தமிழ்  English  हिंदी में देखे 

CABERGLINE : Perfect Cycle Support to reduce Stress, Anxiety, dose tolerance and Gynecomastia .

 • Rs. 1,700.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Free shipping on prepaid orders!


 

Cabergline™

 

API: Cabergoline

Content: 250mcg x 30 Tablets

Description:

Cabergoline is a dopamine receptor agonist that is used to reduce prolactin and cortisol levels. Steroids can boost prolactin and cortisol, which can lead to side effects such as gynecomastia, libido changes, galactorrhea, infertility, and reduced bone density. See how it works ?

REDUCES PROLACTIN LEVELS : As testosterone levels rise in body due to anabolic steroid use, the hypothalamus gland releases a powerful stress hormone by the name of prolactin. CABERGLINE™ is Powerful Medicine which effectively blocks Prolactin.

 • Regulates prolactin to prevent gynecomastia and puffy nipples as Elevated prolactin levels can lead to the development of mammary glands and tissue growth around them, potentially causing severe gynecomastia or puffy nipples.
 • Elevated prolactin levels can decrease testosterone and sperm production in men, leading to side effects such as testicular shrinkage, reduced sperm count, low libido, and erectile dysfunction.
 • As Prolactin reduces DOPAMINE levels drastically, Blocking it by CABERGLINE™ it helps in stabilizing mood, reducing aggression, depression, and anxiety linked to steroid use.

REDUCES CORTISOL LEVELS : With the rise of testosterone levels another sinister stress hormone CORTISOL is released by adrenal Gland. CABERGLINE™ is Powerful Medicine which effectively blocks Cortisol which is the biggest enemy of your gains on a cycle.

 • Maximizes Muscle Gaining Potential: Cortisol accelerates protein and glycogen breakdown in muscles Cells, potentially leading to quicker muscle loss. During cycles aimed at muscle gains, elevated cortisol levels can hinder progress by slowing muscle growth despite efforts to maximize gains.
 • Enhances Fat Loss: High Cortisol Levels have shown to increase fat deposition, so Lowering cortisol prevents unnecessary fat storage, particularly in the abdomen.
 • Improves Mood and Performance: Cortisol is a stress hormone, Lowering it Stabilizes mood fluctuations, reducing stress and enhancing focus and motivation.
 • Reduces Steroid Side Effects: Balances cortisol to mitigate common side effects of steroid use, promoting a healthier cycle experience.
 • Prevents Desensitization from any compound: Blocking cortisol with medications like CABERGLINE can help prevent the desensitization often seen with prolonged anabolic steroid use. By inhibiting cortisol, it ensures that the body remains responsive to steroids without the need for increasing doses, allowing for more effective and sustained results from steroid cycles.

Dosage:

Dosage 1 Tablet every other day
Duration During Cycle and PCT

Side Effects, Overdosage & Contraindications

Common side effects of Cabergoline include nausea, constipation, dizziness, and fatigue. Serious side effects may include persistent cough, and chest pain. Seek medical attention for severe symptoms.

STOP THE CYCLE AND SEEK EXPERT GUIDANCE IN CASE OF SEVERE SIDE EFFECTS

Precautions:

 • Do not take Cabergline if you are pregnant or breastfeeding.
 • Talk to your doctor before taking Cabergline if you have any underlying health conditions, such as liver disease or kidney disease.

Why Choose Cabergline by 3rd Degree only?

Cabergline stands out as a highly effective anabolic steroid, ensuring quick and significant gains in muscle mass and strength. With Quality and efficiency 3rd Degree Pharma is known for, its the best Choice.

 • Superior Absorption: COBALAMINUSION™ technology ensures that each dose of Cabergline is efficiently absorbed, maximizing its muscle building potential.
 • Optimized Metabolism: The enhanced metabolic process leads to more effective results, making your journey towards a lean physique faster and more effective.
 • Secure Product verification: All 3rd Degree products include a fake-proof verification process. Users can verify their product using a unique code supplied with all our products on our SSL-secured and encrypted website www.3rd-degree.com
 • Quality Delivery: Our commitment to quality means you get a product that is not only effective but also safe and reliable.

