தமிழ்  English  हिंदी में देखे 

TESTANDROL: Oral Testosterone Alternative for Gains, Strength, and Metabolism Boost.

 • Rs. 1,800.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Free shipping on prepaid orders!


TESTANDROL: Your Gateway to Enhanced Performance

Elevate Your Strength and Vitality with Testosterone Undecanoate

Product Overview:

 • Active Ingredient: Testosterone Undecanoate
 • Contents: 80mg x 50 Capsules
 • Brand: TESTANDROL

Introducing TESTANDROL:

TESTANDROL, empowered by Testosterone Undecanoate, is a robust solution for athletes, bodybuilders, and fitness enthusiasts seeking to boost their physical prowess and overall vitality. This potent formula is crafted to deliver significant improvements in muscle strength, endurance, and overall well-being.

What is Testosterone Undecanoate?

Testosterone Undecanoate is a long-acting form of testosterone, often praised for its ability to maintain stable testosterone levels. It's designed to:

 • Support Muscle Growth: Enhances muscle synthesis, leading to increased muscle mass and strength.
 • Boost Endurance and Recovery: Improves overall physical endurance and speeds up recovery times.
 • Enhance Overall Well-being: Contributes to a sense of vitality and well-being, crucial for rigorous physical activities.

Key Benefits:

 • Muscle Mass Development: Experience substantial gains in muscle mass for a powerful physique.
 • Sustained Strength Gains: Achieve consistent and long-lasting strength enhancements.
 • Improved Physical Endurance: Enhanced stamina for enduring strenuous workouts.
 • Balanced Hormone Levels: Maintain steady testosterone levels for optimal performance.

How Testosterone Undecanoate Works:

 • Enhanced Anabolic Activity: Facilitates increased protein synthesis for muscle growth and recovery.
 • Stable Hormone Levels: Offers a steady release of testosterone, avoiding fluctuations.
 • Increased Red Blood Cell Production: Promotes better oxygen delivery to muscles, enhancing endurance and recovery.

Recommended Usage:

 • Dosage Guidance: Recommended daily dosage at 80-240mg means 1-3 capsules everyday.
 • Cycle Duration: Typically ranges from 8 to 12 weeks, depending on individual goals and response.
 • Regular Monitoring: Essential for optimizing the cycle and ensuring safety.

Achieve Your Full Potential with TESTANDROL:

Whether you're aiming for peak physical condition, seeking to enhance muscle mass, or looking to improve your overall vitality, TESTANDROL provides a solid foundation for your ambitions.

Why 3rd Degree Testosterone Undecanoate?

3rd Degree Testosterone Undecanoate stands apart with its advanced COBALAMINUSION™ technology, ensuring enhanced absorption and effective drug metabolism. This cutting-edge innovation provides:

 • Superior Absorption: COBALAMINUSION™ technology ensures that each dose of Testosterone Undecanoate is efficiently absorbed, maximizing its fat-burning potential.
 • Optimized Metabolism: The enhanced metabolic process leads to more effective results, making your journey towards a lean physique faster and more effective.
 • Quality Delivery: Our commitment to quality means you get a product that is not only effective but also safe and reliable.
 • Secure Product verification: All 3rd Degree products include a fake-proof verification process. Users can verify their product using a unique code supplied with all our products on our SSL-secured and encrypted website www.3rd-degree.com

Safety and Best Practices:

 • Medical Consultation: Strongly advised to consult a healthcare professional before starting any testosterone therapy.
 • Responsible Usage: Stick to the recommended dosage and cycle guidelines.
 • Awareness of Side Effects: Understand the potential side effects and be prepared to take appropriate measures.

Order TESTANDROL now and step up to a new level of physical excellence!

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 

Customer Reviews

Based on 2 reviews Write a review

We Also Recommend


Customer Reviews

Based on 2 reviews Write a review

TESTANDROL: Your Gateway to Enhanced Performance

Elevate Your Strength and Vitality with Testosterone Undecanoate

Product Overview:

 • Active Ingredient: Testosterone Undecanoate
 • Contents: 80mg x 50 Capsules
 • Brand: TESTANDROL

Introducing TESTANDROL:

TESTANDROL, empowered by Testosterone Undecanoate, is a robust solution for athletes, bodybuilders, and fitness enthusiasts seeking to boost their physical prowess and overall vitality. This potent formula is crafted to deliver significant improvements in muscle strength, endurance, and overall well-being.

What is Testosterone Undecanoate?

Testosterone Undecanoate is a long-acting form of testosterone, often praised for its ability to maintain stable testosterone levels. It's designed to:

 • Support Muscle Growth: Enhances muscle synthesis, leading to increased muscle mass and strength.
 • Boost Endurance and Recovery: Improves overall physical endurance and speeds up recovery times.
 • Enhance Overall Well-being: Contributes to a sense of vitality and well-being, crucial for rigorous physical activities.

Key Benefits:

 • Muscle Mass Development: Experience substantial gains in muscle mass for a powerful physique.
 • Sustained Strength Gains: Achieve consistent and long-lasting strength enhancements.
 • Improved Physical Endurance: Enhanced stamina for enduring strenuous workouts.
 • Balanced Hormone Levels: Maintain steady testosterone levels for optimal performance.

How Testosterone Undecanoate Works:

 • Enhanced Anabolic Activity: Facilitates increased protein synthesis for muscle growth and recovery.
 • Stable Hormone Levels: Offers a steady release of testosterone, avoiding fluctuations.
 • Increased Red Blood Cell Production: Promotes better oxygen delivery to muscles, enhancing endurance and recovery.

Recommended Usage:

 • Dosage Guidance: Recommended daily dosage at 80-240mg means 1-3 capsules everyday.
 • Cycle Duration: Typically ranges from 8 to 12 weeks, depending on individual goals and response.
 • Regular Monitoring: Essential for optimizing the cycle and ensuring safety.

Achieve Your Full Potential with TESTANDROL:

Whether you're aiming for peak physical condition, seeking to enhance muscle mass, or looking to improve your overall vitality, TESTANDROL provides a solid foundation for your ambitions.

Why 3rd Degree Testosterone Undecanoate?

3rd Degree Testosterone Undecanoate stands apart with its advanced COBALAMINUSION™ technology, ensuring enhanced absorption and effective drug metabolism. This cutting-edge innovation provides:

 • Superior Absorption: COBALAMINUSION™ technology ensures that each dose of Testosterone Undecanoate is efficiently absorbed, maximizing its fat-burning potential.
 • Optimized Metabolism: The enhanced metabolic process leads to more effective results, making your journey towards a lean physique faster and more effective.
 • Quality Delivery: Our commitment to quality means you get a product that is not only effective but also safe and reliable.
 • Secure Product verification: All 3rd Degree products include a fake-proof verification process. Users can verify their product using a unique code supplied with all our products on our SSL-secured and encrypted website www.3rd-degree.com

Safety and Best Practices:

 • Medical Consultation: Strongly advised to consult a healthcare professional before starting any testosterone therapy.
 • Responsible Usage: Stick to the recommended dosage and cycle guidelines.
 • Awareness of Side Effects: Understand the potential side effects and be prepared to take appropriate measures.

Order TESTANDROL now and step up to a new level of physical excellence!

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say