தமிழ்  English  हिंदी में देखे 

CYPIONE-T250: Testosterone Cypionate for massive Gains and immense power. Dominate Bulking with Precision

 • Rs. 2,500.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Free shipping on prepaid orders!


Elevate Your Gains with CYPIONE-T250:

API: Testosterone Cypionate - 250 mg/ml
Brand: CYPIONE-T250

Usage: CYPIONE-T250, a long-ester Testosterone Cypionate variant with an half life of 8-12 days, is your ticket to gains and bulking precision without frequent shots. Ideal for Gaining and Bulking cycles, it synergizes seamlessly with Boldenone or Deca Durabolin for enhanced results.

Key Features:

 1. Precision Bulking: Master lean gains with the precision of CYPIONE-T250.
 2. Strategic Synergy: Combine with Boldenone or Deca Durabolin for optimal bulking results.

Why Opt for CYPIONE-T250 by 3rd Degree? Experience the power of a Testosterone Cypionate blend at 250mg/ml. Our formulation ensures prolonged efficacy, thanks to its longer half-life and slow-release technology.

 1. Extended Stay: Longer half-life allows CYPIONE-T250 to stay in the body for extended periods.
 2. Reduced Injections: Enjoy less frequent injections with the slow-release advantage.
 3. Quality Assurance: Trust our commitment to quality for a safe and effective bulking solution.

Dosage

Cycle Type Dosage
Beginner 250-500mg Every week
Intermediate 500-750mg Every week
Advanced 750-1000mg Every week


Testosterone Cypionate Stacking:

CYPIONE-T250 can be stacked into any bulking or gaining cycle. Stacking it peptides will provide even more prominent results with reduced side effects.


Cycle Support:

 • Liver Protection: A Potent liver supplement like el LIVODROME, is Essential due to the potent nature of CYPIONE-T250.
 • Anti-Estroegn : CYPIONE-T250 May cause estrogen levels to rise, So adding a Anti estrogen like TAMOXIF 20 or ARIMIX 1000 will be helpful in blocking the estrogen conversion.
 • Multi-Vitamin and Mineral Support: As the uptake and metabolism of nutrients sky rockets, The need of Micro Nutrients increase. In absence of sufficient Vitamins and Minerals, these powerful supplements may cause increased side effects and reduced results. Two Tablets of Essattovite Men Everyday will be enough to enhance the results and minimise the side effects.
 • Hydration and Diet: Maintain high water intake and a balanced diet.


PCT FOR CYPIONE-T250 CYCLE:

 • If Used Standalone : 2 tablet of PCT-MATRIX for 30 days is sufficient for hormonal recovery and washing.
 • In a Stack or in sensitive individuals : If used in stack with other harsher and stronger steroids PCT will be as per those. We have Wide range of PCT Stacks to reverse Side effects and Proper Hormonal Recovery, Browse our PCT Collection.


Why Choose CYPIONE-T250 by 3rd Degree only?

CYPIONE-T250 stands out as a highly effective anabolic steroid, ensuring quick and significant gains in muscle mass and strength. With Quality and efficiency 3rd Degree Pharma is known for, its the best Choice. CYPIONE-T250 by 3rd Degree is the only Testosterone Cypionate which is enhanced with Advanced & revolutionary COBALAMINUSION™ technology.

 • Superior Absorption: COBALAMINUSION™ technology ensures that each dose of Testosterone Cypionate is efficiently absorbed, maximizing its muscle building potential.
 • Optimized Metabolism: The enhanced metabolic process leads to more effective results, making your journey towards a lean physique faster and more effective.
 • Secure Product verification: All 3rd Degree products include a fake-proof verification process. Users can verify their product using a unique code supplied with all our products on our SSL-secured and encrypted website www.3rd-degree.com
 • Quality Delivery: Our commitment to quality means you get a product that is not only effective but also safe and reliable.


Transform Your Gains with CYPIONE-T250: Elevate your bulking experience, master lean gains. Order CYPIONE-T250 now for a precision-driven journey to enhanced muscle development.

