தமிழ்  English  हिंदी में देखे 

BLADE: 450mg Each Shot Super SHredder Mix for Shredded, High Definition Muscles and Physique

 • Rs. 4,800.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Free Shipping


BLADE: Pure Power Sculpted with Strength, Strongest Cutting Mix for Bold Ripped Muscle

Product Overview:

 • APIs:
  • Testosterone Phenylpropionate 100mg/2ml,
  • Testosterone Propionate 100mg/2ml,
  • Trenbolone Acetate 150mg/2ml,
  • Drostanolone Propionate 100mg/2ml,
  • Methylcobalamin 100mcg/2ml
 • Brand: BLADE

Introducing BLADE:

BLADE, a symphony of pure power and sculpted strength, stands as the strongest cutting mix. With Testosterone, Trenbolone, Drostanolone, and Methylcobalamin, this 3rd Degree formulation delivers bold and ripped muscles.

Key Benefits:

 • Pure Power Sculpting: Crafted for unparalleled strength and sculpted muscle definition.
 • Bold and Ripped: Unleash a cutting-edge blend for achieving bold and ripped physique goals.
 • Dynamic Formula: Perfectly balanced mix for maximal results in one powerful dose.

Usage Information:

 • Dosage Guidance:Typically administered 500-700mg per week; adjust based on individual response.
 • Cycle Length: Commonly used in cycles lasting 8-10 weeks for optimal results with minimized potential side effects.
 • Post-Cycle Therapy: Essential for preserving gains and restoring hormonal balance post-cycle.

Stacking:

 • Oral Steroid Stack: Elevate the cutting effects with the addition of an oral steroid like Anavar or Winstrol. This combination intensifies the anabolic environment, promoting lean muscle preservation.
 • Fat Burner Stack: Integrate a fat burner into your stack to complement BLADE's cutting effects. Compounds like Clenbuterol or Ephedrine can enhance fat metabolism during the cutting phase.

Cycle Support

 • Liver Support: If stacking with oral steroids or fat burners, include liver support supplements to maintain liver health. This precautionary measure helps counteract potential hepatotoxicity.
 • Cardiovascular Health: Prioritize cardiovascular health by including omega-3 fatty acids or CoQ10 in your cycle support. These supplements support heart function during periods of increased physical exertion.

Why Choose BLADE by 3rd Degree only?

BLADE by 3rd Degree ensures a symphony of pure power with its unique blend of Testosterone, Trenbolone, Drostanolone, and Methylcobalamin. Crafted for strength and sculpted definition, it stands as the epitome of cutting-edge technology in bodybuilding.

Maximized Absorption: Our advanced technology guarantees efficient absorption for maximum impact.

Dynamic Metabolism: Provides a dynamic metabolic process for maximal and sustained results.

Quality Assurance: A commitment to quality ensures a safe and reliable product.

Transform Your Physique with BLADE: Whether you're sculpting a powerful physique or aiming for bold and ripped muscles, BLADE offers a potent and powerful approach to bodybuilding excellence.

Order BLADE now and sculpt pure power with the strongest cutting mix!

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 


We Also Recommend


BLADE: Pure Power Sculpted with Strength, Strongest Cutting Mix for Bold Ripped Muscle

Product Overview:

 • APIs:
  • Testosterone Phenylpropionate 100mg/2ml,
  • Testosterone Propionate 100mg/2ml,
  • Trenbolone Acetate 150mg/2ml,
  • Drostanolone Propionate 100mg/2ml,
  • Methylcobalamin 100mcg/2ml
 • Brand: BLADE

Introducing BLADE:

BLADE, a symphony of pure power and sculpted strength, stands as the strongest cutting mix. With Testosterone, Trenbolone, Drostanolone, and Methylcobalamin, this 3rd Degree formulation delivers bold and ripped muscles.

Key Benefits:

 • Pure Power Sculpting: Crafted for unparalleled strength and sculpted muscle definition.
 • Bold and Ripped: Unleash a cutting-edge blend for achieving bold and ripped physique goals.
 • Dynamic Formula: Perfectly balanced mix for maximal results in one powerful dose.

Usage Information:

 • Dosage Guidance:Typically administered 500-700mg per week; adjust based on individual response.
 • Cycle Length: Commonly used in cycles lasting 8-10 weeks for optimal results with minimized potential side effects.
 • Post-Cycle Therapy: Essential for preserving gains and restoring hormonal balance post-cycle.

Stacking:

 • Oral Steroid Stack: Elevate the cutting effects with the addition of an oral steroid like Anavar or Winstrol. This combination intensifies the anabolic environment, promoting lean muscle preservation.
 • Fat Burner Stack: Integrate a fat burner into your stack to complement BLADE's cutting effects. Compounds like Clenbuterol or Ephedrine can enhance fat metabolism during the cutting phase.

Cycle Support

 • Liver Support: If stacking with oral steroids or fat burners, include liver support supplements to maintain liver health. This precautionary measure helps counteract potential hepatotoxicity.
 • Cardiovascular Health: Prioritize cardiovascular health by including omega-3 fatty acids or CoQ10 in your cycle support. These supplements support heart function during periods of increased physical exertion.

Why Choose BLADE by 3rd Degree only?

BLADE by 3rd Degree ensures a symphony of pure power with its unique blend of Testosterone, Trenbolone, Drostanolone, and Methylcobalamin. Crafted for strength and sculpted definition, it stands as the epitome of cutting-edge technology in bodybuilding.

Maximized Absorption: Our advanced technology guarantees efficient absorption for maximum impact.

Dynamic Metabolism: Provides a dynamic metabolic process for maximal and sustained results.

Quality Assurance: A commitment to quality ensures a safe and reliable product.

Transform Your Physique with BLADE: Whether you're sculpting a powerful physique or aiming for bold and ripped muscles, BLADE offers a potent and powerful approach to bodybuilding excellence.

Order BLADE now and sculpt pure power with the strongest cutting mix!

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say