தமிழ்  English  हिंदी में देखे 

TESBOLDECA: 7 Most Powerful SARMs and Pro-Hormone Each Cap for Insane Bulking.

 • Rs. 8,500.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Shipping ₹35 - ₹400


TESBOLDECA

Most Powerful SARMs and Pro-Hormone for Insane Bulking. Safe, effective and economical Alternative to Dianabol, Androlic, Testa, Bolde, Deca, Tren E all combined.

APIs:

 • LGD 4033
 • MK 2866
 • ANDROSTENOLONE ACETATE
 • ANDROSTERONE UNDECANOATE
 • 4-DHEA
 • 1-DHEA
 • 4-ANDROSTENE-3B-OL-17-ONETT


Contents: 500mg x 60 Capsules

Usage:

As the name suggests, at OMBRELLA, we have combined the power of legendary bulking compounds such as Testosterone, Nandrolone decanoate, and Boldenone into a single capsule of TESBOLDECA. Our goal is to provide a powerful non-steroidal bulking mix formulated with highly effective SARMs and Pro-Hormones.

 • LGD 4033, also known as Ligandrol, is a selective androgen receptor modulator (SARM)known to promote muscle growth and improve strength. LGD 4033 is commonly used by athletes and bodybuilders looking to increase muscle mass, improve strength, and enhance body composition.
 • MK 2866, also known as Ostarine, is a selective androgen receptor modulator (SARM) that is known to promote muscle growth, improve strength, and support joint health. MK 2866 is commonly used by athletes and bodybuilders looking to increase muscle mass, improve strength, and enhance body composition.
 • Androstenolone Acetate, also known as DHEA Acetate, is a prohormone that converts into the hormone DHEA in the body. It is widely used for its potential benefits in muscle building and overall well-being. Androstenolone Acetate is commonly employed during lean gaining or bulking cycles to support lean muscle mass preservation, enhance recovery, and promote an anabolic environment.
 • Androsterone Undecanoate, also known as Undecylenate, is a prohormone that converts into the hormone testosterone in the body. It is sought after by individuals aiming for muscle growth, increased strength, and improved athletic performance. Androsterone Undecanoate is typically utilized during bulking cycles to promote muscle hypertrophy, enhance strength gains, and support overall performance.
 • 4-DHEA, also known as 4-Dehydroepiandrosterone, is a prohormone that converts into the hormone testosterone in the body. It is favored by individuals seeking muscle mass gains, increased strength, and enhanced athletic performance. 4-DHEA is commonly used during bulking cycles to promote muscle growth, improve strength, and optimize recovery.
 • 1-DHEA, also known as 1-Androsterone, is a prohormone that converts into the hormone 1-testosterone in the body. It is commonly utilized by individuals seeking muscle mass gains, increased strength, and improved athletic performance. 1-DHEA is typically used during bulking cycles to aid in muscle hypertrophy and strength gains. It is often incorporated into supplement stacks designed to maximize results.
 • 4-Androstene-3b-ol-17-one TT, also known as 4-Andro, is a prohormone that converts into testosterone in the body. It is favored by individuals seeking muscle mass gains, increased strength, and improved athletic performance. 4-Androstene-3b-ol-17-one is commonly used during bulking cycles to promote muscle growth, improve strength, and enhance overall performance.

Dosage:

The recommended dosage of TESBOLDECA typically ranges from 1 to 3 caps per day, taken orally before workout on an empty stomach. 

Side Effects, Overdosage & Contraindications:

TESBOLDECA can cause mild side effects such as increased acne, oily skin, and potential suppression of natural testosterone production. It's essential to monitor your body's response and discontinue use if any adverse effects arise. Please consult Ombrella Support for any further Assistance.

Precautions:

Consulting with a healthcare professional before incorporating TESBOLDECA into your regimen is advisable, particularly if you have any underlying health conditions or are taking medications.

