தமிழ்  English  हिंदी में देखे 

INSUGRO-DS ( IGF1 DES): Targeted Muscle Growth, Enhanced Fat Burn, and Rapid Recovery with Strongest short acting IGF-1

 • Rs. 11,500.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Shipping ₹35 - ₹400


INSUGRO DS

Package Content: 5 Vials of 1000mcg IGF-1 DES rDNA origin.

 

INSUGRO-DS IGF-1 DES (Insulin-like Growth Factor 1, Des(1-3)) is a specially modified form of IGF-1, which plays a significant role in muscle growth and development.

Better than IGF1 LR3 ?

Insulin-like Growth Factor-1, but they differ in structure and function. IGF-1 DES, being shorter, acts more rapidly and potently at the site of muscle damage, making it more effective for local muscle growth without exerting any side effect and lesser chance of Desensitisation. IGF-1 LR3, on the other hand, has a longer half-life, leading to prolonged systemic effects and potentially greater overall muscle growth. Although both very mind in side effects, the extended activity of IGF-1 LR3 might pose a higher risk of side effects such hypoglycaemia or Desensitisation.

Here's how IGF-1 DES works to increase muscle growth and size:

Enhanced Binding Affinity: IGF-1 DES has a higher affinity for binding to the IGF-1 receptor compared to regular IGF-1. This enhanced binding increases its potency and effectiveness in stimulating muscle growth.

Increased Protein Synthesis: IGF-1 DES stimulates protein synthesis in muscle cells. Protein synthesis is the process by which cells build proteins, the building blocks of muscle tissue. This leads to muscle hypertrophy (growth) and accelerated repair of muscle tissue, contributing to an increase in muscle size and strength.

Activation of Satellite Cells: IGF-1 DES stimulates the proliferation and differentiation of satellite cells, which are essential for muscle repair and growth. Satellite cells are a type of stem cell found in muscle tissue that merge with muscle fibers to repair and build muscle tissue.

Reduction of Muscle Breakdown: IGF-1 DES helps to decrease the rate of muscle protein breakdown. This reduction in catabolism (breakdown) in combination with increased anabolism (building up) leads to net muscle growth.

Localized Muscle Growth: Due to its altered structure, IGF-1 DES may have a more localized effect on muscle growth. It is believed to act primarily on the muscles into which it is injected, leading to localized muscle development.

Improved Nutrient Uptake and Enhanced Recovery: It increases the uptake of nutrients like glucose and amino acids into muscle cells. Enhanced nutrient delivery and utilization provide the necessary building blocks for muscle growth and recovery. Faster recovery allows for more frequent and intense training sessions, further contributing to muscle growth.

USAGE AND BENEFITS :

 • Localised Muscle Growth: When injected into the Muscle directly, it Promotes muscle growth in specific targeted areas, with a high affinity for skeletal muscle tissue.
 • Increased Muscle Fiber Size: Enhances muscle fiber size and quality , primarily through hypertrophy, leading to improved muscle strength and high definition mass.
 • Enhanced Fat Burning: by enhancing lipolysis it promotes fat loss, the breakdown of stored fat and helps in stoping formation of new fat cells .
 • Accelerated Recovery: Aids in muscle recovery and repair by promoting tissue regeneration, reducing recovery time after intense exercise or injury.

Dosage 

Recommended Optimum Dosage of INSUGRO-DS for Muscle building is around 250mcg to 1000mcg Everyday.To be injected into the target muscle Preferably before or After workout.

Cycle Duration: can be of 4-8 weeks. Avoid usingINSUGRO-DS for an extended period of time as Body may develop tolerance towards the medicine making it ineffective.

Stacking

It can be stacked in any gaining, Lean Gaining or Cutting cycle with all other peptides, SARMs and steroids. DO NOT STACK with GHRHs ie NUTROCUBALIS, GROWSIX, GROWTWO, TVANIO-DAC Etc.

Precaution:

Thyroid monitoring; intracranial hypertension; diabetes (may reduce insulin); pregnancy; discontinue if tumour growth; monitor scoliosis risk

The Revolutionary Temporect Pro™ packaging:

The Revolutionary peptide packaging by Denik Pharm is specifically designed for heat and temperature-sensitive drugs, like peptides. Here are the key reasons why it's advisable for peptides:

 • Revolutionary Packaging: Temporect Pro represents a new step in peptide packaging, focusing on protecting the integrity of temperature-sensitive drugs.
 • Temperature and Shock Proof: It's designed to be both temperature and shockproof, ensuring that peptides are safeguarded from damage during transportation and storage. This protection is crucial as peptides can be sensitive to heat, sunlight, and physical stress.
 • Preserving Efficacy and Potency: Years of research and rigorous testing have been invested to ensure that this packaging maintains the efficacy and potency of the products it contains. By withstanding external factors like heat and sunlight, Temporect Pro packaging helps in delivering the promised quality of the peptides.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 

Customer Reviews

Based on 4 reviews Write a review

We Also Recommend


Customer Reviews

Based on 4 reviews Write a review

INSUGRO DS

Package Content: 5 Vials of 1000mcg IGF-1 DES rDNA origin.

