தமிழ்  English  हिंदी में देखे 

M1T-MEGA: Methyl-1-Testosterone for Powerful clean, lean and dry gains with Immense Power and strength.

 • Rs. 2,800.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Free shipping on prepaid orders!


M1T-MEGA: Unleash Unprecedented Anabolic Power

Maximize Your Gains with Methyl-1-Testosterone

Product Overview:

 • Active Ingredient: M1T or Methyl 1-Testosterone (17aa-1-testosterone)
 • Contents: 100 Tablets x 10mg
 • Brand: M1T-MEGA

Introducing M1T-MEGA:

M1T-MEGA, featuring the potent Methyl 1-Testosterone, is a game-changing steroid for athletes, bodybuilders, and fitness enthusiasts seeking extraordinary and instant strength, muscle mass, and performance. This orally bioavailable compound is highly effective, offering unparalleled results in lean muscle gain.

Understanding Methyl 1-Testosterone:

Methyl-1-Testosterone, or 17aa-1-testosterone, is a methylated derivative of 1-testosterone. This structural change significantly enhances its oral bioavailability by preventing breakdown in the liver. Known for its high anabolic and low androgenic properties, it is a powerhouse among steroid products.

 • Anabolic and Androgenic Ratio: Compared to Dianabol and other old school steroids, M1T is 10 times more Powerful while twice lesser endergonic. Mean Lean, clen and HD gains with Water.
 • Estrogen Conversion: It does not convert to estrogen, minimizing risks associated with estrogenic side effects.
 • Effectiveness: Highly effective in muscle growth, potentially the most effective oral steroid product available.

Key Benefits:

 • Muscle Mass and Strength: Dramatically increase muscle size and physical power.Muscle Mass and Strength: Dramatically increase muscle size and physical power.
 • Enhanced Athletic Performance: Ideal for those seeking a competitive edge in both strength and endurance.
 • Rapid Recovery: Speeds up recovery times, enabling more frequent and intense training.

Recommended Cycle and Dosage:

 • Initial Dose: Start with a low dose of 10mg to gauge individual reaction further can increase upto 40mg at Max.
 • Optimal Dosage Range: Many users find 10-40 mg to be effective, balancing results with side effects.
 • Cycle Duration: Limit cycles to 4-8 weeks for safety and effectiveness can be extended to 8-12 weeks.
 • Post-Cycle Recovery: Take adequate time off after each cycle for bodily recovery.

Safety and Liver Protection:

 • Liver Health: Incorporate liver support supplements such as EL LIVODROME to help ease stress on liver.
 • Multi-Vitamin and Mineral Support: As the uptake and metabolism of nutrients sky rockets, The need of Micro Nutrients increase. In absence of sufficient Vitamins and Minerals, these powerful supplements may cause increased side effects and reduced results. Two Tablets of Essattovite Men Everyday will be enough to enhance the results and minimise the side effects.
 • Awareness of Side Effects: Understand and prepare for potential side effects; prioritize health and safety.

Why 3rd Degree M1T?

3rd Degree M1T stands apart with its advanced COBALAMINUSION™ technology, ensuring enhanced absorption and effective drug metabolism. This cutting-edge innovation provides:

 • Superior Absorption: COBALAMINUSION™ technology ensures that each dose of M1T is efficiently absorbed, maximizing its fat-burning potential.
 • Optimized Metabolism: The enhanced metabolic process leads to more effective results, making your journey towards a lean physique faster and more effective.
 • Quality Delivery: Our commitment to quality means you get a product that is not only effective but also safe and reliable.
 • Secure Product verification: All 3rd Degree products include a fake-proof verification process. Users can verify their product using a unique code supplied with all our products on our SSL-secured and encrypted website www.3rd-degree.com

Order M1T-MEGA now and experience the ultimate in muscle growth and performance enhancement!

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 


We Also Recommend


M1T-MEGA: Unleash Unprecedented Anabolic Power

Maximize Your Gains with Methyl-1-Testosterone

Product Overview:

 • Active Ingredient: M1T or Methyl 1-Testosterone (17aa-1-testosterone)
 • Contents: 100 Tablets x 10mg
 • Brand: M1T-MEGA

Introducing M1T-MEGA:

M1T-MEGA, featuring the potent Methyl 1-Testosterone, is a game-changing steroid for athletes, bodybuilders, and fitness enthusiasts seeking extraordinary and instant strength, muscle mass, and performance. This orally bioavailable compound is highly effective, offering unparalleled results in lean muscle gain.

Understanding Methyl 1-Testosterone:

Methyl-1-Testosterone, or 17aa-1-testosterone, is a methylated derivative of 1-testosterone. This structural change significantly enhances its oral bioavailability by preventing breakdown in the liver. Known for its high anabolic and low androgenic properties, it is a powerhouse among steroid products.

 • Anabolic and Androgenic Ratio: Compared to Dianabol and other old school steroids, M1T is 10 times more Powerful while twice lesser endergonic. Mean Lean, clen and HD gains with Water.
 • Estrogen Conversion: It does not convert to estrogen, minimizing risks associated with estrogenic side effects.
 • Effectiveness: Highly effective in muscle growth, potentially the most effective oral steroid product available.

Key Benefits:

 • Muscle Mass and Strength: Dramatically increase muscle size and physical power.Muscle Mass and Strength: Dramatically increase muscle size and physical power.
 • Enhanced Athletic Performance: Ideal for those seeking a competitive edge in both strength and endurance.
 • Rapid Recovery: Speeds up recovery times, enabling more frequent and intense training.

Recommended Cycle and Dosage:

 • Initial Dose: Start with a low dose of 10mg to gauge individual reaction further can increase upto 40mg at Max.
 • Optimal Dosage Range: Many users find 10-40 mg to be effective, balancing results with side effects.
 • Cycle Duration: Limit cycles to 4-8 weeks for safety and effectiveness can be extended to 8-12 weeks.
 • Post-Cycle Recovery: Take adequate time off after each cycle for bodily recovery.

Safety and Liver Protection:

 • Liver Health: Incorporate liver support supplements such as EL LIVODROME to help ease stress on liver.
 • Multi-Vitamin and Mineral Support: As the uptake and metabolism of nutrients sky rockets, The need of Micro Nutrients increase. In absence of sufficient Vitamins and Minerals, these powerful supplements may cause increased side effects and reduced results. Two Tablets of Essattovite Men Everyday will be enough to enhance the results and minimise the side effects.
 • Awareness of Side Effects: Understand and prepare for potential side effects; prioritize health and safety.

Why 3rd Degree M1T?

3rd Degree M1T stands apart with its advanced COBALAMINUSION™ technology, ensuring enhanced absorption and effective drug metabolism. This cutting-edge innovation provides:

 • Superior Absorption: COBALAMINUSION™ technology ensures that each dose of M1T is efficiently absorbed, maximizing its fat-burning potential.
 • Optimized Metabolism: The enhanced metabolic process leads to more effective results, making your journey towards a lean physique faster and more effective.
 • Quality Delivery: Our commitment to quality means you get a product that is not only effective but also safe and reliable.
 • Secure Product verification: All 3rd Degree products include a fake-proof verification process. Users can verify their product using a unique code supplied with all our products on our SSL-secured and encrypted website www.3rd-degree.com

Order M1T-MEGA now and experience the ultimate in muscle growth and performance enhancement!

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say