தமிழ்  English  हिंदी में देखे 

Metrabol IR: Oral Tren for Aggression of Bull, Stamina of Wolf, Power of Lion, Beastly Gains & Extreme Fat Loss.

 • Rs. 3,200.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Shipping ₹35 - ₹400


METRIBOL IR: Unlock Extreme Power, Immense Aggression and Bigger Muscles

Boost Your Strength and Muscle mass with Methyl Trenbolone

Product Overview:

 • APIs: Methyl Trenbolone or Methyltrienolone
 • Contents: 100 Tablets/1mg
 • Brand: METRIBOL IR

Introducing METRIBOL IR:

METRIBOL IR, powered by the potent Methyl Trenbolone, also known as Methyltrienolone / Metribolone and oral Tren can enhance immense Power and insane aggression for Monstrous workouts every time. Apart from inhuman power, This highly effective steroid is renowned for its ability to deliver significant Leans Gains and enhancement in physical conditioning and muscle development.

What is Methyl Trenbolone?

Methyl Trenbolone is A methylated form of Trenbolone commonly known as Methyltrienolone or Metribolone, which ensures greater oral bioavailability and effectiveness has shown to increase Power, determination and aggression to a scary level.

 • Highly Anabolic: Known for its strong muscle-building properties.
 • Moderate Androgenic Effects: Less androgenic than some other steroids, minimizing certain side effects.
 • Liver Safety: Requires precautions to protect the liver due to its potent nature.

Benefits:

 • Muscle Growth: Significantly increases muscle mass for a more robust physique.
 • Enhanced Strength: Provides a surge in physical strength, ideal for intense training.
 • Rapid Recovery: Speeds up the recovery process, enabling more frequent and challenging workouts.

Recommended Cycle and Dosage:

 • Starting Dose: Begin with a low dose to assess tolerance, typically around 1mg per day taken before workout on empty stomach.
 • Optimal Dosage Range: Adjust the dose based on your goals and reaction, while keeping safety in mind.
 • Cycle Duration: Advised to keep cycles short for safety, typically 1-4 weeks, extendable to 6-8 weeks under guidance.

Safety and Liver Protection:

 • Consult Healthcare Professionals: Essential to seek medical advice before beginning any steroid regimen.
 • Liver Support Supplements: Recommended to include liver protection supplements as part of your cycle.
 • Awareness of Side Effects: Understand potential side effects and be vigilant about your health.

Stacking:

 • Cycle : Can be stacked to any cycle to improve workouts which will further help you achieve your goals much faster.
 • Non-Oral Stacking: Stack with denik peptides or SARMs for far greater result without putting lot of stress on liver.
 • Diverse Stacking Options: Can be effectively combined with various supplements for specific fitness objectives.

Why Choose METRIBOL IR by 3rd Degree Only?

 • Superior Absorption: COBALAMINUSION™ technology ensures that each dose of METRIBOL IR is efficiently absorbed, maximizing its fat-burning potential.
 • Optimized Metabolism: The enhanced metabolic process leads to more effective results, making your journey towards a lean physique faster and more effective.
 • Quality Delivery: Our commitment to quality means you get a product that is not only effective but also safe and reliable.

Transform Your Physique with METRIBOL IR:

METRIBOL IR is more than just a supplement; it's a key to unlocking your full muscle-building potential.

Order METRIBOL IR now and take a giant leap in your fitness journey!

Side Effects, Overdosage & Contraindications

 • Possible Androgenic Side Effects: Including oily skin, acne, and hair growth.
 • Hepatotoxicity Risk: Prolonged use can lead to liver damage. Always use responsibly.
 • Immediate Action for Severe Side Effects: Cease use and seek expert advice if experiencing adverse effects.

Disclaimer: Above mentioned information is for educational and reference purposes only. Consult a registered healthcare professional for a proper course of medication.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 


We Also Recommend


METRIBOL IR: Unlock Extreme Power, Immense Aggression and Bigger Muscles

Boost Your Strength and Muscle mass with Methyl Trenbolone

Product Overview:

 • APIs: Methyl Trenbolone or Methyltrienolone
 • Contents: 100 Tablets/1mg
 • Brand: METRIBOL IR

Introducing METRIBOL IR:

METRIBOL IR, powered by the potent Methyl Trenbolone, also known as Methyltrienolone / Metribolone and oral Tren can enhance immense Power and insane aggression for Monstrous workouts every time. Apart from inhuman power, This highly effective steroid is renowned for its ability to deliver significant Leans Gains and enhancement in physical conditioning and muscle development.

What is Methyl Trenbolone?

Methyl Trenbolone is A methylated form of Trenbolone commonly known as Methyltrienolone or Metribolone, which ensures greater oral bioavailability and effectiveness has shown to increase Power, determination and aggression to a scary level.

 • Highly Anabolic: Known for its strong muscle-building properties.
 • Moderate Androgenic Effects: Less androgenic than some other steroids, minimizing certain side effects.
 • Liver Safety: Requires precautions to protect the liver due to its potent nature.

Benefits:

 • Muscle Growth: Significantly increases muscle mass for a more robust physique.
 • Enhanced Strength: Provides a surge in physical strength, ideal for intense training.
 • Rapid Recovery: Speeds up the recovery process, enabling more frequent and challenging workouts.

Recommended Cycle and Dosage:

 • Starting Dose: Begin with a low dose to assess tolerance, typically around 1mg per day taken before workout on empty stomach.
 • Optimal Dosage Range: Adjust the dose based on your goals and reaction, while keeping safety in mind.
 • Cycle Duration: Advised to keep cycles short for safety, typically 1-4 weeks, extendable to 6-8 weeks under guidance.

Safety and Liver Protection:

 • Consult Healthcare Professionals: Essential to seek medical advice before beginning any steroid regimen.
 • Liver Support Supplements: Recommended to include liver protection supplements as part of your cycle.
 • Awareness of Side Effects: Understand potential side effects and be vigilant about your health.

Stacking:

 • Cycle : Can be stacked to any cycle to improve workouts which will further help you achieve your goals much faster.
 • Non-Oral Stacking: Stack with denik peptides or SARMs for far greater result without putting lot of stress on liver.
 • Diverse Stacking Options: Can be effectively combined with various supplements for specific fitness objectives.

Why Choose METRIBOL IR by 3rd Degree Only?

 • Superior Absorption: COBALAMINUSION™ technology ensures that each dose of METRIBOL IR is efficiently absorbed, maximizing its fat-burning potential.
 • Optimized Metabolism: The enhanced metabolic process leads to more effective results, making your journey towards a lean physique faster and more effective.
 • Quality Delivery: Our commitment to quality means you get a product that is not only effective but also safe and reliable.

Transform Your Physique with METRIBOL IR:

METRIBOL IR is more than just a supplement; it's a key to unlocking your full muscle-building potential.

Order METRIBOL IR now and take a giant leap in your fitness journey!

Side Effects, Overdosage & Contraindications

 • Possible Androgenic Side Effects: Including oily skin, acne, and hair growth.
 • Hepatotoxicity Risk: Prolonged use can lead to liver damage. Always use responsibly.
 • Immediate Action for Severe Side Effects: Cease use and seek expert advice if experiencing adverse effects.

Disclaimer: Above mentioned information is for educational and reference purposes only. Consult a registered healthcare professional for a proper course of medication.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say