தமிழ்  English  हिंदी में देखे 

GIGABION: B-Complex Max - Enhanced Formula for Total Health and Vitality Boost

 • Rs. 800.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Free shipping on prepaid orders!


GIGABION

APIs: Calcium Pantotenate 50mg
Cyanocobalamin 50mcg
Thiamine Mononitrate 10mg
Riboflavin 10mg
Nicotinamide 50mg
Pyridoxine Hydrochloride 5mg
BioPerine 5mg

Content: 130mg x 90 Tablets

Description:
Gigabion contains all eight essential B vitamins, which are vital for many important bodily functions, including energy production, cell metabolism, and nerve health. BioPerine is a black pepper extract that enhances the absorption of nutrients, including B vitamins.

GIGABION for enhanced Cycle support:

The combination of B vitamins, along with BioPerine (a bioavailability enhancer), can significantly support and enhance muscle building and the effects of anabolic steroids also through various metabolic, physiological, and recovery mechanisms. Here’s a breakdown of how each component contributes:

Calcium Pantothenate (Vitamin B5) - 50mg

 • Energy Production: Vital for the synthesis and metabolism of proteins, carbohydrates, and fats, turning them into energy needed for muscle building and workouts.
 • Steroid Hormone Synthesis: Plays a role in the production of steroid hormones, including those involved in muscle building processes.

Cyanocobalamin (Vitamin B12) - 50mcg

 • Red Blood Cell Production: Essential for the formation of red blood cells, improving oxygen delivery to muscles, thus enhancing endurance and recovery.
 • DNA Synthesis: Supports cell replication and repair, important for muscle recovery and growth during steroid-enhanced training.

Thiamine Mononitrate (Vitamin B1) - 10mg

 • Carbohydrate Metabolism: Helps in the conversion of carbohydrates into energy, providing fuel for muscle during intense workouts.
 • Nervous System Support: Crucial for nerve function, aiding in the efficient transmission of nerve signals to muscles for optimal performance.

Riboflavin (Vitamin B2) - 10mg

 • Energy Utilization: Facilitates oxygen usage by cells, aiding in energy production and enhancing endurance during exercise.
 • Antioxidant Protection: Helps in reducing exercise-induced oxidative stress, supporting muscle recovery and health.

Nicotinamide (Vitamin B3) - 50mg

 • Metabolic Support: Involved in numerous metabolic processes that convert food and supplements into usable energy.
 • Vasodilation: Can improve blood flow, enhancing nutrient and oxygen delivery to muscles for growth and repair.

Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6) - 5mg

 • Protein Metabolism: Essential for the metabolism of amino acids, supporting the increased protein synthesis induced by anabolic steroids.
 • Hormonal Regulation: Helps regulate hormonal activity, beneficial for optimizing the effects of anabolic steroids.

BioPerine (Black Pepper Extract) - 5mg

 • Enhanced Absorption: Increases the bioavailability of nutrients, including vitamins, ensuring they are more effectively absorbed and utilized by the body.
 • Metabolic Boost: May aid in metabolism, potentially supporting fat loss and efficient energy use.

Synergistic Effects

 • Optimized Nutrient Utilization: Ensuring adequate levels of B vitamins helps the body to optimally process and utilize the nutrients required for muscle growth and repair, particularly under the enhanced protein synthesis conditions created by anabolic steroids.
 • Improved Recovery: By supporting red blood cell production, energy metabolism, and reducing oxidative stress, these vitamins help improve recovery times, allowing for more intense and frequent training sessions.
 • Enhanced Hormonal Balance: The included vitamins play roles in synthesizing and regulating hormones critical for muscle growth and overall health, complementing the hormonal modifications induced by steroid use.


Benefits:

 • Improves skin, hair, heart, brain, and liver health.
 • Increases metabolism and promotes fat loss.
 • Reduces stress and improves mood.
 • Boosts energy levels.
 • Enhances the absorption of B vitamins.

Dosage:

Dose 2-4 Tablets per day
Duration 2-3 months, can restart again after 1 month.


