தமிழ்  English  हिंदी में देखे 

Diuredema (Lasix): The Waterpill for Pre-contest Hard, Dry and High Definition Muscles and Form.

 • Rs. 1,500.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Shipping ₹35 - ₹400


DIUREDEMA

The powerful diuretic (Waterpill) to remove excess water from your muscles and skin for Pre-contest Hard, Dry and High Definition Muscles and Form.

API: FUROSEMIDE

Description:

Diuredema, Furosemide or Lasix, is a loop diuretic (water pill). It works by preventing the reabsorption of sodium and water from the kidneys, which causes the body to produce more urine. Furosemide is used to treat fluid retention (edema) caused by a variety of conditions, including heart failure, liver disease, and kidney disease. It is also used to treat high blood pressure. Furosemide can also be used to shed water pre-contest by bodybuilders.

Key Benefits:

 • Reduces fluid retention (edema)
 • Treats high blood pressure
 • Can be used to shed water pre-contest by bodybuilders

Dosage

 • Recommended Dosage: As prescribed by the Physician

Stacking Options:

 • Synergistic Cutting Stack: Combine DIUREDEMA with other cutting agents to amplify the definition-enhancing effects. This synergistic stack is ideal for those seeking a comprehensive approach to competition preparation.
 • Electrolyte Balance Stack: Incorporate electrolyte supplements into your stack to maintain a healthy balance. Given the potential for electrolyte imbalances with diuretic use, this addition ensures overall well-being.

Cycle Support:

 • Hydration Focus: Prioritize optimal hydration throughout your cycle. Adequate water intake supports kidney function and helps counterbalance the diuretic effects of DIUREDEMA.
 • Electrolyte Support: Include electrolyte-rich foods or supplements to prevent imbalances caused by increased water excretion. This measure supports muscle function and overall health.

PCT (Post-Cycle Therapy)

 • Rehydration Protocol: Focus on rehydration post-cycle to restore fluid balance. Gradually increase water intake to replenish lost fluids and support recovery.
 • Monitor Electrolyte Levels: Periodically check electrolyte levels post-cycle to ensure they return to normal ranges. Address any imbalances under the guidance of a healthcare professional.

Precautions:

 • Diuredema is a prescription medication and should only be taken under the supervision of a doctor.
 • Diuredema can interact with other medications, so it is important to tell your doctor about all other medications you are taking before starting Furosemide.
 • Diuredema can cause dehydration, so it is important to drink plenty of fluids while taking it.
 • Furosemide can also cause low potassium levels, so it is important to eat a diet rich in potassium or take potassium supplements.

Why Choose DIUREDEMA by 3rd degree?

 • Competition-Ready Results: DIUREDEMA is tailored for individuals preparing for competitions, delivering results that showcase your hard work and dedication on stage.
 • Precision Diuretic Action: Experience targeted water elimination with Furosemide's potent diuretic action. DIUREDEMA ensures excess water is removed precisely where needed for optimal muscle definition.
 • Form Perfection: Choose DIUREDEMA for the final touch of perfection in achieving a hard, dry, and well-defined physique. Elevate your competition readiness with this specialized diuretic solution.

Order DIUREDEMA now and step into the spotlight with a physique that commands attention!

Side Effects, Overdosage & Contraindications

May cause moderate to severe side effects such as ringing in your ears, hearing loss, easy bruising, unusual bleeding, sudden weakness or ill feeling, fever, chills, painful or difficult urination, numbness, tingling, or burning pain, a light-headed feeling like you might pass out, high blood sugar - increased thirst, increased urination, dry mouth, fruity breath odor, nausea or vomiting, dark urine, jaundice (yellowing of the skin or eyes).

STOP THE CYCLE AND SEEK EXPERT GUIDANCE IN CASE OF SEVERE SIDE EFFECTS.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 


We Also Recommend


DIUREDEMA

The powerful diuretic (Waterpill) to remove excess water from your muscles and skin for Pre-contest Hard, Dry and High Definition Muscles and Form.

API: FUROSEMIDE

Description:

Diuredema, Furosemide or Lasix, is a loop diuretic (water pill). It works by preventing the reabsorption of sodium and water from the kidneys, which causes the body to produce more urine. Furosemide is used to treat fluid retention (edema) caused by a variety of conditions, including heart failure, liver disease, and kidney disease. It is also used to treat high blood pressure. Furosemide can also be used to shed water pre-contest by bodybuilders.

Key Benefits:

 • Reduces fluid retention (edema)
 • Treats high blood pressure
 • Can be used to shed water pre-contest by bodybuilders

Dosage

 • Recommended Dosage: As prescribed by the Physician

Stacking Options:

 • Synergistic Cutting Stack: Combine DIUREDEMA with other cutting agents to amplify the definition-enhancing effects. This synergistic stack is ideal for those seeking a comprehensive approach to competition preparation.
 • Electrolyte Balance Stack: Incorporate electrolyte supplements into your stack to maintain a healthy balance. Given the potential for electrolyte imbalances with diuretic use, this addition ensures overall well-being.

Cycle Support:

 • Hydration Focus: Prioritize optimal hydration throughout your cycle. Adequate water intake supports kidney function and helps counterbalance the diuretic effects of DIUREDEMA.
 • Electrolyte Support: Include electrolyte-rich foods or supplements to prevent imbalances caused by increased water excretion. This measure supports muscle function and overall health.

PCT (Post-Cycle Therapy)

 • Rehydration Protocol: Focus on rehydration post-cycle to restore fluid balance. Gradually increase water intake to replenish lost fluids and support recovery.
 • Monitor Electrolyte Levels: Periodically check electrolyte levels post-cycle to ensure they return to normal ranges. Address any imbalances under the guidance of a healthcare professional.

Precautions:

 • Diuredema is a prescription medication and should only be taken under the supervision of a doctor.
 • Diuredema can interact with other medications, so it is important to tell your doctor about all other medications you are taking before starting Furosemide.
 • Diuredema can cause dehydration, so it is important to drink plenty of fluids while taking it.
 • Furosemide can also cause low potassium levels, so it is important to eat a diet rich in potassium or take potassium supplements.

Why Choose DIUREDEMA by 3rd degree?

 • Competition-Ready Results: DIUREDEMA is tailored for individuals preparing for competitions, delivering results that showcase your hard work and dedication on stage.
 • Precision Diuretic Action: Experience targeted water elimination with Furosemide's potent diuretic action. DIUREDEMA ensures excess water is removed precisely where needed for optimal muscle definition.
 • Form Perfection: Choose DIUREDEMA for the final touch of perfection in achieving a hard, dry, and well-defined physique. Elevate your competition readiness with this specialized diuretic solution.

Order DIUREDEMA now and step into the spotlight with a physique that commands attention!

Side Effects, Overdosage & Contraindications

May cause moderate to severe side effects such as ringing in your ears, hearing loss, easy bruising, unusual bleeding, sudden weakness or ill feeling, fever, chills, painful or difficult urination, numbness, tingling, or burning pain, a light-headed feeling like you might pass out, high blood sugar - increased thirst, increased urination, dry mouth, fruity breath odor, nausea or vomiting, dark urine, jaundice (yellowing of the skin or eyes).

STOP THE CYCLE AND SEEK EXPERT GUIDANCE IN CASE OF SEVERE SIDE EFFECTS.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say