தமிழ்  English  हिंदी में देखे 
CYTOMEL 25: Powerful Fat Loss and Metabolic Enhancer for Bodybuilders! 25mcg 30Tabs Strip.

CYTOMEL 25: Powerful Fat Loss and Metabolic Enhancer for Bodybuilders! 25mcg 30Tabs Strip.

 • Rs. 169.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Free shipping on prepaid orders!


 

CYTOMEL 25

MODIFIED GENETIC

MADE IN IRELAND

API: LIOTHYRONINE SODIUM
Content: 30 tablets/25mcg

Description:

CYTOMEL 25, containing 30 tablets of Liothyronine Sodium (25mcg each), is a powerful thyroid hormone commonly used by bodybuilders and athletes to enhance fat loss and improve metabolic rate. Known as T3, it effectively mimics the natural thyroid hormone, boosting metabolism and aiding in the rapid conversion of nutrients into energy. This makes CYTOMEL 25 an ideal addition to cutting cycles and competition preparation for achieving a lean, defined physique.

Key Benefits:

 • Increased Metabolism and Fat Loss: CYTOMEL 25 significantly raises the basal metabolic rate (BMR), accelerating the breakdown of carbohydrates, proteins, and fats, which leads to faster and more efficient fat loss.
 • Lean Muscle Gain: When stacked with anabolic steroids or peptides, CYTOMEL 25 enhances protein metabolism and synthesis, promoting lean muscle gain while preserving existing muscle mass.
 • Enhanced Recovery and Performance: T3 improves cardiac output and central nervous system (CNS) function, leading to better exercise performance, faster recovery, and improved mood and motivation.

Usage:

 • Beginner: 12.5-25mcg daily.
 • Intermediate: 25-50mcg daily.
 • Advanced: 50-75mcg daily.
 • Cycle Duration: Typically used in cycles of 6-8 weeks.

Stacking:

CYTOMEL 25 can be effectively incorporated into cutting or contest prep cycles. For enhanced fat loss and muscle preservation, consider stacking with peptides like FRAG-RIP or OTOTROPIN. This combination has shown greater results in achieving a lean, shredded look.

Precaution:

 • Medical Consultation: Always consult a healthcare professional before starting any Cytomel 25 cycle to ensure safety and suitability.
 • Monitoring: Regularly monitor thyroid function and overall health during the cycle.
 • Hydration and Diet: Maintain high water intake and follow a balanced diet to support the increased metabolic rate and nutrient uptake.

Cycle Support:

 • Liver Protection: While Cytomel 25 does not impact liver health directly, using a liver supplement like EL LIVODROME can help maintain overall health and metabolism.
 • Multivitamin and Mineral Support: Due to the increased demand for micronutrients, supplementing with a potent multivitamin like ESSATTOVITE MEN is recommended to enhance results and minimize side effects.

Conclusion:

CYTOMEL 25 is a potent and effective tool for bodybuilders and athletes looking to boost fat loss, improve metabolic rate, and enhance overall performance. By following recommended usage guidelines, stacking strategies, and cycle support measures, users can achieve their fitness goals safely and effectively. Always prioritize health and consult with medical professionals to optimize results and minimize risks.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 


We Also Recommend


 

CYTOMEL 25

MODIFIED GENETIC

MADE IN IRELAND

API: LIOTHYRONINE SODIUM
Content: 30 tablets/25mcg

Description:

CYTOMEL 25, containing 30 tablets of Liothyronine Sodium (25mcg each), is a powerful thyroid hormone commonly used by bodybuilders and athletes to enhance fat loss and improve metabolic rate. Known as T3, it effectively mimics the natural thyroid hormone, boosting metabolism and aiding in the rapid conversion of nutrients into energy. This makes CYTOMEL 25 an ideal addition to cutting cycles and competition preparation for achieving a lean, defined physique.

Key Benefits:

 • Increased Metabolism and Fat Loss: CYTOMEL 25 significantly raises the basal metabolic rate (BMR), accelerating the breakdown of carbohydrates, proteins, and fats, which leads to faster and more efficient fat loss.
 • Lean Muscle Gain: When stacked with anabolic steroids or peptides, CYTOMEL 25 enhances protein metabolism and synthesis, promoting lean muscle gain while preserving existing muscle mass.
 • Enhanced Recovery and Performance: T3 improves cardiac output and central nervous system (CNS) function, leading to better exercise performance, faster recovery, and improved mood and motivation.

Usage:

 • Beginner: 12.5-25mcg daily.
 • Intermediate: 25-50mcg daily.
 • Advanced: 50-75mcg daily.
 • Cycle Duration: Typically used in cycles of 6-8 weeks.

Stacking:

CYTOMEL 25 can be effectively incorporated into cutting or contest prep cycles. For enhanced fat loss and muscle preservation, consider stacking with peptides like FRAG-RIP or OTOTROPIN. This combination has shown greater results in achieving a lean, shredded look.

Precaution:

 • Medical Consultation: Always consult a healthcare professional before starting any Cytomel 25 cycle to ensure safety and suitability.
 • Monitoring: Regularly monitor thyroid function and overall health during the cycle.
 • Hydration and Diet: Maintain high water intake and follow a balanced diet to support the increased metabolic rate and nutrient uptake.

Cycle Support:

 • Liver Protection: While Cytomel 25 does not impact liver health directly, using a liver supplement like EL LIVODROME can help maintain overall health and metabolism.
 • Multivitamin and Mineral Support: Due to the increased demand for micronutrients, supplementing with a potent multivitamin like ESSATTOVITE MEN is recommended to enhance results and minimize side effects.

Conclusion:

CYTOMEL 25 is a potent and effective tool for bodybuilders and athletes looking to boost fat loss, improve metabolic rate, and enhance overall performance. By following recommended usage guidelines, stacking strategies, and cycle support measures, users can achieve their fitness goals safely and effectively. Always prioritize health and consult with medical professionals to optimize results and minimize risks.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say