தமிழ்  English  हिंदी में देखे 
MODIFIED GENETIC TURINABOL: High Quality gains, Amazing power Instant and Immense. 30Tab Strip x 30 !!

MODIFIED GENETIC TURINABOL: High Quality gains, Amazing power Instant and Immense. 30Tab Strip x 30 !!

 • Rs. 7,475.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Free shipping on prepaid orders!


TURINABOL 10
MRP: ₹ 299/-
WHOLESALE PACK:  ₹ 7475/-
BUY 25 GET 5 FREE.   


 • APIs: Turinabol or Chlorodehydromethyltestosterone
 • Contents: 30 Tablets/10mg each

Introducing TURINOID:

Turinabol, featuring the highly efficient Turinabol, is an advanced derivative of Dianabol, also known as 4-Chlorodehydromethyltestosterone offering enhanced results with a safer profile regarding side effects. Ideal for diverse cycling needs, TURINOID is a versatile solution for athletes and bodybuilders seeking gains, bulking, cutting, or lean muscle development.What is Turinabol?

Turinabol, Safer, Milder yet effective derivative of Dianabol, works in the human body by promoting anabolic activities without the intense androgenic or estrogenic effects associated with Dianabol or Similar gaining steroids. Here’s a breakdown of how it stimulates muscle mass, power, stamina, and fat loss:

 • Muscle Mass and Protein Synthesis: Turinabol enhances protein synthesis, which is the process your body uses to build muscle proteins. By increasing protein synthesis more tand slowing down protein breakdown, Turinabol helps in building lean muscle mass much faster. It also helps in retaining nitrogen in the muscle tissue, a necessary component of protein, leading to increased muscle size, volume and strength.
 • Power and Performance: By promoting the retention of nitrogen and enhancing protein synthesis, Turinabol increases the user's strength and power with increased vascularity and fullness.
 • Stamina: Turinabol can lead to increased red blood cell production, improving oxygen and nutrient delivery to muscles. This enhances stamina and endurance by allowing muscles to work harder and longer for harder, longer and intense workout sessions.
 • Fat Loss: While not primarily known as a fat-burning steroid, Turinabol's ability to promote lean muscle gain indirectly aids in fat loss by increasing the Basal Metabolic Rate. Lean muscle mass naturally increases metabolism, which in turn can help in burning fat. Moreover, with improved stamina and energy, users can endure longer, more intense workouts, contributing further to fat loss.

Recommended Usage:

 • Dosage Guidance: Typically starts at 20-40mg daily, adjustable based on individual goals and experience.

 • Cycle Duration: Can be effectively used in any cycles ranging from 6-8 weeks, suited for various fitness goals. Cycle Duration can be extended upto 12 weeks.

 • Cycle Support: If used Standalone No Anti-estrogen is required as it doesnt convert into estrogen. But stacked with other Compounds Cycle support as per the Harsher compounds. A potent Multivitamin and Multi Mineral Support Such as ESSATTOVITE MEN and Liver Support Supplement Such as EL LIVODROME will help ease the side effects and help with better Cycle results.

 • Post-Cycle Therapy: No PCT is required if used standalone, although Mild PCT maybe needed in Individuals susceptible of side effects.

Safety and Best Practices:

 • Consult Healthcare Professionals: Essential to seek medical advice before beginning any steroid cycle.

Stacking:

 • Turinabol seamlessly integrates into any bulking, lean gaining and cutting stacks.
 • For enhanced muscle gains, consider stacking with testosterone-based compounds.
 • During cutting phases, Turinabol can be effectively combined with tren, winstrol etc for a lean, defined look.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 


We Also Recommend


TURINABOL 10
MRP: ₹ 299/-
WHOLESALE PACK:  ₹ 7475/-
BUY 25 GET 5 FREE.   


 • APIs: Turinabol or Chlorodehydromethyltestosterone
 • Contents: 30 Tablets/10mg each

Introducing TURINOID:

Turinabol, featuring the highly efficient Turinabol, is an advanced derivative of Dianabol, also known as 4-Chlorodehydromethyltestosterone offering enhanced results with a safer profile regarding side effects. Ideal for diverse cycling needs, TURINOID is a versatile solution for athletes and bodybuilders seeking gains, bulking, cutting, or lean muscle development.What is Turinabol?

Turinabol, Safer, Milder yet effective derivative of Dianabol, works in the human body by promoting anabolic activities without the intense androgenic or estrogenic effects associated with Dianabol or Similar gaining steroids. Here’s a breakdown of how it stimulates muscle mass, power, stamina, and fat loss:

 • Muscle Mass and Protein Synthesis: Turinabol enhances protein synthesis, which is the process your body uses to build muscle proteins. By increasing protein synthesis more tand slowing down protein breakdown, Turinabol helps in building lean muscle mass much faster. It also helps in retaining nitrogen in the muscle tissue, a necessary component of protein, leading to increased muscle size, volume and strength.
 • Power and Performance: By promoting the retention of nitrogen and enhancing protein synthesis, Turinabol increases the user's strength and power with increased vascularity and fullness.
 • Stamina: Turinabol can lead to increased red blood cell production, improving oxygen and nutrient delivery to muscles. This enhances stamina and endurance by allowing muscles to work harder and longer for harder, longer and intense workout sessions.
 • Fat Loss: While not primarily known as a fat-burning steroid, Turinabol's ability to promote lean muscle gain indirectly aids in fat loss by increasing the Basal Metabolic Rate. Lean muscle mass naturally increases metabolism, which in turn can help in burning fat. Moreover, with improved stamina and energy, users can endure longer, more intense workouts, contributing further to fat loss.

Recommended Usage:

 • Dosage Guidance: Typically starts at 20-40mg daily, adjustable based on individual goals and experience.

 • Cycle Duration: Can be effectively used in any cycles ranging from 6-8 weeks, suited for various fitness goals. Cycle Duration can be extended upto 12 weeks.

 • Cycle Support: If used Standalone No Anti-estrogen is required as it doesnt convert into estrogen. But stacked with other Compounds Cycle support as per the Harsher compounds. A potent Multivitamin and Multi Mineral Support Such as ESSATTOVITE MEN and Liver Support Supplement Such as EL LIVODROME will help ease the side effects and help with better Cycle results.

 • Post-Cycle Therapy: No PCT is required if used standalone, although Mild PCT maybe needed in Individuals susceptible of side effects.

Safety and Best Practices:

 • Consult Healthcare Professionals: Essential to seek medical advice before beginning any steroid cycle.

Stacking:

 • Turinabol seamlessly integrates into any bulking, lean gaining and cutting stacks.
 • For enhanced muscle gains, consider stacking with testosterone-based compounds.
 • During cutting phases, Turinabol can be effectively combined with tren, winstrol etc for a lean, defined look.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say