தமிழ்  English  हिंदी में देखे 

FINASTO-1000: Superior Finasteride to control Side effects ie. Hair Loss, Dandruff, Dry Skin etc.

 • Rs. 1,200.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Free shipping on prepaid orders!


FINASTO-1000

API: Finasteride

Contents: 30 Capsules/1mg

Description:

Finasteride is an effective treatment that combats various side effects, including hair loss, acne, prostate enlargement, dry skin, and dandruff. It works by blocking dihydrotestosterone (DHT), addressing common issues in adult men.

Key Benefits:

 • Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) Treatment.
 • Promotes hair regrowth and slows hair loss.
 • Prostate Size Reduction.
 • Improved Urinary Function.
 • DHT Reduction.
 • Long-lasting Effects, providing sustained relief.

Dosage

 • Recommended Dosage: 1mg daily for 3-4 weeks

Stacking Options:

 • Multivitamin and Mineral Stack: Combine FINASTOO-1000 with a high-quality multivitamin and mineral supplement to support overall hair health. A well-rounded approach ensures your hair receives essential nutrients for optimal growth.
 • Topical Hair Growth Solutions Stack: Integrate topical hair growth solutions, such as minoxidil, into your routine for a synergistic effect. This combination targets hair health from both internal and external perspectives.

Cycle Support:

 • Nutrient-Rich Diet: Maintain a diet rich in essential nutrients, including vitamins and minerals that contribute to hair health. Adequate nutrition supports the effectiveness of FINASTOO-1000.
 • Hydration Focus: Stay hydrated to support overall well-being, including the health of your hair. Proper hydration is essential for nutrient transport to hair follicles.

PCT (Post-Cycle Therapy)

 • Continuous Use: FINASTOO-1000 is generally used continuously to maintain its hair-preserving effects. Consult with a healthcare professional if there are considerations for discontinuation.
 • Regular Health Check-ups: Schedule regular check-ups with a healthcare professional to monitor your overall health, including any potential side effects associated with Finasteride usage.

Precautions:

 • If you're pregnant or breastfeeding, don't use Finasto-1000.
 • If you're allergic to finasteride, it's not the right choice for you.
 • Before starting Finasto-1000, have a chat with your doctor, especially if you have liver or kidney issues.

Why Choose FINASTOO-1000 by 3rd degree?

 • Clinically Proven Efficacy: FINASTOO-1000 incorporates Finasteride, a clinically proven hair loss treatment. Choose a solution backed by research for confident and effective hair care.
 • Convenient Oral Administration: Enjoy the convenience of oral administration with FINASTOO-1000. A daily capsule makes it easy to incorporate into your routine without the need for external applications.
 • Trusted Hair Health Partner: Select FINASTOO-1000 as your trusted companion in the journey to optimal hair health. Experience the benefits of a scientifically formulated solution designed to address male pattern baldness.
 • Secure Product verification: All 3rd Degree products include a fake-proof verification process. Users can verify their product using a unique code supplied with all our products on our SSL-secured and encrypted website www.3rd-degree.com

Order FINASTOO-1000 now and embark on a path to healthier, fuller hair and renewed confidence!

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 


We Also Recommend


FINASTO-1000

API: Finasteride

Contents: 30 Capsules/1mg

Description:

Finasteride is an effective treatment that combats various side effects, including hair loss, acne, prostate enlargement, dry skin, and dandruff. It works by blocking dihydrotestosterone (DHT), addressing common issues in adult men.

Key Benefits:

 • Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) Treatment.
 • Promotes hair regrowth and slows hair loss.
 • Prostate Size Reduction.
 • Improved Urinary Function.
 • DHT Reduction.
 • Long-lasting Effects, providing sustained relief.

Dosage

 • Recommended Dosage: 1mg daily for 3-4 weeks

Stacking Options:

 • Multivitamin and Mineral Stack: Combine FINASTOO-1000 with a high-quality multivitamin and mineral supplement to support overall hair health. A well-rounded approach ensures your hair receives essential nutrients for optimal growth.
 • Topical Hair Growth Solutions Stack: Integrate topical hair growth solutions, such as minoxidil, into your routine for a synergistic effect. This combination targets hair health from both internal and external perspectives.

Cycle Support:

 • Nutrient-Rich Diet: Maintain a diet rich in essential nutrients, including vitamins and minerals that contribute to hair health. Adequate nutrition supports the effectiveness of FINASTOO-1000.
 • Hydration Focus: Stay hydrated to support overall well-being, including the health of your hair. Proper hydration is essential for nutrient transport to hair follicles.

PCT (Post-Cycle Therapy)

 • Continuous Use: FINASTOO-1000 is generally used continuously to maintain its hair-preserving effects. Consult with a healthcare professional if there are considerations for discontinuation.
 • Regular Health Check-ups: Schedule regular check-ups with a healthcare professional to monitor your overall health, including any potential side effects associated with Finasteride usage.

Precautions:

 • If you're pregnant or breastfeeding, don't use Finasto-1000.
 • If you're allergic to finasteride, it's not the right choice for you.
 • Before starting Finasto-1000, have a chat with your doctor, especially if you have liver or kidney issues.

Why Choose FINASTOO-1000 by 3rd degree?

 • Clinically Proven Efficacy: FINASTOO-1000 incorporates Finasteride, a clinically proven hair loss treatment. Choose a solution backed by research for confident and effective hair care.
 • Convenient Oral Administration: Enjoy the convenience of oral administration with FINASTOO-1000. A daily capsule makes it easy to incorporate into your routine without the need for external applications.
 • Trusted Hair Health Partner: Select FINASTOO-1000 as your trusted companion in the journey to optimal hair health. Experience the benefits of a scientifically formulated solution designed to address male pattern baldness.
 • Secure Product verification: All 3rd Degree products include a fake-proof verification process. Users can verify their product using a unique code supplied with all our products on our SSL-secured and encrypted website www.3rd-degree.com

Order FINASTOO-1000 now and embark on a path to healthier, fuller hair and renewed confidence!

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say