தமிழ்  English  हिंदी में देखे 

GRODIF (Myostatin GDF-8 propeptide ): Unlimited Muscle gain Potential Unlocked with Most Powerful Myostatin Blocker

 • Rs. 16,500.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Shipping ₹35 - ₹400


GRODIF®

Content: 2 Vials of 1mg Myostatin GDF-8 propeptide.

Myostatin GDF-8 propeptide is a specific part of the myostatin protein, which plays a crucial role in the regulation of myostatin activity. Myostatin, also known as Growth Differentiation Factor 8 (GDF-8), is a protein that Blocks muscle growth which is secreted in response to higher Growth Hormone levels or Overall Growth stimulation.

The propeptide is a component of the larger myostatin molecule and has particular significance in Blocking myostatin's function. Key Aspects of Myostatin GDF-8 Propeptide is to act as an inhibitor or a natural regulator of the active myostatin. When the propeptide is bound to myostatin, it prevents myostatin from binding to its receptors on muscle cells, thereby Stoping its muscle growth-limiting effects and providing a window to limitless muscle growth.

Usage:


The Myostatin GDF-8 propeptide has significant implications for muscle growth, recovery, and athletic performance, primarily due to its role in regulating myostatin activity. Myostatin is a protein that inhibits muscle growth, so modulating its activity can have profound effects on muscle development.

Enhancing Muscle Growth:

Myostatin limits the size and growth of muscle fibers. The GDF-8 propeptide can bind to myostatin to neutralise it, preventing it from exerting its growth blocking effects. Providing a window for unlimited muscle growth for individuals looking to increase muscle mass, whether for aesthetic purposes, like bodybuilding, or for enhanced strength in various sports.

Accelerating Muscle Recovery:

Inhibiting myostatin will also accelerate the process of muscle repair and regeneration. This is crucial for athletes undergoing intense training, as it can reduce recovery time between training sessions.Faster muscle recovery means athletes can train more frequently and with greater intensity, potentially leading to improved performance over time.

Improving Athletic Performance:

Enhanced muscle mass and strength can directly translate to improved athletic performance, especially in sports that require power, speed, and endurance. By promoting a more efficient and effective muscle rebuilding process, athletes might experience improvements in their overall physical capabilities.


Preventing Muscle loss:

Myostatin inhibition could be beneficial in preventing muscle loss and treating muscle-wasting diseases, such as muscular dystrophy, or in combating sarcopenia, the age-related loss of muscle mass.

.

Dosage:

The dosage of GDF-8 Propeptide is unique in comparison to other peptides. It is not based on a daily or weekly schedule, but rather on a lifetime limit that should not be exceeded. The dosage is determined by the individual's target body weight, calculated using the formula: 1 mg per kilogram of target body weight.

 

Duration:

This calculated dosage can be administered either gradually over a period or as a single dose. There is no specific duration for taking GDF-8 Propeptide; it can be taken according to personal convenience. The recommended minimum daily dosage ranges from 200 to 1000 micrograms.


Stacking:

GRODIF can be stacked to any Cycle be it cutting, gaining or fat loss. Also with all the compounds whether SARMs, Pro Hormones or Peptides.

Stacking GDF-8 Propeptide with hGH, IGF1, and MGF can yield remarkable results, as inhibiting Myostatin enhances hGH and IGF1's muscle growth effects, since Myostatin is a major blocker of hGH-induced growth. involving muscle loss.

Why Denik Peptides ?

 

Denik Pharma, a leader in the field of Pharmaceutical Grade Peptides and SARMs, stands out due to its commitment to high standards in manufacturing, producing the purest and most potent formulations. They are pioneers in rDNA technology, ensuring that their products, which include a wide range of peptides, are of exceptional quality and effectiveness.

 

Denik Pharma's dedication to quality is backed by WHO and GMP certifications, and they also offer a unique Product Efficacy Guarantee. This guarantee allows customers to test the efficacy and purity of their products independently, with Denik Pharma committed to reimbursing testing costs and compensating upto USD 100,000 for any deviations from claimed efficacy. for more info on Product Efficacy Guarantee logon to www.denikpharm.com

 

This approach to product development and customer assurance makes Denik Pharma a reliable choice for those seeking effective peptides or SARMs for fitness and health improvements.

The Revolutionary Temporect Pro™ packaging:

 

The Revolutionary peptide packaging by Denik Pharm is specifically designed for heat and temperature-sensitive drugs, like peptides. Here are the key reasons why it's advisable for peptides:

 • Revolutionary Packaging: Temporect Pro represents a new step in peptide packaging, focusing on protecting the integrity of temperature-sensitive drugs.

 • Temperature and Shock Proof: It's designed to be both temperature and shockproof, ensuring that peptides are safeguarded from damage during transportation and storage. This protection is crucial as peptides can be sensitive to heat, sunlight, and physical stress.

 • Preserving Efficacy and Potency: Years of research and rigorous testing have been invested to ensure that this packaging maintains the efficacy and potency of the products it contains. By withstanding external factors like heat and sunlight, Temporect Pro packaging helps in delivering the promised quality of the peptides.

  Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

  For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

  Order and Delivery 

  • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

  Dosage and Cycle Suggestion

  • +91 98 71 517328 in English.
  • +91 99 71 989387 in Hindi.

  Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

  ________________________________________

  महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

  और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


  आर्डर और डिलीवरी

  +91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

  डोसेज और साइकल सजेशन :

  +91 98 71 517328 इंग्लिश .
  +91 99 71 989387 हिंदी.

  वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

  ________________________________

  முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

  மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

  ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

  +91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

  டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

  +91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

  வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

  See what our Customers have to say 


  We Also Recommend


  GRODIF®

  Content: 2 Vials of 1mg Myostatin GDF-8 propeptide.

  Myostatin GDF-8 propeptide is a specific part of the myostatin protein, which plays a crucial role in the regulation of myostatin activity. Myostatin, also known as Growth Differentiation Factor 8 (GDF-8), is a protein that Blocks muscle growth which is secreted in response to higher Growth Hormone levels or Overall Growth stimulation.

  The propeptide is a component of the larger myostatin molecule and has particular significance in Blocking myostatin's function. Key Aspects of Myostatin GDF-8 Propeptide is to act as an inhibitor or a natural regulator of the active myostatin. When the propeptide is bound to myostatin, it prevents myostatin from binding to its receptors on muscle cells, thereby Stoping its muscle growth-limiting effects and providing a window to limitless muscle growth.

  Usage:


  The Myostatin GDF-8 propeptide has significant implications for muscle growth, recovery, and athletic performance, primarily due to its role in regulating myostatin activity. Myostatin is a protein that inhibits muscle growth, so modulating its activity can have profound effects on muscle development.

  Enhancing Muscle Growth:

  Myostatin limits the size and growth of muscle fibers. The GDF-8 propeptide can bind to myostatin to neutralise it, preventing it from exerting its growth blocking effects. Providing a window for unlimited muscle growth for individuals looking to increase muscle mass, whether for aesthetic purposes, like bodybuilding, or for enhanced strength in various sports.

  Accelerating Muscle Recovery:

  Inhibiting myostatin will also accelerate the process of muscle repair and regeneration. This is crucial for athletes undergoing intense training, as it can reduce recovery time between training sessions.Faster muscle recovery means athletes can train more frequently and with greater intensity, potentially leading to improved performance over time.

  Improving Athletic Performance:

  Enhanced muscle mass and strength can directly translate to improved athletic performance, especially in sports that require power, speed, and endurance. By promoting a more efficient and effective muscle rebuilding process, athletes might experience improvements in their overall physical capabilities.


  Preventing Muscle loss:

  Myostatin inhibition could be beneficial in preventing muscle loss and treating muscle-wasting diseases, such as muscular dystrophy, or in combating sarcopenia, the age-related loss of muscle mass.

  .

  Dosage:

  The dosage of GDF-8 Propeptide is unique in comparison to other peptides. It is not based on a daily or weekly schedule, but rather on a lifetime limit that should not be exceeded. The dosage is determined by the individual's target body weight, calculated using the formula: 1 mg per kilogram of target body weight.

   

  Duration:

  This calculated dosage can be administered either gradually over a period or as a single dose. There is no specific duration for taking GDF-8 Propeptide; it can be taken according to personal convenience. The recommended minimum daily dosage ranges from 200 to 1000 micrograms.


  Stacking:

  GRODIF can be stacked to any Cycle be it cutting, gaining or fat loss. Also with all the compounds whether SARMs, Pro Hormones or Peptides.

  Stacking GDF-8 Propeptide with hGH, IGF1, and MGF can yield remarkable results, as inhibiting Myostatin enhances hGH and IGF1's muscle growth effects, since Myostatin is a major blocker of hGH-induced growth. involving muscle loss.

  Why Denik Peptides ?

   

  Denik Pharma, a leader in the field of Pharmaceutical Grade Peptides and SARMs, stands out due to its commitment to high standards in manufacturing, producing the purest and most potent formulations. They are pioneers in rDNA technology, ensuring that their products, which include a wide range of peptides, are of exceptional quality and effectiveness.

   

  Denik Pharma's dedication to quality is backed by WHO and GMP certifications, and they also offer a unique Product Efficacy Guarantee. This guarantee allows customers to test the efficacy and purity of their products independently, with Denik Pharma committed to reimbursing testing costs and compensating upto USD 100,000 for any deviations from claimed efficacy. for more info on Product Efficacy Guarantee logon to www.denikpharm.com

   

  This approach to product development and customer assurance makes Denik Pharma a reliable choice for those seeking effective peptides or SARMs for fitness and health improvements.

  The Revolutionary Temporect Pro™ packaging:

   

  The Revolutionary peptide packaging by Denik Pharm is specifically designed for heat and temperature-sensitive drugs, like peptides. Here are the key reasons why it's advisable for peptides:

  • Revolutionary Packaging: Temporect Pro represents a new step in peptide packaging, focusing on protecting the integrity of temperature-sensitive drugs.

  • Temperature and Shock Proof: It's designed to be both temperature and shockproof, ensuring that peptides are safeguarded from damage during transportation and storage. This protection is crucial as peptides can be sensitive to heat, sunlight, and physical stress.

  • Preserving Efficacy and Potency: Years of research and rigorous testing have been invested to ensure that this packaging maintains the efficacy and potency of the products it contains. By withstanding external factors like heat and sunlight, Temporect Pro packaging helps in delivering the promised quality of the peptides.

   Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

   For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

   Order and Delivery 

   • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

   Dosage and Cycle Suggestion

   • +91 98 71 517328 in English.
   • +91 99 71 989387 in Hindi.

   Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

   ________________________________________

   महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

   और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


   आर्डर और डिलीवरी

   +91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

   डोसेज और साइकल सजेशन :

   +91 98 71 517328 इंग्लिश .
   +91 99 71 989387 हिंदी.

   वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

   ________________________________

   முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

   மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

   ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

   +91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

   டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

   +91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

   வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

   See what our Customers have to say