Disclaimer: Above mentioned information is for educational and reference purposes only. Consult a registered healthcare professional for a proper course of medication.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 


We Also Recommend


GIGABION

APIs: Calcium Pantotenate 50mg
Cyanocobalamin 50mcg
Thiamine Mononitrate 10mg
Riboflavin 10mg
Nicotinamide 50mg
Pyridoxine Hydrochloride 5mg
BioPerine 5mg

Content: 130mg x 90 Tablets

Description:
Gigabion contains all eight essential B vitamins, which are vital for many important bodily functions, including energy production, cell metabolism, and nerve health. BioPerine is a black pepper extract that enhances the absorption of nutrients, including B vitamins.

GIGABION for enhanced Cycle support:

The combination of B vitamins, along with BioPerine (a bioavailability enhancer), can significantly support and enhance muscle building and the effects of anabolic steroids also through various metabolic, physiological, and recovery mechanisms. Here’s a breakdown of how each component contributes:

Calcium Pantothenate (Vitamin B5) - 50mg

 • Energy Production: Vital for the synthesis and metabolism of proteins, carbohydrates, and fats, turning them into energy needed for muscle building and workouts.
 • Steroid Hormone Synthesis: Plays a role in the production of steroid hormones, including those involved in muscle building processes.

Cyanocobalamin (Vitamin B12) - 50mcg

 • Red Blood Cell Production: Essential for the formation of red blood cells, improving oxygen delivery to muscles, thus enhancing endurance and recovery.
 • DNA Synthesis: Supports cell replication and repair, important for muscle recovery and growth during steroid-enhanced training.

Thiamine Mononitrate (Vitamin B1) - 10mg

 • Carbohydrate Metabolism: Helps in the conversion of carbohydrates into energy, providing fuel for muscle during intense workouts.
 • Nervous System Support: Crucial for nerve function, aiding in the efficient transmission of nerve signals to muscles for optimal performance.

Riboflavin (Vitamin B2) - 10mg

 • Energy Utilization: Facilitates oxygen usage by cells, aiding in energy production and enhancing endurance during exercise.
 • Antioxidant Protection: Helps in reducing exercise-induced oxidative stress, supporting muscle recovery and health.

Nicotinamide (Vitamin B3) - 50mg

 • Metabolic Support: Involved in numerous metabolic processes that convert food and supplements into usable energy.
 • Vasodilation: Can improve blood flow, enhancing nutrient and oxygen delivery to muscles for growth and repair.

Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6) - 5mg

 • Protein Metabolism: Essential for the metabolism of amino acids, supporting the increased protein synthesis induced by anabolic steroids.
 • Hormonal Regulation: Helps regulate hormonal activity, beneficial for optimizing the effects of anabolic steroids.

BioPerine (Black Pepper Extract) - 5mg

 • Enhanced Absorption: Increases the bioavailability of nutrients, including vitamins, ensuring they are more effectively absorbed and utilized by the body.
 • Metabolic Boost: May aid in metabolism, potentially supporting fat loss and efficient energy use.

Synergistic Effects

 • Optimized Nutrient Utilization: Ensuring adequate levels of B vitamins helps the body to optimally process and utilize the nutrients required for muscle growth and repair, particularly under the enhanced protein synthesis conditions created by anabolic steroids.
 • Improved Recovery: By supporting red blood cell production, energy metabolism, and reducing oxidative stress, these vitamins help improve recovery times, allowing for more intense and frequent training sessions.
 • Enhanced Hormonal Balance: The included vitamins play roles in synthesizing and regulating hormones critical for muscle growth and overall health, complementing the hormonal modifications induced by steroid use.


Benefits:

 • Improves skin, hair, heart, brain, and liver health.
 • Increases metabolism and promotes fat loss.
 • Reduces stress and improves mood.
 • Boosts energy levels.
 • Enhances the absorption of B vitamins.

Dosage:

Dose 2-4 Tablets per day
Duration 2-3 months, can restart again after 1 month.


Disclaimer: Above mentioned information is for educational and reference purposes only. Consult a registered healthcare professional for a proper course of medication.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say