தமிழ்  English  हिंदी में देखे 

INSUGRO (LR3-IGF1): Maximize Muscle Growth, Speed Recovery, Ignite Fat burn, and Boost Athletic Performance!

 • Rs. 11,000.00
Tax included.

Shipping ₹35 - ₹400


INSUGRO(LR3-IGF1, or Long R3 Insulin-like Growth Factor 1), is a synthetic long ester form of natural Insulin-like Growth Factor-1 (IGF-1). IGF-1, produced by the liver, is crucial for Muscle growth, formation and growth of bones, cell growth, proliferation, and tissue repair by binding to specific receptors in target tissues.

A potent peptide that synergizes with hGH to elevate muscle growth to new heights. When combined with OTOTROPIN, INSUGRO can significantly enhance muscle gains without increasing fat deposits.

 

Usage:


INSUGRO(LR3-IGF1) can be used in any cycle be it cutting, gaining, Bridging, PCT or Performance enhancement in any sport. 

It Effectively promotes muscle growth, enhances recovery, aids in fat loss, and improves strength and athletic performance.

 

Benefits:

 • Muscle Growth: Promotes muscle hypertrophy by increasing protein synthesis, inhibiting protein breakdown, and enhancing muscle cell proliferation and differentiation.

 • Enhanced Recovery: Aids in muscle recovery and repair by promoting tissue regeneration, reducing recovery time after intense exercise or injury.

 • Fat Loss: This may contribute to fat loss by increasing fat utilization for energy, potentially enhancing lipolysis and inhibiting the formation of fat cells.

 • Improved Strength and Performance: Athletes and bodybuilders use LR3-IGF1 to potentially enhance strength, power, and overall athletic performance by promoting muscle strength and exercise capacity.

 • Site Specific Growth: If injected IM in the target Muscle, it has shown to Improve Mass and size of Muscle INSUGRO gets injected.

 

Half-life: 20-30 hours.

Not to be stacked with NUTROCUBALIS, GHRP-6 and GHRP-2, IPAMORELIN, HEXARELIN, TVANIO-GRF and TVANIO-DAC. Extremely safe for women.

Stacking:
It can be stacked in a gaining cycle.

Precaution:
Thyroid monitoring; intracranial hypertension; diabetes (may reduce insulin); pregnancy; discontinue if tumor growth; monitor scoliosis risk.

 

Why Denik INSUGRO ?

 • Innovation and Global Impact: Denik Pharm aims to make a difference globally with their innovative medicines, vaccines, peptides, and SARMs, aspiring to be a leading healthcare company​​.
  .
 • Quality and Leadership: They are recognized as pioneers and market leaders in Pharmaceutical Grade Peptides and SARMs, emphasizing the highest standards in manufacturing the purest and most potent formulations​​.
 • Safety and Efficacy: Denik Pharm is committed to delivering safe, effective, and affordable peptides and pharmaceutical formulations. They offer a broad range of products for wellness, prevention, and disease treatment​​.
 • Certifications: The company is WHO and GMP certified and has received certification from the Government of Cambodia for high-quality formulations and processes​​.
 • Product Efficacy Guarantee: They provide a unique Denik Product Efficacy Guarantee, encouraging customers to test their products for efficacy and purity, with a promise to reimburse testing costs and compensate USD 100,000 for any deviations from claimed efficacy​​.

The Revolutionary Temporect Pro™ packaging:

The Revolutionary peptide packaging by Denik Pharm is specifically designed for heat and temperature-sensitive drugs, like peptides. Here are the key reasons why it's advisable for peptides:

 • Revolutionary Packaging: Temporect Pro represents a new step in peptide packaging, focusing on protecting the integrity of temperature-sensitive drugs​​.
 • Temperature and Shock Proof: It's designed to be both temperature and shockproof, ensuring that peptides are safeguarded from damage during transportation and storage. This protection is crucial as peptides can be sensitive to heat, sunlight, and physical stress​​.
 • Preserving Efficacy and Potency: Years of research and rigorous testing have been invested to ensure that this packaging maintains the efficacy and potency of the products it contains. By withstanding external factors like heat and sunlight, Temporect Pro packaging helps in delivering the promised quality of the peptides​​.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 


We Also Recommend


INSUGRO(LR3-IGF1, or Long R3 Insulin-like Growth Factor 1), is a synthetic long ester form of natural Insulin-like Growth Factor-1 (IGF-1). IGF-1, produced by the liver, is crucial for Muscle growth, formation and growth of bones, cell growth, proliferation, and tissue repair by binding to specific receptors in target tissues.