Order CYPIONE-T250 now and dominate your bulking cycles with precision!

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 

Customer Reviews

Based on 1 review Write a review

We Also Recommend


Customer Reviews

Based on 1 review Write a review

Elevate Your Gains with CYPIONE-T250:

API: Testosterone Cypionate - 250 mg/ml
Brand: CYPIONE-T250

Usage: CYPIONE-T250, a long-ester Testosterone Cypionate variant with an half life of 8-12 days, is your ticket to gains and bulking precision without frequent shots. Ideal for Gaining and Bulking cycles, it synergizes seamlessly with Boldenone or Deca Durabolin for enhanced results.

Key Features:

 1. Precision Bulking: Master lean gains with the precision of CYPIONE-T250.
 2. Strategic Synergy: Combine with Boldenone or Deca Durabolin for optimal bulking results.

Why Opt for CYPIONE-T250 by 3rd Degree? Experience the power of a Testosterone Cypionate blend at 250mg/ml. Our formulation ensures prolonged efficacy, thanks to its longer half-life and slow-release technology.

 1. Extended Stay: Longer half-life allows CYPIONE-T250 to stay in the body for extended periods.
 2. Reduced Injections: Enjoy less frequent injections with the slow-release advantage.
 3. Quality Assurance: Trust our commitment to quality for a safe and effective bulking solution.

Dosage

Cycle Type Dosage
Beginner 250-500mg Every week
Intermediate 500-750mg Every week
Advanced 750-1000mg Every week


Testosterone Cypionate Stacking:

CYPIONE-T250 can be stacked into any bulking or gaining cycle. Stacking it peptides will provide even more prominent results with reduced side effects.


Cycle Support:

 • Liver Protection: A Potent liver supplement like el LIVODROME, is Essential due to the potent nature of CYPIONE-T250.
 • Anti-Estroegn : CYPIONE-T250 May cause estrogen levels to rise, So adding a Anti estrogen like TAMOXIF 20 or ARIMIX 1000 will be helpful in blocking the estrogen conversion.
 • Multi-Vitamin and Mineral Support: As the uptake and metabolism of nutrients sky rockets, The need of Micro Nutrients increase. In absence of sufficient Vitamins and Minerals, these powerful supplements may cause increased side effects and reduced results. Two Tablets of Essattovite Men Everyday will be enough to enhance the results and minimise the side effects.
 • Hydration and Diet: Maintain high water intake and a balanced diet.


PCT FOR CYPIONE-T250 CYCLE:

 • If Used Standalone : 2 tablet of PCT-MATRIX for 30 days is sufficient for hormonal recovery and washing.
 • In a Stack or in sensitive individuals : If used in stack with other harsher and stronger steroids PCT will be as per those. We have Wide range of PCT Stacks to reverse Side effects and Proper Hormonal Recovery, Browse our PCT Collection.


Why Choose CYPIONE-T250 by 3rd Degree only?

CYPIONE-T250 stands out as a highly effective anabolic steroid, ensuring quick and significant gains in muscle mass and strength. With Quality and efficiency 3rd Degree Pharma is known for, its the best Choice. CYPIONE-T250 by 3rd Degree is the only Testosterone Cypionate which is enhanced with Advanced & revolutionary COBALAMINUSION™ technology.

 • Superior Absorption: COBALAMINUSION™ technology ensures that each dose of Testosterone Cypionate is efficiently absorbed, maximizing its muscle building potential.
 • Optimized Metabolism: The enhanced metabolic process leads to more effective results, making your journey towards a lean physique faster and more effective.
 • Secure Product verification: All 3rd Degree products include a fake-proof verification process. Users can verify their product using a unique code supplied with all our products on our SSL-secured and encrypted website www.3rd-degree.com
 • Quality Delivery: Our commitment to quality means you get a product that is not only effective but also safe and reliable.


Transform Your Gains with CYPIONE-T250: Elevate your bulking experience, master lean gains. Order CYPIONE-T250 now for a precision-driven journey to enhanced muscle development.

Order CYPIONE-T250 now and dominate your bulking cycles with precision!

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say