தமிழ்  English  हिंदी में देखे 

BOLDEHYD: Sculpt Your Physique, Unleash Power with Dihydroboldenone for Bulking

 • Rs. 3,500.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Free shipping on prepaid orders!


Sculpt Your Physique with BOLDEHYD:

API: DHB Dihydroboldenone - 100 mg/ml

Usage: BOLDEHYD, also known as Dihydroboldenone, is an injectable steroid with potent anabolic and lower androgenic properties. Commonly used for lean gains and cutting cycles, it boosts red blood cell production, promoting fat loss and dry muscle gain akin to deca.

Key Features:

 1. Powerful Anabolic Boost: BOLDEHYD, a potent Dihydroboldenone for sculpting bigger muscles.
 2. Lean Gain and Cutting Excellence: Promotes fat loss and dry muscle gain, akin to deca but three times more potent.

Why Opt for BOLDEHYD? This fast-acting injectable, three times more potent than Masteron or Primobolan, enhances lean muscle with a fibrous look. Ideal for those susceptible to gynecomastia, it doesn't aromatize, delivering superior results when stacked with other steroids.

 1. Fast-Acting Potency: Rapid effects compared to the oral form of Dihydroboldenone.
 2. Fibrous Muscle Look: Ideal for achieving lean muscle with a defined, fibrous appearance.
 3. No Aromatization: Safe stacking without concerns of gynecomastia in susceptible individuals.

Dosage

Cycle Type Dosage
Beginner 250-500mg Every week
Intermediate 500-750mg Every week
Advanced 750-1000mg Every week


Stacking

Cycle Type Dosage Duration
Beginner PROPIONE-T100 200-300mg EW
Or
ENANTHA-T250 250mg EW
Or
CYPIONE-T250 250mg EW
12-16 weeks
Intermediate ANDROXY-50 50-100mg ED
And/Or
DIANABOL 50mg ED
PROPIONE-T100 200-300mg EW
Or
ENANTHA-T250 250mg EW
Or
CYPIONA-T250 250mg EW
DECA-D250 250-500mg EW
12-16 weeks
Advanced ANDROXY-50 50-100mg WD
And/Or
DIANABOL 50-100mg ED
SUSTANON-T250 500-700mg EW
DECA-D250 500-700 EW
12-16 weeks


Cycle Support**

Cycle Type Dosage
Beginner Tamoxifen Citrate 10mg EOD
Intermediate Tamoxifen Citrate 10-20mg ED
Advanced Letrozole 1mg Thrice EW

** To reduce side effects and damages caused to the endocrine system, liver Heart, sexual health, etc.

PCT CYCLE

Cycle Type Dosage Duration
Beginner Tamoxifen Citrate 10mg EOD
Clomid 50mg EOD
30 days
Intermediate Tamoxifen Citrate 20mg ED
HCG 1000-2000iu EW
Clomid 50mg ED
30 days
Advanced Letrozole 1mg Twice a week
HCG 1000-2000iu EW
Clomid 50mg ED
30 daysAdverse Reactions and Precautions:

 1. Potential Adverse Reactions: Be cautious of potential adverse reactions; monitor for any unusual symptoms.
 2. Precautions: Consult with a healthcare professional, especially for those with pre-existing conditions.

Elevate Your Bulking Experience with BOLDEHYD:

Order BOLDEHYD now for bigger, sculpted muscles and powerful gains!

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 


We Also Recommend


Sculpt Your Physique with BOLDEHYD:

API: DHB Dihydroboldenone - 100 mg/ml

Usage: BOLDEHYD, also known as Dihydroboldenone, is an injectable steroid with potent anabolic and lower androgenic properties. Commonly used for lean gains and cutting cycles, it boosts red blood cell production, promoting fat loss and dry muscle gain akin to deca.

Key Features:

 1. Powerful Anabolic Boost: BOLDEHYD, a potent Dihydroboldenone for sculpting bigger muscles.
 2. Lean Gain and Cutting Excellence: Promotes fat loss and dry muscle gain, akin to deca but three times more potent.

Why Opt for BOLDEHYD? This fast-acting injectable, three times more potent than Masteron or Primobolan, enhances lean muscle with a fibrous look. Ideal for those susceptible to gynecomastia, it doesn't aromatize, delivering superior results when stacked with other steroids.

 1. Fast-Acting Potency: Rapid effects compared to the oral form of Dihydroboldenone.
 2. Fibrous Muscle Look: Ideal for achieving lean muscle with a defined, fibrous appearance.
 3. No Aromatization: Safe stacking without concerns of gynecomastia in susceptible individuals.

Dosage

Cycle Type Dosage
Beginner 250-500mg Every week
Intermediate 500-750mg Every week
Advanced 750-1000mg Every week


Stacking

Cycle Type Dosage Duration
Beginner PROPIONE-T100 200-300mg EW
Or
ENANTHA-T250 250mg EW
Or
CYPIONE-T250 250mg EW
12-16 weeks
Intermediate ANDROXY-50 50-100mg ED
And/Or
DIANABOL 50mg ED
PROPIONE-T100 200-300mg EW
Or
ENANTHA-T250 250mg EW
Or
CYPIONA-T250 250mg EW
DECA-D250 250-500mg EW
12-16 weeks
Advanced ANDROXY-50 50-100mg WD
And/Or
DIANABOL 50-100mg ED
SUSTANON-T250 500-700mg EW
DECA-D250 500-700 EW
12-16 weeks


Cycle Support**

Cycle Type Dosage
Beginner Tamoxifen Citrate 10mg EOD
Intermediate Tamoxifen Citrate 10-20mg ED
Advanced Letrozole 1mg Thrice EW

** To reduce side effects and damages caused to the endocrine system, liver Heart, sexual health, etc.

PCT CYCLE

Cycle Type Dosage Duration
Beginner Tamoxifen Citrate 10mg EOD
Clomid 50mg EOD
30 days
Intermediate Tamoxifen Citrate 20mg ED
HCG 1000-2000iu EW
Clomid 50mg ED
30 days
Advanced Letrozole 1mg Twice a week
HCG 1000-2000iu EW
Clomid 50mg ED
30 daysAdverse Reactions and Precautions:

 1. Potential Adverse Reactions: Be cautious of potential adverse reactions; monitor for any unusual symptoms.
 2. Precautions: Consult with a healthcare professional, especially for those with pre-existing conditions.

Elevate Your Bulking Experience with BOLDEHYD:

Order BOLDEHYD now for bigger, sculpted muscles and powerful gains!

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say