தமிழ்  English  हिंदी में देखे 

MODIFIED GENETIC CLEN : POWERFUL FAT LOSS AT FRACTION OF A COST. 30 TAB STRIP.

 • Rs. 199.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Shipping ₹35 - ₹400


 

CLEN-40

MODIFIED GENETIC

MADE IN IRELAND

API: CLENBUTEROL

Content: 30 Tablets/40mcg

Clenbuterol is a sympathomimetic amine that works in the human body to stimulate fat loss through several mechanisms:

 • Beta-2 Adrenergic Agonism: Clenbuterol primarily functions as a beta-2 adrenergic agonist. This means it binds to beta-2 adrenergic receptors on the surface of fat cells and muscle cells. When it binds to these receptors, it triggers a series of events that lead to the breakdown of stored triglycerides (fat) within the fat cells into glycerol and free fatty acids. This results in the release of fatty acids from fat cells into the bloodstream, making them available for energy production. This action leads to Quick and Massive fat loss.
 • Increased Metabolic Rate: Clenbuterol increases the body's basal metabolic rate (BMR). This means that it enhances the rate at which the body burns calories at rest. As a result, individuals taking Clenbuterol burn more calories throughout the day, even when not engaged in physical activity.
 • Thermogenesis: Clenbuterol also induces thermogenesis, which is the production of heat in the body. This is accomplished by increasing the metabolic rate, which in turn generates heat. Thermogenesis contributes to calorie expenditure and helps in burning fat.
 • Appetite Suppression: Clenbuterol is known to have appetite-suppressing effects.Excess calorie intake is the primary reason for weight gain, This can result in reduced calorie intake, which further supports fat loss.
 • Enhanced Oxygen Transport: Clenbuterol may improve oxygen transportation in the body by dilating bronchial tubes and increasing lung capacity. This can potentially enhance endurance and exercise performance, allowing individuals to engage in more intense workouts that contribute to fat burning.


Key Benefits:

 • Enhanced Fat Burning: Accelerate weight loss and shred body fat, revealing lean muscle.
 • Muscle Preservation: While on a calorie deficit, CLEN-40 helps preserve muscle mass.
 • Increased Energy Levels: Boost your stamina and endurance for intense workouts.
 • Improved Respiratory Efficiency: Enhance your breathing for better athletic performance.

Dosage and Cycle:

 • Recommended Dosage: Start with a low dose and gradually increase. The typical cycle starts at 20-40 mcg per day.
 • Cycle Duration: Follow a two-week on, two-week off cycle for optimal results.
 • Maximum Dosage: Do not exceed 120-160 mcg per day.

Stacking Options:

 • With Anabolic Steroids: Combine with other cutting steroids for Lean Gaining, Cutting or Shredding synergy.
 • With Pro-Hormones and Peptides: Stack for enhanced muscle recovery and growth.
 • With SARMs: Create a powerful combo for lean muscle gain and fat loss.

Cycle Support:

 • Liver Support: As Clenbuterol is not known for significant liver toxicity, specific liver support may not be necessary. However, maintaining a generally healthy lifestyle is advisable.
 • Cardiovascular Support: Given the potential cardiovascular side effects, consider including supplements that support heart health, such as omega-3 fatty acids or CoQ10.

PCT (Post-Cycle Therapy) for CLEN-40 Cycle:

 • NO PCT is needed with clen Cycle.


 

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 


We Also Recommend


 

CLEN-40

MODIFIED GENETIC

MADE IN IRELAND

API: CLENBUTEROL

Content: 30 Tablets/40mcg

Clenbuterol is a sympathomimetic amine that works in the human body to stimulate fat loss through several mechanisms:

 • Beta-2 Adrenergic Agonism: Clenbuterol primarily functions as a beta-2 adrenergic agonist. This means it binds to beta-2 adrenergic receptors on the surface of fat cells and muscle cells. When it binds to these receptors, it triggers a series of events that lead to the breakdown of stored triglycerides (fat) within the fat cells into glycerol and free fatty acids. This results in the release of fatty acids from fat cells into the bloodstream, making them available for energy production. This action leads to Quick and Massive fat loss.
 • Increased Metabolic Rate: Clenbuterol increases the body's basal metabolic rate (BMR). This means that it enhances the rate at which the body burns calories at rest. As a result, individuals taking Clenbuterol burn more calories throughout the day, even when not engaged in physical activity.
 • Thermogenesis: Clenbuterol also induces thermogenesis, which is the production of heat in the body. This is accomplished by increasing the metabolic rate, which in turn generates heat. Thermogenesis contributes to calorie expenditure and helps in burning fat.
 • Appetite Suppression: Clenbuterol is known to have appetite-suppressing effects.Excess calorie intake is the primary reason for weight gain, This can result in reduced calorie intake, which further supports fat loss.
 • Enhanced Oxygen Transport: Clenbuterol may improve oxygen transportation in the body by dilating bronchial tubes and increasing lung capacity. This can potentially enhance endurance and exercise performance, allowing individuals to engage in more intense workouts that contribute to fat burning.


Key Benefits:

 • Enhanced Fat Burning: Accelerate weight loss and shred body fat, revealing lean muscle.
 • Muscle Preservation: While on a calorie deficit, CLEN-40 helps preserve muscle mass.
 • Increased Energy Levels: Boost your stamina and endurance for intense workouts.
 • Improved Respiratory Efficiency: Enhance your breathing for better athletic performance.

Dosage and Cycle:

 • Recommended Dosage: Start with a low dose and gradually increase. The typical cycle starts at 20-40 mcg per day.
 • Cycle Duration: Follow a two-week on, two-week off cycle for optimal results.
 • Maximum Dosage: Do not exceed 120-160 mcg per day.

Stacking Options:

 • With Anabolic Steroids: Combine with other cutting steroids for Lean Gaining, Cutting or Shredding synergy.
 • With Pro-Hormones and Peptides: Stack for enhanced muscle recovery and growth.
 • With SARMs: Create a powerful combo for lean muscle gain and fat loss.

Cycle Support:

 • Liver Support: As Clenbuterol is not known for significant liver toxicity, specific liver support may not be necessary. However, maintaining a generally healthy lifestyle is advisable.
 • Cardiovascular Support: Given the potential cardiovascular side effects, consider including supplements that support heart health, such as omega-3 fatty acids or CoQ10.

PCT (Post-Cycle Therapy) for CLEN-40 Cycle:

 • NO PCT is needed with clen Cycle.


 

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say