தமிழ்  English  हिंदी में देखे 

HEUCOTEC ( hCG): Elevate Testosterone, enhance Sperm production, Boost fertility and Performance.

 • Rs. 2,700.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Shipping ₹35 - ₹400


HEUCOTEC

Content: 5 Vials of 5000iu hCG rDNA origin.

Human Chorionic Gonadotropin (hCG) plays a crucial role in stimulating testosterone and sperm production in males by closely mimicking the Luteinizing Hormone (LH), Presursor hormone for Testosterone and Sperm production.

Here's how it works:

* LH Mimicry and Stimulation of Leydig Cells: hCG mimics LH, which is essential for testosterone and sperm production. hCG binds to LH receptors, primarily located in the testes and stimulates Leydig cells to produce testosterone. Increased production of testosterone leads to production of more and better quality sperm while stimulating various physiological processes, including sexual development, muscle mass, and overall energy levels. 

* Effect on Spermatogenesis: Testosterone also plays a vital role in spermatogenesis, the process of sperm production. The rise in testosterone levels due to hCG stimulation indirectly supports the process of sperm maturation and production in the seminiferous tubules of the testes. In cases of infertility, hCG is used to stimulate spermatogenesis in men who have a functional testicular tissue but are deficient in LH. It can also be used in combination with other hormones like Follicle Stimulating Hormone (FSH) for comprehensive stimulation of sperm production.


 

* Use in Hypogonadism Treatment: hCG is often used therapeutically to treat male hypogonadism, a condition characterized by low testosterone levels and shrinkage of testicles. It can help restore normal levels of testosterone and improve fertility in men with hypogonadotropic hypogonadism.


 

* Regulation of Hormonal Balance: Besides stimulating testosterone and sperm production, hCG can help maintain the balance of other hormones, including estrogen and progesterone, contributing to overall reproductive health.

Why Heucotec is a Must-Have in Your Cycle Support or PCT:

 • Revitalize Testosterone Levels: Heucotec effectively restores testosterone levels, combating hypogonadism and low testosterone caused by steroid use. 

 • Preserve and Enhance Fertility: Steroid use can lead to infertility among men. Heucotec comes to the rescue by significantly increasing sperm production and count, thus maintaining and even enhancing fertility. 

 • Optimized for Bodybuilders: Each vial of Heucotec contains 5000iu of HCG, coupled with 2ml sterile water for injection, making it easy and convenient for intramuscular or subcutaneous administration.

 • Improved Sexual Function: In addition to boosting fertility and testosterone levels, Heucotec aids in improving sexual function, including erection length and time, enhancing overall sexual health and satisfaction.

Dosage: 

For Cycle Support During anabolic a dosage of 1000iu Twice a week is recommended. While for PCT a dosage of 1000iu to 1500iu EOD is recomended.

For Detailed information you can speak to our team of Certified Sports medicine Experts, Contact details you can find under Contact Us section.

Usage:

HEUCOTEC(hCG) is used for fertility treatment, boosting testosterone, diagnosing pregnancy and certain cancers, and enhancing sperm production. In hypogonadism, it stimulates testosterone and preserves fertility.

Duration of use:

HEUCOTEC(hCG) for PCT: Cycle duration of 30-45 days is recommended.

Stacking

It can be stacked in in any PCT or for Cycle support with other anabolic steroids or anti-estrogens like ARIMIX, LETROX or TAMOXIF.

 

Precaution:

Consult your doctor about allergies to this medication or related substances.

 

  The Revolutionary Temporect Pro™ packaging:

  The Revolutionary peptide packaging by Denik Pharm is specifically designed for heat and temperature-sensitive drugs, like peptides. Here are the key reasons why it's advisable for peptides:

  • Revolutionary Packaging: Temporect Pro represents a new step in peptide packaging, focusing on protecting the integrity of temperature-sensitive drugs.
  • Temperature and Shock Proof: It's designed to be both temperature and shockproof, ensuring that peptides are safeguarded from damage during transportation and storage. This protection is crucial as peptides can be sensitive to heat, sunlight, and physical stress.
  • Preserving Efficacy and Potency: Years of research and rigorous testing have been invested to ensure that this packaging maintains the efficacy and potency of the products it contains. By withstanding external factors like heat and sunlight, Temporect Pro packaging helps in delivering the promised quality of the peptides.

  Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

  For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

  Order and Delivery 

  • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

  Dosage and Cycle Suggestion

  • +91 98 71 517328 in English.
  • +91 99 71 989387 in Hindi.

  Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

  ________________________________________

  महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

  और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


  आर्डर और डिलीवरी

  +91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

  डोसेज और साइकल सजेशन :

  +91 98 71 517328 इंग्लिश .
  +91 99 71 989387 हिंदी.

  वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

  ________________________________

  முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

  மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

  ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

  +91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

  டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

  +91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

  வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

  See what our Customers have to say 

  Customer Reviews

  Based on 1 review Write a review

  We Also Recommend


  Customer Reviews

  Based on 1 review Write a review

  HEUCOTEC

  Content: 5 Vials of 5000iu hCG rDNA origin.

  Human Chorionic Gonadotropin (hCG) plays a crucial role in stimulating testosterone and sperm production in males by closely mimicking the Luteinizing Hormone (LH), Presursor hormone for Testosterone and Sperm production.

  Here's how it works:

  * LH Mimicry and Stimulation of Leydig Cells: hCG mimics LH, which is essential for testosterone and sperm production. hCG binds to LH receptors, primarily located in the testes and stimulates Leydig cells to produce testosterone. Increased production of testosterone leads to production of more and better quality sperm while stimulating various physiological processes, including sexual development, muscle mass, and overall energy levels.   

  * Effect on Spermatogenesis: Testosterone also plays a vital role in spermatogenesis, the process of sperm production. The rise in testosterone levels due to hCG stimulation indirectly supports the process of sperm maturation and production in the seminiferous tubules of the testes. In cases of infertility, hCG is used to stimulate spermatogenesis in men who have a functional testicular tissue but are deficient in LH. It can also be used in combination with other hormones like Follicle Stimulating Hormone (FSH) for comprehensive stimulation of sperm production.


   

  * Use in Hypogonadism Treatment: hCG is often used therapeutically to treat male hypogonadism, a condition characterized by low testosterone levels and shrinkage of testicles. It can help restore normal levels of testosterone and improve fertility in men with hypogonadotropic hypogonadism.


   

  * Regulation of Hormonal Balance: Besides stimulating testosterone and sperm production, hCG can help maintain the balance of other hormones, including estrogen and progesterone, contributing to overall reproductive health.

  Why Heucotec is a Must-Have in Your Cycle Support or PCT:

  • Revitalize Testosterone Levels: Heucotec effectively restores testosterone levels, combating hypogonadism and low testosterone caused by steroid use. 

  • Preserve and Enhance Fertility: Steroid use can lead to infertility among men. Heucotec comes to the rescue by significantly increasing sperm production and count, thus maintaining and even enhancing fertility. 

  • Optimized for Bodybuilders: Each vial of Heucotec contains 5000iu of HCG, coupled with 2ml sterile water for injection, making it easy and convenient for intramuscular or subcutaneous administration.

  • Improved Sexual Function: In addition to boosting fertility and testosterone levels, Heucotec aids in improving sexual function, including erection length and time, enhancing overall sexual health and satisfaction.

  Dosage: 

  For Cycle Support During anabolic a dosage of 1000iu Twice a week is recommended. While for PCT a dosage of 1000iu to 1500iu EOD is recomended.

  For Detailed information you can speak to our team of Certified Sports medicine Experts, Contact details you can find under Contact Us section.

  Usage:

  HEUCOTEC(hCG) is used for fertility treatment, boosting testosterone, diagnosing pregnancy and certain cancers, and enhancing sperm production. In hypogonadism, it stimulates testosterone and preserves fertility.

  Duration of use:

  HEUCOTEC(hCG) for PCT: Cycle duration of 30-45 days is recommended.

  Stacking

  It can be stacked in in any PCT or for Cycle support with other anabolic steroids or anti-estrogens like ARIMIX, LETROX or TAMOXIF.

   

  Precaution:

  Consult your doctor about allergies to this medication or related substances.

   

   The Revolutionary Temporect Pro™ packaging:

   The Revolutionary peptide packaging by Denik Pharm is specifically designed for heat and temperature-sensitive drugs, like peptides. Here are the key reasons why it's advisable for peptides:

   • Revolutionary Packaging: Temporect Pro represents a new step in peptide packaging, focusing on protecting the integrity of temperature-sensitive drugs.
   • Temperature and Shock Proof: It's designed to be both temperature and shockproof, ensuring that peptides are safeguarded from damage during transportation and storage. This protection is crucial as peptides can be sensitive to heat, sunlight, and physical stress.
   • Preserving Efficacy and Potency: Years of research and rigorous testing have been invested to ensure that this packaging maintains the efficacy and potency of the products it contains. By withstanding external factors like heat and sunlight, Temporect Pro packaging helps in delivering the promised quality of the peptides.

   Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

   For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

   Order and Delivery 

   • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

   Dosage and Cycle Suggestion

   • +91 98 71 517328 in English.
   • +91 99 71 989387 in Hindi.

   Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

   ________________________________________

   महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

   और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


   आर्डर और डिलीवरी

   +91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

   डोसेज और साइकल सजेशन :

   +91 98 71 517328 इंग्लिश .
   +91 99 71 989387 हिंदी.

   वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

   ________________________________

   முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

   மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

   ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

   +91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

   டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

   +91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

   வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

   See what our Customers have to say