A potent peptide that synergizes with hGH to elevate muscle growth to new heights. When combined with OTOTROPIN, INSUGRO can significantly enhance muscle gains without increasing fat deposits.

 

Usage:


INSUGRO(LR3-IGF1) can be used in any cycle be it cutting, gaining, Bridging, PCT or Performance enhancement in any sport. 

It Effectively promotes muscle growth, enhances recovery, aids in fat loss, and improves strength and athletic performance.

 

Benefits:

 • Muscle Growth: Promotes muscle hypertrophy by increasing protein synthesis, inhibiting protein breakdown, and enhancing muscle cell proliferation and differentiation.

 • Enhanced Recovery: Aids in muscle recovery and repair by promoting tissue regeneration, reducing recovery time after intense exercise or injury.

 • Fat Loss: This may contribute to fat loss by increasing fat utilization for energy, potentially enhancing lipolysis and inhibiting the formation of fat cells.

 • Improved Strength and Performance: Athletes and bodybuilders use LR3-IGF1 to potentially enhance strength, power, and overall athletic performance by promoting muscle strength and exercise capacity.

 • Site Specific Growth: If injected IM in the target Muscle, it has shown to Improve Mass and size of Muscle INSUGRO gets injected.

 

Half-life: 20-30 hours.

Not to be stacked with NUTROCUBALIS, GHRP-6 and GHRP-2, IPAMORELIN, HEXARELIN, TVANIO-GRF and TVANIO-DAC. Extremely safe for women.

Stacking:
It can be stacked in a gaining cycle.

Precaution:
Thyroid monitoring; intracranial hypertension; diabetes (may reduce insulin); pregnancy; discontinue if tumor growth; monitor scoliosis risk.

 

Why Denik INSUGRO ?

 • Innovation and Global Impact: Denik Pharm aims to make a difference globally with their innovative medicines, vaccines, peptides, and SARMs, aspiring to be a leading healthcare company​​.
  .
 • Quality and Leadership: They are recognized as pioneers and market leaders in Pharmaceutical Grade Peptides and SARMs, emphasizing the highest standards in manufacturing the purest and most potent formulations​​.
 • Safety and Efficacy: Denik Pharm is committed to delivering safe, effective, and affordable peptides and pharmaceutical formulations. They offer a broad range of products for wellness, prevention, and disease treatment​​.
 • Certifications: The company is WHO and GMP certified and has received certification from the Government of Cambodia for high-quality formulations and processes​​.
 • Product Efficacy Guarantee: They provide a unique Denik Product Efficacy Guarantee, encouraging customers to test their products for efficacy and purity, with a promise to reimburse testing costs and compensate USD 100,000 for any deviations from claimed efficacy​​.

The Revolutionary Temporect Pro™ packaging:

The Revolutionary peptide packaging by Denik Pharm is specifically designed for heat and temperature-sensitive drugs, like peptides. Here are the key reasons why it's advisable for peptides:

 • Revolutionary Packaging: Temporect Pro represents a new step in peptide packaging, focusing on protecting the integrity of temperature-sensitive drugs​​.
 • Temperature and Shock Proof: It's designed to be both temperature and shockproof, ensuring that peptides are safeguarded from damage during transportation and storage. This protection is crucial as peptides can be sensitive to heat, sunlight, and physical stress​​.
 • Preserving Efficacy and Potency: Years of research and rigorous testing have been invested to ensure that this packaging maintains the efficacy and potency of the products it contains. By withstanding external factors like heat and sunlight, Temporect Pro packaging helps in delivering the promised quality of the peptides​​.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say