தமிழ்  English  हिंदी में देखे 
CYCLE REVERSE - Potent Combination of Powerful Herbs for Cycle Support, PCT or Testosterone Boost.

CYCLE REVERSE - Potent Combination of Powerful Herbs for Cycle Support, PCT or Testosterone Boost.

 • Rs. 1,900.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Shipping ₹35 - ₹400


CYCLE REVERSE

API: CYCLE REVERSE PROPRIETARY BLEND
Contents: 1500mg x 60 Tablets

Description:
Cycle Reverse is a proprietary blend of potent herbal extracts that supports the nervous system, improves immune function, protects the cardiovascular system, and makes the endocrine system responsive to stress induced by anabolic use. Each ingredient is specifically chosen for its potent effects on power, stamina, speed, and recovery.

It is ideal for restoring balance in the body and protecting essential organs like the brain, heart, kidney, and liver from damage caused by oxidative stress and aging. Cycle Reverse can also help to reverse the side effects associated with anabolic use.

 • Tribulus Terrestris (75mg): Boosts testosterone levels and sexual health. Known for enhancing libido and athletic performance, it supports increased muscle strength and stamina.
 • Mucuna Pruriens (100mg): A natural source of L-DOPA, it aids in increasing dopamine, which can improve mood and sexual health. Also supports testosterone levels, contributing to better sperm quality and count.
 • Withania Somnifera (200mg): Popularly known as Ashwagandha, it significantly increases testosterone levels and reproductive health. It also reduces stress and enhances muscle strength and recovery.
 • Rubia Cordifolia (100mg): Known for its antioxidant properties, it aids in detoxifying the body and enhancing skin health. It contributes to overall stamina and vitality.
 • C.Borivilianum (50mg): Traditionally used for boosting virility and vigor. It enhances testosterone levels and improves sexual performance and health.
 • Turmeric Extract (100mg): Contains curcumin, which has anti-inflammatory properties. It aids in muscle recovery and joint health, essential for maintaining physical performance.
 • Cranberry Extract (200mg): Supports urinary tract health and provides antioxidants. It may play a role in maintaining healthy sperm quality.
 • Dandelion Extract (100mg): Known for its detoxifying properties, it supports liver health and aids in removing excess hormones and toxins, indirectly supporting hormonal balance.
 • Green Coffee Bean Extract (100mg): Boosts metabolism and aids in weight management. Its antioxidant properties also support overall health and stamina.
 • Milk Thistle (250mg): Promotes liver health, crucial for the metabolism of hormones. It helps in detoxifying the body, supporting overall hormonal balance.
 • Moringa Oleifera (200mg): A nutrient-rich ingredient that boosts overall health, supports immune function, and enhances energy and recovery speed.
 • Boswellia Serrata (200mg): Known for its anti-inflammatory properties, it aids in joint and muscle recovery, essential for maintaining an active lifestyle.
 • D-Aspartic Acid (40mg): Plays a crucial role in the production and release of testosterone. It enhances athletic performance, muscle mass, and recovery time.

 


  Nutritional Facts

  Nutritional Information Amount per Tab
  Tribulus Terrestris 75mg
  Mucuna pruriens 100mg
  Withania Somnifera 200mg
  Rubia cordifolia 100mg
  C.Borivilianum 50mg
  Turmeric extract 100mg
  Cranberry extract 200mg
  Dandelion extract 100mg
  Green coffee bean extract 100mg
  Milk thistle 250mg
  Moringa Olefera 200mg
  Boswellia serrata 200mg
  D aspartic acid 40mg


  Dosage:

  Dose 2-4 Tabs ED
  Duration 4-8 weeks

   
  Can be stacked Before a cycle, on A cycle, in a PCT, or in a Bridging cycle.

  Stacking:
  Other than PCT, cycle reverse can used as Testosterone Booster to improve performance in Gym and in Bed.

  Side effects:
  Cycle Reverse is generally mild and may have rare side effects including nausea and vomiting. To prevent adverse effects, adhere to the recommended dosage on the label. If you're allergic to any ingredients, it's best to avoid using it.


   Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

   For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

   Order and Delivery 

   • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

   Dosage and Cycle Suggestion

   • +91 98 71 517328 in English.
   • +91 99 71 989387 in Hindi.

   Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

   ________________________________________

   महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

   और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


   आर्डर और डिलीवरी

   +91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

   डोसेज और साइकल सजेशन :

   +91 98 71 517328 इंग्लिश .
   +91 99 71 989387 हिंदी.

   वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

   ________________________________

   முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

   மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

   ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

   +91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

   டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

   +91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

   வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

   How to Authenticity of Products

   logon to www.3rd-degree.com to verify 3rd Degree Pharma Products.