Disclaimer:

Above mentioned information is for educational and reference purposes only. Consult a registered healthcare professional for a proper course of medication.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 

Customer Reviews

Based on 4 reviews Write a review

We Also Recommend


Customer Reviews

Based on 4 reviews Write a review

TESBOLDECA

Most Powerful SARMs and Pro-Hormone for Insane Bulking. Safe, effective and economical Alternative to Dianabol, Androlic, Testa, Bolde, Deca, Tren E all combined.

APIs:

 • LGD 4033
 • MK 2866
 • ANDROSTENOLONE ACETATE
 • ANDROSTERONE UNDECANOATE
 • 4-DHEA
 • 1-DHEA
 • 4-ANDROSTENE-3B-OL-17-ONETT


Contents: 500mg x 60 Capsules

Usage:

As the name suggests, at OMBRELLA, we have combined the power of legendary bulking compounds such as Testosterone, Nandrolone decanoate, and Boldenone into a single capsule of TESBOLDECA. Our goal is to provide a powerful non-steroidal bulking mix formulated with highly effective SARMs and Pro-Hormones.

 • LGD 4033, also known as Ligandrol, is a selective androgen receptor modulator (SARM)known to promote muscle growth and improve strength. LGD 4033 is commonly used by athletes and bodybuilders looking to increase muscle mass, improve strength, and enhance body composition.
 • MK 2866, also known as Ostarine, is a selective androgen receptor modulator (SARM) that is known to promote muscle growth, improve strength, and support joint health. MK 2866 is commonly used by athletes and bodybuilders looking to increase muscle mass, improve strength, and enhance body composition.
 • Androstenolone Acetate, also known as DHEA Acetate, is a prohormone that converts into the hormone DHEA in the body. It is widely used for its potential benefits in muscle building and overall well-being. Androstenolone Acetate is commonly employed during lean gaining or bulking cycles to support lean muscle mass preservation, enhance recovery, and promote an anabolic environment.
 • Androsterone Undecanoate, also known as Undecylenate, is a prohormone that converts into the hormone testosterone in the body. It is sought after by individuals aiming for muscle growth, increased strength, and improved athletic performance. Androsterone Undecanoate is typically utilized during bulking cycles to promote muscle hypertrophy, enhance strength gains, and support overall performance.
 • 4-DHEA, also known as 4-Dehydroepiandrosterone, is a prohormone that converts into the hormone testosterone in the body. It is favored by individuals seeking muscle mass gains, increased strength, and enhanced athletic performance. 4-DHEA is commonly used during bulking cycles to promote muscle growth, improve strength, and optimize recovery.
 • 1-DHEA, also known as 1-Androsterone, is a prohormone that converts into the hormone 1-testosterone in the body. It is commonly utilized by individuals seeking muscle mass gains, increased strength, and improved athletic performance. 1-DHEA is typically used during bulking cycles to aid in muscle hypertrophy and strength gains. It is often incorporated into supplement stacks designed to maximize results.
 • 4-Androstene-3b-ol-17-one TT, also known as 4-Andro, is a prohormone that converts into testosterone in the body. It is favored by individuals seeking muscle mass gains, increased strength, and improved athletic performance. 4-Androstene-3b-ol-17-one is commonly used during bulking cycles to promote muscle growth, improve strength, and enhance overall performance.

Dosage:

The recommended dosage of TESBOLDECA typically ranges from 1 to 3 caps per day, taken orally before workout on an empty stomach. 

Side Effects, Overdosage & Contraindications:

TESBOLDECA can cause mild side effects such as increased acne, oily skin, and potential suppression of natural testosterone production. It's essential to monitor your body's response and discontinue use if any adverse effects arise. Please consult Ombrella Support for any further Assistance.

Precautions:

Consulting with a healthcare professional before incorporating TESBOLDECA into your regimen is advisable, particularly if you have any underlying health conditions or are taking medications.

Disclaimer:

Above mentioned information is for educational and reference purposes only. Consult a registered healthcare professional for a proper course of medication.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say