தமிழ்  English  हिंदी में देखे 

EXENOXY ( Exenatide): Managing type 2 diabetes mellitus, Promotes Weight Loss, and Cardiovascular Health!

 • Rs. 12,000.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Free shipping on prepaid orders!


EXENOXY

API: Exenatide
Content: 5 Vials of 2mg Each.

rDNA Exenatide, a medication used primarily for the treatment of type 2 diabetes, works in the human body in several ways to regulate blood sugar levels and assist in weight management and to improve overall health:

 • Enhances Insulin Secretion: Exenatide stimulates the pancreas to produce more insulin when blood sugar levels are high. Insulin is the hormone responsible for allowing sugar in the blood to enter cells, thereby lowering blood sugar levels.

 • Reduces Glucagon Production: It also decreases the secretion of glucagon, a hormone that signals the liver to release stored sugar into the bloodstream. By reducing glucagon levels, exenatide helps prevent the liver from making excess sugar, thus lowering blood sugar levels.

 • Slows Gastric Emptying: Exenatide slows down the rate at which the stomach empties its contents into the small intestine. This slower gastric emptying can lead to a more gradual absorption of sugar into the bloodstream, preventing spikes in blood sugar levels after eating.

 • Appetite Suppression: It may also affect the brain to induce a feeling of fullness, leading to reduced calorie intake. This appetite suppression can contribute to weight loss in people using exenatide.

 • Improves Beta-Cell Function: Beta cells in the pancreas are responsible for insulin production. Exenatide can improve the function of these cells, enhancing the body’s ability to regulate blood sugar levels.

.

Usage:

 1. Improving Blood Sugar Control: Exenatide helps lower blood sugar levels, particularly after meals, by increasing insulin secretion from the pancreas in response to high blood sugar, decreasing the production of glucagon (a hormone that raises blood sugar levels), and slowing the rate at which food leaves the stomach, Making it Effective treatment for Blood Sugar Management.

 2. Fat loss: Although not a weight loss medication per se, exenatide can lead to amazing weight loss by suppressing appetite and inducing Insulin production for Efficient Carbs Metabolism .

 3. Enhancing Beta-Cell Function: Exenatide may have beneficial effects on the beta cells of the pancreas, which are responsible for insulin production. This can help in preserving the function of these cells over time reversing symptoms of type 2 diabetes.

 4. Cardiovascular benefits: Some studies suggest a lower risk of cardiovascular events, but more research is needed for a complete understanding of these effects.

.

Dosage:

 • Initial dose: 2 mg subcutaneously once every 7 days (weekly). events, but more research is needed for a complete understanding of these effects.

Safe for both men and women.

Precaution:

Possible dose reduction in insulin may be necessary. Cease treatment if signs of tumour growth appear. Patients with scoliosis should be closely monitored as there's a risk of scoliosis progression. Use with caution during pregnancy.

The Revolutionary Temporect Pro™ packaging:

The Revolutionary peptide packaging by Denik Pharm is specifically designed for heat and temperature-sensitive drugs, like peptides. Here are the key reasons why it's advisable for peptides:

 • Revolutionary Packaging: Temporect Pro represents a new step in peptide packaging, focusing on protecting the integrity of temperature-sensitive drugs.
 • Temperature and Shock Proof: It's designed to be both temperature and shockproof, ensuring that peptides are safeguarded from damage during transportation and storage. This protection is crucial as peptides can be sensitive to heat, sunlight, and physical stress.
 • Preserving Efficacy and Potency: Years of research and rigorous testing have been invested to ensure that this packaging maintains the efficacy and potency of the products it contains. By withstanding external factors like heat and sunlight, Temporect Pro packaging helps in delivering the promised quality of the peptides.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 


We Also Recommend


EXENOXY

API: Exenatide
Content: 5 Vials of 2mg Each.

rDNA Exenatide, a medication used primarily for the treatment of type 2 diabetes, works in the human body in several ways to regulate blood sugar levels and assist in weight management and to improve overall health:

 • Enhances Insulin Secretion: Exenatide stimulates the pancreas to produce more insulin when blood sugar levels are high. Insulin is the hormone responsible for allowing sugar in the blood to enter cells, thereby lowering blood sugar levels.

 • Reduces Glucagon Production: It also decreases the secretion of glucagon, a hormone that signals the liver to release stored sugar into the bloodstream. By reducing glucagon levels, exenatide helps prevent the liver from making excess sugar, thus lowering blood sugar levels.

 • Slows Gastric Emptying: Exenatide slows down the rate at which the stomach empties its contents into the small intestine. This slower gastric emptying can lead to a more gradual absorption of sugar into the bloodstream, preventing spikes in blood sugar levels after eating.

 • Appetite Suppression: It may also affect the brain to induce a feeling of fullness, leading to reduced calorie intake. This appetite suppression can contribute to weight loss in people using exenatide.

 • Improves Beta-Cell Function: Beta cells in the pancreas are responsible for insulin production. Exenatide can improve the function of these cells, enhancing the body’s ability to regulate blood sugar levels.

.

Usage:

 1. Improving Blood Sugar Control: Exenatide helps lower blood sugar levels, particularly after meals, by increasing insulin secretion from the pancreas in response to high blood sugar, decreasing the production of glucagon (a hormone that raises blood sugar levels), and slowing the rate at which food leaves the stomach, Making it Effective treatment for Blood Sugar Management.

 2. Fat loss: Although not a weight loss medication per se, exenatide can lead to amazing weight loss by suppressing appetite and inducing Insulin production for Efficient Carbs Metabolism .

 3. Enhancing Beta-Cell Function: Exenatide may have beneficial effects on the beta cells of the pancreas, which are responsible for insulin production. This can help in preserving the function of these cells over time reversing symptoms of type 2 diabetes.

 4. Cardiovascular benefits: Some studies suggest a lower risk of cardiovascular events, but more research is needed for a complete understanding of these effects.

.

Dosage:

 • Initial dose: 2 mg subcutaneously once every 7 days (weekly). events, but more research is needed for a complete understanding of these effects.

Safe for both men and women.

Precaution:

Possible dose reduction in insulin may be necessary. Cease treatment if signs of tumour growth appear. Patients with scoliosis should be closely monitored as there's a risk of scoliosis progression. Use with caution during pregnancy.

The Revolutionary Temporect Pro™ packaging:

The Revolutionary peptide packaging by Denik Pharm is specifically designed for heat and temperature-sensitive drugs, like peptides. Here are the key reasons why it's advisable for peptides:

 • Revolutionary Packaging: Temporect Pro represents a new step in peptide packaging, focusing on protecting the integrity of temperature-sensitive drugs.
 • Temperature and Shock Proof: It's designed to be both temperature and shockproof, ensuring that peptides are safeguarded from damage during transportation and storage. This protection is crucial as peptides can be sensitive to heat, sunlight, and physical stress.
 • Preserving Efficacy and Potency: Years of research and rigorous testing have been invested to ensure that this packaging maintains the efficacy and potency of the products it contains. By withstanding external factors like heat and sunlight, Temporect Pro packaging helps in delivering the promised quality of the peptides.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say