   See what our Customers have to say 

   Customer Reviews

   Based on 2 reviews Write a review

   We Also Recommend


   Customer Reviews

   Based on 2 reviews Write a review

   CYCLE REVERSE

   API: CYCLE REVERSE PROPRIETARY BLEND
   Contents: 1500mg x 60 Tablets

   Description:
   Cycle Reverse is a proprietary blend of potent herbal extracts that supports the nervous system, improves immune function, protects the cardiovascular system, and makes the endocrine system responsive to stress induced by anabolic use. Each ingredient is specifically chosen for its potent effects on power, stamina, speed, and recovery.

   It is ideal for restoring balance in the body and protecting essential organs like the brain, heart, kidney, and liver from damage caused by oxidative stress and aging. Cycle Reverse can also help to reverse the side effects associated with anabolic use.

   • Tribulus Terrestris (75mg): Boosts testosterone levels and sexual health. Known for enhancing libido and athletic performance, it supports increased muscle strength and stamina.
   • Mucuna Pruriens (100mg): A natural source of L-DOPA, it aids in increasing dopamine, which can improve mood and sexual health. Also supports testosterone levels, contributing to better sperm quality and count.
   • Withania Somnifera (200mg): Popularly known as Ashwagandha, it significantly increases testosterone levels and reproductive health. It also reduces stress and enhances muscle strength and recovery.
   • Rubia Cordifolia (100mg): Known for its antioxidant properties, it aids in detoxifying the body and enhancing skin health. It contributes to overall stamina and vitality.
   • C.Borivilianum (50mg): Traditionally used for boosting virility and vigor. It enhances testosterone levels and improves sexual performance and health.
   • Turmeric Extract (100mg): Contains curcumin, which has anti-inflammatory properties. It aids in muscle recovery and joint health, essential for maintaining physical performance.
   • Cranberry Extract (200mg): Supports urinary tract health and provides antioxidants. It may play a role in maintaining healthy sperm quality.
   • Dandelion Extract (100mg): Known for its detoxifying properties, it supports liver health and aids in removing excess hormones and toxins, indirectly supporting hormonal balance.
   • Green Coffee Bean Extract (100mg): Boosts metabolism and aids in weight management. Its antioxidant properties also support overall health and stamina.
   • Milk Thistle (250mg): Promotes liver health, crucial for the metabolism of hormones. It helps in detoxifying the body, supporting overall hormonal balance.
   • Moringa Oleifera (200mg): A nutrient-rich ingredient that boosts overall health, supports immune function, and enhances energy and recovery speed.
   • Boswellia Serrata (200mg): Known for its anti-inflammatory properties, it aids in joint and muscle recovery, essential for maintaining an active lifestyle.
   • D-Aspartic Acid (40mg): Plays a crucial role in the production and release of testosterone. It enhances athletic performance, muscle mass, and recovery time.

    


    Nutritional Facts

    Nutritional Information Amount per Tab
    Tribulus Terrestris 75mg
    Mucuna pruriens 100mg
    Withania Somnifera 200mg
    Rubia cordifolia 100mg
    C.Borivilianum 50mg
    Turmeric extract 100mg
    Cranberry extract 200mg
    Dandelion extract 100mg
    Green coffee bean extract 100mg
    Milk thistle 250mg
    Moringa Olefera 200mg
    Boswellia serrata 200mg
    D aspartic acid 40mg


    Dosage:

    Dose 2-4 Tabs ED
    Duration 4-8 weeks

     
    Can be stacked Before a cycle, on A cycle, in a PCT, or in a Bridging cycle.

    Stacking:
    Other than PCT, cycle reverse can used as Testosterone Booster to improve performance in Gym and in Bed.

    Side effects:
    Cycle Reverse is generally mild and may have rare side effects including nausea and vomiting. To prevent adverse effects, adhere to the recommended dosage on the label. If you're allergic to any ingredients, it's best to avoid using it.


     Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

     For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

     Order and Delivery 

     • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

     Dosage and Cycle Suggestion

     • +91 98 71 517328 in English.
     • +91 99 71 989387 in Hindi.

     Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

     ________________________________________

     महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

     और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


     आर्डर और डिलीवरी

     +91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

     डोसेज और साइकल सजेशन :

     +91 98 71 517328 इंग्लिश .
     +91 99 71 989387 हिंदी.

     वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

     ________________________________

     முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

     மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

     ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

     +91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

     டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

     +91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

     வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

     How to Authenticity of Products

     logon to www.3rd-degree.com to verify 3rd Degree Pharma Products.

     See what our Customers have to say