தமிழ்  English  हिंदी में देखे 

CYPIONE-T250: Master Lean Gains, Dominate Bulking Cycles with Precision

 • Rs. 2,500.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Free Shipping


 

Elevate Your Gains with CYPIONE-T250:

API: Testosterone Cypionate - 250 mg/ml
Brand: CYPIONE-T250

Usage: CYPIONE-T250, a long-ester Testosterone Cypionate variant, is your ticket to lean gains and bulking precision. Ideal for cycles, it synergizes seamlessly with Boldenone or Deca Durabolin for enhanced results.

Key Features:

 1. Precision Bulking: Master lean gains with the precision of CYPIONE-T250.
 2. Strategic Synergy: Combine with Boldenone or Deca Durabolin for optimal bulking results.

Why Opt for CYPIONE-T250 by 3rd Degree? Experience the power of a Testosterone Cypionate blend at 250mg/ml. Our formulation ensures prolonged efficacy, thanks to its longer half-life and slow-release technology.

 1. Extended Stay: Longer half-life allows CYPIONE-T250 to stay in the body for extended periods.
 2. Reduced Injections: Enjoy less frequent injections with the slow-release advantage.
 3. Quality Assurance: Trust our commitment to quality for a safe and effective bulking solution.

Dosage

Cycle Type Dosage
Beginner 250-500mg Every week
Intermediate 500-750mg Every week
Advanced 750-1000mg Every week


Testosterone Cypionate Stacking

Cycle Type Dosage Duration
Beginner ANDROXY-50 50-100mg ED
And/or
DIANABOL 50mg ED
12-16 weeks
Intermediate ANDROXY-50 50-100mg ED
And/Or
DIANABOL 50mg ED
DECA-D250 250-500mg EW
BOLD-E250 250-500mg EW
12-16 weeks
Advanced ANDROXY-50 50-100mg ED
And/Or
DIANABOL 50-100mg ED
DECA-D250 500-700mg EW
BOLD-E250 500-700mg EW
TRENBOL-A100 400-600mg EW
12-16 weeks


Cycle Support**

Cycle Type Dosage
Beginner Tamoxifen Citrate 10mg EOD
Intermediate Tamoxifen Citrate 10mg ED
Advanced Letrozole 1mg Twice/Thrice EW

** To reduce side effects and damages caused to the endocrine system, liver Heart, sexual health, etc.

PCT FOR CYPIONE-T250 CYCLE

Cycle Type Dosage Duration
Beginner Tamoxifen Citrate 10mg EOD
Clomid 50mg EOD
30 days
Intermediate Tamoxifen Citrate 20mg ED
HCG 1000-2000iu EW
Clomid 50mg ED
30 days
Advanced Letrozole 1mg Twice/Thrice EW
HCG 1000-2000iu EW
Clomid 50mg ED
30 daysConsiderations and Strategy:

 1. Strategic Stacking: Maximize results by strategically stacking with Boldenone or Deca Durabolin.
 2. Consult with Experts: Seek professional advice to optimize usage based on individual needs.

Transform Your Gains with CYPIONE-T250: Elevate your bulking experience, master lean gains. Order CYPIONE-T250 now for a precision-driven journey to enhanced muscle development.

Order CYPIONE-T250 now and dominate your bulking cycles with precision!

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 


We Also Recommend


 

Elevate Your Gains with CYPIONE-T250:

API: Testosterone Cypionate - 250 mg/ml
Brand: CYPIONE-T250

Usage: CYPIONE-T250, a long-ester Testosterone Cypionate variant, is your ticket to lean gains and bulking precision. Ideal for cycles, it synergizes seamlessly with Boldenone or Deca Durabolin for enhanced results.

Key Features:

 1. Precision Bulking: Master lean gains with the precision of CYPIONE-T250.
 2. Strategic Synergy: Combine with Boldenone or Deca Durabolin for optimal bulking results.

Why Opt for CYPIONE-T250 by 3rd Degree? Experience the power of a Testosterone Cypionate blend at 250mg/ml. Our formulation ensures prolonged efficacy, thanks to its longer half-life and slow-release technology.

 1. Extended Stay: Longer half-life allows CYPIONE-T250 to stay in the body for extended periods.
 2. Reduced Injections: Enjoy less frequent injections with the slow-release advantage.
 3. Quality Assurance: Trust our commitment to quality for a safe and effective bulking solution.

Dosage

Cycle Type Dosage
Beginner 250-500mg Every week
Intermediate 500-750mg Every week
Advanced 750-1000mg Every week


Testosterone Cypionate Stacking

Cycle Type Dosage Duration
Beginner ANDROXY-50 50-100mg ED
And/or
DIANABOL 50mg ED
12-16 weeks
Intermediate ANDROXY-50 50-100mg ED
And/Or
DIANABOL 50mg ED
DECA-D250 250-500mg EW
BOLD-E250 250-500mg EW
12-16 weeks
Advanced ANDROXY-50 50-100mg ED
And/Or
DIANABOL 50-100mg ED
DECA-D250 500-700mg EW
BOLD-E250 500-700mg EW
TRENBOL-A100 400-600mg EW
12-16 weeks


Cycle Support**

Cycle Type Dosage
Beginner Tamoxifen Citrate 10mg EOD
Intermediate Tamoxifen Citrate 10mg ED
Advanced Letrozole 1mg Twice/Thrice EW

** To reduce side effects and damages caused to the endocrine system, liver Heart, sexual health, etc.

PCT FOR CYPIONE-T250 CYCLE

Cycle Type Dosage Duration
Beginner Tamoxifen Citrate 10mg EOD
Clomid 50mg EOD
30 days
Intermediate Tamoxifen Citrate 20mg ED
HCG 1000-2000iu EW
Clomid 50mg ED
30 days
Advanced Letrozole 1mg Twice/Thrice EW
HCG 1000-2000iu EW
Clomid 50mg ED
30 daysConsiderations and Strategy:

 1. Strategic Stacking: Maximize results by strategically stacking with Boldenone or Deca Durabolin.
 2. Consult with Experts: Seek professional advice to optimize usage based on individual needs.

Transform Your Gains with CYPIONE-T250: Elevate your bulking experience, master lean gains. Order CYPIONE-T250 now for a precision-driven journey to enhanced muscle development.

Order CYPIONE-T250 now and dominate your bulking cycles with precision!

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say