தமிழ்  English  हिंदी में देखे 

PCT-MATRIX : All in One PCT pill to restart & increase Testosterone and Sperm Production.

 • Rs. 2,350.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Free shipping on prepaid orders!


PCT-MATRIX

APIs:

 • Clomiphene Citrate 25mg
 • Tamoxifen Citrate 10mg
 • Letrozole 50mcg
 • Astaxanthin 10mg
 • Vitamin D3 1000iu
 • L-Selenomethionine 100mcg

Contents: 47mg x 60 Tablets

Description:

PCT Matrix is a complete post-cycle therapy (PCT) matrix that helps to lower catabolic hormone levels, reduce excessive amounts of prolactin, cortisol, and estrogen, and increase LH and FSH. This leads to increased synthesis of natural testosterone and restores sperm production. PCT-Matrix also helps to reduce stress and adrenal imbalance and protect cells from oxidative stress.

 • Clomiphene Citrate (25mg):A powerful SERM, restores testosterone and sperm production by blocking estrogen feedback in the brain, increasing GnRH release, which elevates LH and FSH levels. This stimulates the testes to produce testosterone and enhances sperm production.
 • Tamoxifen Citrate (10mg): Another SERM, attaches to estrogen receptors in brain blocking estrogen effectively, boosts GnRH for more LH and FSH production. This stimulates natural testosterone production and further improves testes activity for sperm production.
 • Letrozole (50mcg); The most powerful aromatase inhibitor,increases testosterone levels, by inhibiting the aromatase enzyme, responsible for converting testosterone to estrogen. This reduction in estrogen levels signals the brain to produce more GnRH, subsequently increasing LH and FSH, which then stimulate the testes to produce more testosterone and Sperm.
 • Astaxanthin (10mg): A potent antioxidant, which can effectively reduce oxidative stress, improving hormonal balance, sleep and recovery further helping in production of quality sperm and its improved motility.
 • L-Selenomethionine (100mcg): The natural form of selenium, plays a supportive role in maintaining testosterone levels and enhancing sperm health. Selenium is crucial for the antioxidant defense system and thyroid hormone metabolism, both important for hormonal balance. It supports testicular function and sperm production, improving sperm motility and quality.
 • Vitamin D3 (1000iu): Vital for overall health, it also supports testosterone levels and reproductive health. It's enhances the production of testosterone by stimulating leydig cells in the testes and reducing the conversion of testosterone to estrogen. Additionally, Vitamin D3 is shown to improve sperm quality. Adequate levels are associated with higher testosterone concentrations, making it important for hormonal balance and reproductive health.

Benefits:

 • Restores natural testosterone levels
 • Protects essential organs
 • Reduces side effects of anabolic use
 • Improves immune function
 • Reduces stress and adrenal imbalance
 • Protects cells from oxidative stress

Recommended Usage:

 • Dosage Guidance: 2 Tablets per day for 4-6 weeks

Precautions:

 • Talk to your doctor before taking PCT-Matrix, especially if you have any underlying health conditions or are taking any other medications.
 • Pregnant and breastfeeding women should avoid taking PCT-Matrix.
 • People with kidney disease or other liver disease should talk to their doctor before taking PCT-Matrix.

Why Choose PCT-MATRIX by 3rd Degree only?

 • Comprehensive Hormonal Support: Opt for PCT-MATRIX for comprehensive hormonal support. The combination of Clomiphene Citrate, Tamoxifen Citrate, and Letrozole addresses various aspects of hormonal recovery.
 • Estrogen Management: Choose PCT-MATRIX for effective estrogen management. Letrozole helps control estrogen levels, reducing the risk of estrogenic side effects during post-cycle therapy.
 • Antioxidant Protection: Select PCT-MATRIX for antioxidant protection. Astaxanthin provides powerful antioxidant benefits, safeguarding cells from oxidative stress during the recovery period.
 • Immune and Overall Health Support: PCT-MATRIX includes Vitamin D3 and L-Selenomethionine to support immune function and overall health, promoting well-being during the post-cycle phase.
 • Secure Product verification: All 3rd Degree products include a fake-proof verification process. Users can verify their product using a unique code supplied with all our products on our SSL-secured and encrypted website www.3rd-degree.com

Order PCT-MATRIX now and enhance your post-cycle recovery with advanced hormonal and immune support!