 

INSUGRO-DS IGF-1 DES (Insulin-like Growth Factor 1, Des(1-3)) is a specially modified form of IGF-1, which plays a significant role in muscle growth and development.

Better than IGF1 LR3 ?

Insulin-like Growth Factor-1, but they differ in structure and function. IGF-1 DES, being shorter, acts more rapidly and potently at the site of muscle damage, making it more effective for local muscle growth without exerting any side effect and lesser chance of Desensitisation. IGF-1 LR3, on the other hand, has a longer half-life, leading to prolonged systemic effects and potentially greater overall muscle growth. Although both very mind in side effects, the extended activity of IGF-1 LR3 might pose a higher risk of side effects such hypoglycaemia or Desensitisation.

Here's how IGF-1 DES works to increase muscle growth and size:

Enhanced Binding Affinity: IGF-1 DES has a higher affinity for binding to the IGF-1 receptor compared to regular IGF-1. This enhanced binding increases its potency and effectiveness in stimulating muscle growth.

Increased Protein Synthesis: IGF-1 DES stimulates protein synthesis in muscle cells. Protein synthesis is the process by which cells build proteins, the building blocks of muscle tissue. This leads to muscle hypertrophy (growth) and accelerated repair of muscle tissue, contributing to an increase in muscle size and strength.

Activation of Satellite Cells: IGF-1 DES stimulates the proliferation and differentiation of satellite cells, which are essential for muscle repair and growth. Satellite cells are a type of stem cell found in muscle tissue that merge with muscle fibers to repair and build muscle tissue.

Reduction of Muscle Breakdown: IGF-1 DES helps to decrease the rate of muscle protein breakdown. This reduction in catabolism (breakdown) in combination with increased anabolism (building up) leads to net muscle growth.

Localized Muscle Growth: Due to its altered structure, IGF-1 DES may have a more localized effect on muscle growth. It is believed to act primarily on the muscles into which it is injected, leading to localized muscle development.

Improved Nutrient Uptake and Enhanced Recovery: It increases the uptake of nutrients like glucose and amino acids into muscle cells. Enhanced nutrient delivery and utilization provide the necessary building blocks for muscle growth and recovery. Faster recovery allows for more frequent and intense training sessions, further contributing to muscle growth.

USAGE AND BENEFITS :

 • Localised Muscle Growth: When injected into the Muscle directly, it Promotes muscle growth in specific targeted areas, with a high affinity for skeletal muscle tissue.
 • Increased Muscle Fiber Size: Enhances muscle fiber size and quality , primarily through hypertrophy, leading to improved muscle strength and high definition mass.
 • Enhanced Fat Burning: by enhancing lipolysis it promotes fat loss, the breakdown of stored fat and helps in stoping formation of new fat cells .
 • Accelerated Recovery: Aids in muscle recovery and repair by promoting tissue regeneration, reducing recovery time after intense exercise or injury.

Dosage 

Recommended Optimum Dosage of INSUGRO-DS for Muscle building is around 250mcg to 1000mcg Everyday.To be injected into the target muscle Preferably before or After workout.

Cycle Duration: can be of 4-8 weeks. Avoid usingINSUGRO-DS for an extended period of time as Body may develop tolerance towards the medicine making it ineffective.

Stacking

It can be stacked in any gaining, Lean Gaining or Cutting cycle with all other peptides, SARMs and steroids. DO NOT STACK with GHRHs ie NUTROCUBALIS, GROWSIX, GROWTWO, TVANIO-DAC Etc.

Precaution:

Thyroid monitoring; intracranial hypertension; diabetes (may reduce insulin); pregnancy; discontinue if tumour growth; monitor scoliosis risk

The Revolutionary Temporect Pro™ packaging:

The Revolutionary peptide packaging by Denik Pharm is specifically designed for heat and temperature-sensitive drugs, like peptides. Here are the key reasons why it's advisable for peptides:

 • Revolutionary Packaging: Temporect Pro represents a new step in peptide packaging, focusing on protecting the integrity of temperature-sensitive drugs.
 • Temperature and Shock Proof: It's designed to be both temperature and shockproof, ensuring that peptides are safeguarded from damage during transportation and storage. This protection is crucial as peptides can be sensitive to heat, sunlight, and physical stress.
 • Preserving Efficacy and Potency: Years of research and rigorous testing have been invested to ensure that this packaging maintains the efficacy and potency of the products it contains. By withstanding external factors like heat and sunlight, Temporect Pro packaging helps in delivering the promised quality of the peptides.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say