தமிழ்  English  हिंदी में देखे 

BULK-BOMBA: 500mg Every Shot Monster Bulking Mix for Insane Muscle Mass and Power.

 • Rs. 5,200.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Free Shipping


BULK-BOMBA: Super Human Bulk and Power Unleashed for Monster Muscle Building

Product Overview:

 • APIs:
  • Testosterone Enanthate 200mg/2ml,
  • Boldenone Undecylenate 150mg/2ml,
  • Nandrolone Decanoate 150mg/2ml
 • Brand: BULK-BOMBA

Introducing BULK-BOMBA:

BULK-BOMBA, the catalyst for superhuman bulk and power, initiates monster muscle-building activity with a dynamic blend of Testosterone, Boldenone, and Nandrolone. At 200mg/2ml, 150mg/2ml, and 150mg/2ml respectively, it's engineered for unparalleled results in the world of bodybuilding.

The Mega Bulking Mix:

 • Testosterone Enanthate 200mg/2ml : Powerful Highest Quality Long ester Testosterone known to stimulate massive power and Muscle Protein Synthesis. More Nitrogen retention means Bigger, Fuller and Pumped up muscles all the time. Testosterone enanthate also directs liver to produce more IGF1, which further helps in Lean muscle gain and recovery.
 • Boldenone Undecylenate 150mg/2ml: stimulates Powerful Muscle gain by enhancing protein synthesis, improving nitrogen retention in muscles, and increasing red blood cell production. It also reduces muscle breakdown by inhibiting glucocorticoid hormones further helping in Muscle Growth and Recovery.
 • Nandrolone Decanoate 150mg/2ml: promotes muscle gain by enhancing protein synthesis. It increases nitrogen retention in muscle tissues, for Bigger, Fuller and Powerful muscles. Additionally, it boosts red blood cell production, improving oxygen delivery to muscles for better endurance and recovery. Nandrolone also has a significant ability to alleviate joint pain and promote collagen synthesis.

Usage Information:

 • Dosage Guidance:Typically administered 500-800mg per week; adjust based on individual response.
 • Cycle Length: Commonly used in cycles lasting 10-12 weeks for optimal results with minimized potential side effects.
 • Post-Cycle Therapy: Essential for preserving gains and restoring hormonal balance post-cycle.

Stacking:

 • Oral Steroid Stack: Amplify the effects of BULK-BOMBA with the inclusion of an oral steroid, such as Dianabol or Anadrol. This dynamic stack enhances the overall muscle-building potential.
 • Aromatase Inhibitor Stack: Mitigate estrogen-related side effects by incorporating an aromatase inhibitor into your stack. This ensures hormonal balance during the muscle-building phase.

Cycle Support

 • Liver Support: If stacking with oral steroids, include liver support supplements to maintain liver health. This precautionary measure helps counteract potential hepatotoxicity.
 • Cardiovascular Health: Prioritize cardiovascular health by including omega-3 fatty acids or CoQ10 in your cycle support. These supplements support heart function during periods of increased physical exertion.

Why Choose BULK-BOMBA by 3rd Degree only?

BULK-BOMBA by 3rd Degree delivers superhuman bulk and power with its unique blend of Testosterone, Boldenone, and Nandrolone. Crafted for monster muscle building, it stands as the epitome of cutting-edge technology in bodybuilding.

Maximized Absorption: Our advanced technology guarantees efficient absorption for maximum impact.

Dynamic Metabolism: Provides a dynamic metabolic process for maximal and sustained results.

Quality Assurance: A commitment to quality ensures a safe and reliable product.

Transform Your Physique with BULK-BOMBA: Whether you're forging a monstrous physique or aiming for superhuman strength, BULK-BOMBA offers a dynamic and powerful approach to bodybuilding excellence.

Order BULK-BOMBA now and unleash the monster in your muscle-building journey!

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 


We Also Recommend


BULK-BOMBA: Super Human Bulk and Power Unleashed for Monster Muscle Building

Product Overview:

 • APIs:
  • Testosterone Enanthate 200mg/2ml,
  • Boldenone Undecylenate 150mg/2ml,
  • Nandrolone Decanoate 150mg/2ml
 • Brand: BULK-BOMBA

Introducing BULK-BOMBA:

BULK-BOMBA, the catalyst for superhuman bulk and power, initiates monster muscle-building activity with a dynamic blend of Testosterone, Boldenone, and Nandrolone. At 200mg/2ml, 150mg/2ml, and 150mg/2ml respectively, it's engineered for unparalleled results in the world of bodybuilding.

The Mega Bulking Mix:

 • Testosterone Enanthate 200mg/2ml : Powerful Highest Quality Long ester Testosterone known to stimulate massive power and Muscle Protein Synthesis. More Nitrogen retention means Bigger, Fuller and Pumped up muscles all the time. Testosterone enanthate also directs liver to produce more IGF1, which further helps in Lean muscle gain and recovery.
 • Boldenone Undecylenate 150mg/2ml: stimulates Powerful Muscle gain by enhancing protein synthesis, improving nitrogen retention in muscles, and increasing red blood cell production. It also reduces muscle breakdown by inhibiting glucocorticoid hormones further helping in Muscle Growth and Recovery.
 • Nandrolone Decanoate 150mg/2ml: promotes muscle gain by enhancing protein synthesis. It increases nitrogen retention in muscle tissues, for Bigger, Fuller and Powerful muscles. Additionally, it boosts red blood cell production, improving oxygen delivery to muscles for better endurance and recovery. Nandrolone also has a significant ability to alleviate joint pain and promote collagen synthesis.

Usage Information:

 • Dosage Guidance:Typically administered 500-800mg per week; adjust based on individual response.
 • Cycle Length: Commonly used in cycles lasting 10-12 weeks for optimal results with minimized potential side effects.
 • Post-Cycle Therapy: Essential for preserving gains and restoring hormonal balance post-cycle.

Stacking:

 • Oral Steroid Stack: Amplify the effects of BULK-BOMBA with the inclusion of an oral steroid, such as Dianabol or Anadrol. This dynamic stack enhances the overall muscle-building potential.
 • Aromatase Inhibitor Stack: Mitigate estrogen-related side effects by incorporating an aromatase inhibitor into your stack. This ensures hormonal balance during the muscle-building phase.

Cycle Support

 • Liver Support: If stacking with oral steroids, include liver support supplements to maintain liver health. This precautionary measure helps counteract potential hepatotoxicity.
 • Cardiovascular Health: Prioritize cardiovascular health by including omega-3 fatty acids or CoQ10 in your cycle support. These supplements support heart function during periods of increased physical exertion.

Why Choose BULK-BOMBA by 3rd Degree only?

BULK-BOMBA by 3rd Degree delivers superhuman bulk and power with its unique blend of Testosterone, Boldenone, and Nandrolone. Crafted for monster muscle building, it stands as the epitome of cutting-edge technology in bodybuilding.

Maximized Absorption: Our advanced technology guarantees efficient absorption for maximum impact.

Dynamic Metabolism: Provides a dynamic metabolic process for maximal and sustained results.

Quality Assurance: A commitment to quality ensures a safe and reliable product.

Transform Your Physique with BULK-BOMBA: Whether you're forging a monstrous physique or aiming for superhuman strength, BULK-BOMBA offers a dynamic and powerful approach to bodybuilding excellence.

Order BULK-BOMBA now and unleash the monster in your muscle-building journey!

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say