Disclaimer: Above mentioned information is for educational and references purposes only. Consult a registered healthcare professional for a proper course of medication.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 

Customer Reviews

Based on 7 reviews Write a review

We Also Recommend


Customer Reviews

Based on 7 reviews Write a review

PCT-MATRIX

APIs:

 • Clomiphene Citrate 25mg
 • Tamoxifen Citrate 10mg
 • Letrozole 50mcg
 • Astaxanthin 10mg
 • Vitamin D3 1000iu
 • L-Selenomethionine 100mcg

Contents: 47mg x 60 Tablets

Description:

PCT Matrix is a complete post-cycle therapy (PCT) matrix that helps to lower catabolic hormone levels, reduce excessive amounts of prolactin, cortisol, and estrogen, and increase LH and FSH. This leads to increased synthesis of natural testosterone and restores sperm production. PCT-Matrix also helps to reduce stress and adrenal imbalance and protect cells from oxidative stress.

 • Clomiphene Citrate (25mg):A powerful SERM, restores testosterone and sperm production by blocking estrogen feedback in the brain, increasing GnRH release, which elevates LH and FSH levels. This stimulates the testes to produce testosterone and enhances sperm production.
 • Tamoxifen Citrate (10mg): Another SERM, attaches to estrogen receptors in brain blocking estrogen effectively, boosts GnRH for more LH and FSH production. This stimulates natural testosterone production and further improves testes activity for sperm production.
 • Letrozole (50mcg); The most powerful aromatase inhibitor,increases testosterone levels, by inhibiting the aromatase enzyme, responsible for converting testosterone to estrogen. This reduction in estrogen levels signals the brain to produce more GnRH, subsequently increasing LH and FSH, which then stimulate the testes to produce more testosterone and Sperm.
 • Astaxanthin (10mg): A potent antioxidant, which can effectively reduce oxidative stress, improving hormonal balance, sleep and recovery further helping in production of quality sperm and its improved motility.
 • L-Selenomethionine (100mcg): The natural form of selenium, plays a supportive role in maintaining testosterone levels and enhancing sperm health. Selenium is crucial for the antioxidant defense system and thyroid hormone metabolism, both important for hormonal balance. It supports testicular function and sperm production, improving sperm motility and quality.
 • Vitamin D3 (1000iu): Vital for overall health, it also supports testosterone levels and reproductive health. It's enhances the production of testosterone by stimulating leydig cells in the testes and reducing the conversion of testosterone to estrogen. Additionally, Vitamin D3 is shown to improve sperm quality. Adequate levels are associated with higher testosterone concentrations, making it important for hormonal balance and reproductive health.

Benefits:

 • Restores natural testosterone levels
 • Protects essential organs
 • Reduces side effects of anabolic use
 • Improves immune function
 • Reduces stress and adrenal imbalance
 • Protects cells from oxidative stress

Recommended Usage:

 • Dosage Guidance: 2 Tablets per day for 4-6 weeks

Precautions:

 • Talk to your doctor before taking PCT-Matrix, especially if you have any underlying health conditions or are taking any other medications.
 • Pregnant and breastfeeding women should avoid taking PCT-Matrix.
 • People with kidney disease or other liver disease should talk to their doctor before taking PCT-Matrix.

Why Choose PCT-MATRIX by 3rd Degree only?

 • Comprehensive Hormonal Support: Opt for PCT-MATRIX for comprehensive hormonal support. The combination of Clomiphene Citrate, Tamoxifen Citrate, and Letrozole addresses various aspects of hormonal recovery.
 • Estrogen Management: Choose PCT-MATRIX for effective estrogen management. Letrozole helps control estrogen levels, reducing the risk of estrogenic side effects during post-cycle therapy.
 • Antioxidant Protection: Select PCT-MATRIX for antioxidant protection. Astaxanthin provides powerful antioxidant benefits, safeguarding cells from oxidative stress during the recovery period.
 • Immune and Overall Health Support: PCT-MATRIX includes Vitamin D3 and L-Selenomethionine to support immune function and overall health, promoting well-being during the post-cycle phase.
 • Secure Product verification: All 3rd Degree products include a fake-proof verification process. Users can verify their product using a unique code supplied with all our products on our SSL-secured and encrypted website www.3rd-degree.com

Order PCT-MATRIX now and enhance your post-cycle recovery with advanced hormonal and immune support!

Disclaimer: Above mentioned information is for educational and references purposes only. Consult a registered healthcare professional for a proper course of medication.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say