen Citrate 10mg EOD
Intermediate Tamoxifen Citrate 10-20mg ED
Advanced Letrozole 1mg thrice EW


** To reduce side effects and damages caused to endocrine system, liver Heart, sexual health etc.

PCT FOR DECAPHYL 100 CYCLE

Cycle Type Dosage Duration
Beginner Tamoxifen Citrate 10mg EOD
Clomid 50mg EOD
30 days
Intermediate Tamoxifen Citrate 20mg ED
HCG 1000-2000iu EW
Clomid 50mg
30 days
Advanced Letrozole 1mg Thrice EW
HCG 1000-2000iu EW
Clomid 50mg ED
30 daysWhy Choose DECAPHYL 100 by 3rd Degree only?

DECAPHYL 100 by 3rd Degree ensures superior quality and targeted muscle-building with Nandrolone Phenylpropionate. Backed by cutting-edge technology, it's the ultimate choice for those seeking precision and efficiency.

 • Swift Absorption: Our advanced technology guarantees efficient and immediate absorption, maximizing the impact of each dose.
 • Focused Metabolism: Provides targeted and controlled metabolic processes for optimal results.
 • Quality Assurance: A commitment to quality ensures a safe and reliable product.
 • Secure Product verification: All 3rd Degree products include a fake-proof verification process. Users can verify their product using a unique code supplied with all our products on our SSL-secured and encrypted website www.3rd-degree.com

Transform Your Physique with DECAPHYL 100: Whether you're sculpting defined muscle or aiming for targeted gains, DECAPHYL 100 offers a swift and precise approach to bodybuilding excellence.

Order DECAPHYL 100 now and elevate your gains for an extraordinary journey in bodybuilding and fitness!

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say