Buy third-degree products today and experience the superlative degree of quality.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 

Customer Reviews

Based on 1 review Write a review

We Also Recommend


Customer Reviews

Based on 1 review Write a review

 

Cabergline™

 

API: Cabergoline

Content: 250mcg x 30 Tablets

Description:

Cabergoline is a dopamine receptor agonist that is used to reduce prolactin and cortisol levels. Steroids can boost prolactin and cortisol, which can lead to side effects such as gynecomastia, libido changes, galactorrhea, infertility, and reduced bone density. See how it works ?

REDUCES PROLACTIN LEVELS : As testosterone levels rise in body due to anabolic steroid use, the hypothalamus gland releases a powerful stress hormone by the name of prolactin. CABERGLINE™ is Powerful Medicine which effectively blocks Prolactin.

 • Regulates prolactin to prevent gynecomastia and puffy nipples as Elevated prolactin levels can lead to the development of mammary glands and tissue growth around them, potentially causing severe gynecomastia or puffy nipples.
 • Elevated prolactin levels can decrease testosterone and sperm production in men, leading to side effects such as testicular shrinkage, reduced sperm count, low libido, and erectile dysfunction.
 • As Prolactin reduces DOPAMINE levels drastically, Blocking it by CABERGLINE™ it helps in stabilizing mood, reducing aggression, depression, and anxiety linked to steroid use.

REDUCES CORTISOL LEVELS : With the rise of testosterone levels another sinister stress hormone CORTISOL is released by adrenal Gland. CABERGLINE™ is Powerful Medicine which effectively blocks Cortisol which is the biggest enemy of your gains on a cycle.

 • Maximizes Muscle Gaining Potential: Cortisol accelerates protein and glycogen breakdown in muscles Cells, potentially leading to quicker muscle loss. During cycles aimed at muscle gains, elevated cortisol levels can hinder progress by slowing muscle growth despite efforts to maximize gains.
 • Enhances Fat Loss: High Cortisol Levels have shown to increase fat deposition, so Lowering cortisol prevents unnecessary fat storage, particularly in the abdomen.
 • Improves Mood and Performance: Cortisol is a stress hormone, Lowering it Stabilizes mood fluctuations, reducing stress and enhancing focus and motivation.
 • Reduces Steroid Side Effects: Balances cortisol to mitigate common side effects of steroid use, promoting a healthier cycle experience.
 • Prevents Desensitization from any compound: Blocking cortisol with medications like CABERGLINE can help prevent the desensitization often seen with prolonged anabolic steroid use. By inhibiting cortisol, it ensures that the body remains responsive to steroids without the need for increasing doses, allowing for more effective and sustained results from steroid cycles.

Dosage:

Dosage 1 Tablet every other day
Duration During Cycle and PCT

Side Effects, Overdosage & Contraindications

Common side effects of Cabergoline include nausea, constipation, dizziness, and fatigue. Serious side effects may include persistent cough, and chest pain. Seek medical attention for severe symptoms.

STOP THE CYCLE AND SEEK EXPERT GUIDANCE IN CASE OF SEVERE SIDE EFFECTS

Precautions:

 • Do not take Cabergline if you are pregnant or breastfeeding.
 • Talk to your doctor before taking Cabergline if you have any underlying health conditions, such as liver disease or kidney disease.

Why Choose Cabergline by 3rd Degree only?

Cabergline stands out as a highly effective anabolic steroid, ensuring quick and significant gains in muscle mass and strength. With Quality and efficiency 3rd Degree Pharma is known for, its the best Choice.

 • Superior Absorption: COBALAMINUSION™ technology ensures that each dose of Cabergline is efficiently absorbed, maximizing its muscle building potential.
 • Optimized Metabolism: The enhanced metabolic process leads to more effective results, making your journey towards a lean physique faster and more effective.
 • Secure Product verification: All 3rd Degree products include a fake-proof verification process. Users can verify their product using a unique code supplied with all our products on our SSL-secured and encrypted website www.3rd-degree.com
 • Quality Delivery: Our commitment to quality means you get a product that is not only effective but also safe and reliable.

Buy third-degree products today and experience the superlative degree of quality.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say