தமிழ்  English  हिंदी में देखे 
8-10weeks Steroids and SARMs Mega Bulking/ Gaining Stcak for ADVANCE users

8-10weeks Steroids and SARMs Mega Bulking/ Gaining Stcak for ADVANCE users

 • Rs. 51,600.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Free shipping on prepaid orders!


8-10weeks Steroids and SARMs Mega Bulking/ Gaining Stcak for ADVANCE users 

Purchase the Mega Bulking/ Gaining Stack for a total amount of ₹51,600/-

2 x Kong-700 - ₹12,800/-
3 x BOLD-E250 - ₹9,600/-
3 x Nutrocubalis - ₹9,300/-
2 x Cardacudarine  - ₹5,800/-
2 x Turinoid - ₹4,800/-
1 x Supradrole - ₹2,600/-
1 x Heucotec - ₹2,700/-
1 x Cabergline - ₹1,700/-
2 x Tamoxif-20  - ₹2,300/-

Get a 4psc Essattovite Men, 4psc Livodrome and  10 pouches of BHOKAAL worth 8,982/- free, along with free shipping.

4 x Livodrome - ₹3,996/-
4 x Essattovite Men - ₹3,996/-
10 x Bhokkal pouch - ₹990/-

Buy now and receive a free personalized diet plan from our certified Exercise and Nutrition Experts.


Dosing:

KONG 700  - 2-4ml Every week 
BOLD-E250   - 2-4ml Every week 
Nutrocubalis  - 10mg thrice a day 
Cardacudarine - 20mg Before workout on empty stomach
Turinabol   - 40mg ED before workout
Supradrole   - 10mg ED before workout with turiniod 
HEUCOTEC  - 1000iu twice a week
Cabergline   - 1 tab EOD 
Tamoxif 20   - 20mg ED
Livodrome   - 2 Caps Twice a day 
Essattovite Men  - 2 Capuless with breakfast 

Product Details:

KONG-700


A formidable 700mg blend of Testosterone and Trenbolone, designed for those seeking extreme gains.A powerful combination of short and long-ester APIs for quick results and sustained growth.

Testosterone Enanthate (150mg):Long-ester Testosterone for continuous muscle power and synthesis. Increases nitrogen retention for fuller muscles. Boosts IGF1 production for lean muscle gain and recovery.

Testosterone Propionate (75mg):Fast-acting, short-ester Testosterone for immediate muscle and strength gains. Stimulates a surge in muscle protein synthesis.

Testosterone Cypionate (100mg):Longer-acting Testosterone variant for sustained muscle and power gain. Enhances nitrogen retention for bigger, fuller muscles.

Nandrolone Decanoate (200mg):Promotes muscle gain by improving protein synthesis and nitrogen retention. Increases red blood cell production for better endurance and recovery. Alleviates joint pain and supports collagen synthesis.

Trenbolone Acetate (50mg):Short-ester, potent steroid for dramatic muscle building and strength. Boosts fat loss and improves oxygen delivery to muscles.

Trenbolone Enanthate (100mg):Long-ester Trenbolone for enhanced protein synthesis and nitrogen retention. Increases red blood cell count, improving oxygen delivery and stamina.

Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate (25mg):Strong, long-ester Trenbolone for muscle growth at low doses. Accelerates recovery, reduces cortisol, and protects lean muscles.


BOLD -E250

BOLD - E250 commonly known as Equipoise or boldenone undecylenate, injectable steroids with strong anabolic and lower androgenic properties. The undecylenate ester extends the half life making it effective with less frequent injections. Boldenone undecylenate is also commonly known as a drug capable of increasing red blood cell production, with muscle building effects similar to deca.

Key Benefits:
Bigger, Powerful Muscle: Unleash unparalleled gains and dominance in muscle strength.

Connective Protein Synthesis: Uniquely promotes collagen synthesis, reducing the risk of joint issues.

Widely Used Steroid: Established as one of the most widely used and effective steroids.NUTROCUBALIS: Unleash NUTROCUBALIS, the ultimate Growth Hormone Releasing Peptide (GHRP), also known as MK677 or Nutrobal. Activate your Hypothalamus and Pituitary Gland, experiencing substantial releases of Growth Hormone (GH) and Insulin-like Growth Factor 1 (IGF-1). This oral supplement accelerates muscle growth, enhances power, and aids in faster recovery.


Key Benefits: Supercharges protein synthesis and nitrogen retention for rapid gains,  Activates GH and IGF-1 for increased power, muscle size, and accelerated fat loss, Stimulates extreme appetite and enhances nutrient absorption, promoting mass gains, Versatile use without the need for Post Cycle Therapy (PCT) or washing, Effective for muscle and overall weight gain, ideal for mass building.

Cardacudarine (GW501516) is a potent PPARδ agonist vital for heart function, energy production, and managing obesity. Its unique properties contribute to insane power and endurance, making it ideal for intense workouts.

Key Benefits: Stimulates PPARδ, making it highly effective for fat burning. Demonstrates effectiveness in increasing lean muscle mass, enhancing strength, speed, and endurance. Activates Type 1 muscle fibers, promoting high endurance during workouts. Elevates PPAR delta levels, ensuring sustained muscle activation for continuous fat burning. Ideal for athletes in sports like Kabaddi, Boxing, Crossfit, providing a competitive edge.


TURINOID: Features Turinabol, an efficient and versatile anabolic steroid suitable for diverse cycling needs, offering balanced muscle growth and improved athletic performance.

Key Benefits: Ideal for bulking, cutting, or lean gaining cycles, providing significant performance boosts with reduced side effect risk.

SUPRADROLE (METHYLDROSTANOLONE): 

SUPRADROLE, also known as SUPERDROL, featuring METHYLDROSTANOLONE, stands as a premium oral steroid designed for cutting and lean gaining. It is tailored for athletes and bodybuilders seeking remarkable gains in strength, muscle mass, and overall performance.

Key Benefits:

Muscle Mass Enhancement: Rapid and substantial increase in lean muscle mass.

Explosive Strength: Remarkable strength gains for intense workouts and competitions.

Enhanced Recovery: Speeds up muscle recovery, optimizing training efficiency.
Versatile Use: Ideal for both bulking and cutting phases, catering to diverse fitness goals.HEUCOTEC: Optimization of your Cycle and PCT

HEUCOTEC utilizes Human Chorionic Gonadotropin (hCG) to mimic LH, stimulating Leydig cells in testicles for increased testosterone and sperm production. This stimulation makes sure the Testosterone Suppression is minimum while on Cycle, Making recovery easy in PCT or off cycle.


Key benefits: hCG mimics LH, elevating testosterone levels for improved sperm production, sexual development, and energy. Increased testosterone aids in sperm maturation and production, addressing infertility concerns. Therapeutic use restores normal testosterone levels, benefiting men with hypogonadism.  Beyond testosterone, hCG helps regulate hormonal balance, contributing to overall reproductive health.


Cabergoline:

Cabergoline is a dopamine receptor agonist that is used to reduce prolactin levels. It is mainly used to treat hyperprolactinemia, but it is also relevant for anabolic steroid users.

REDUCES PROLACTIN LEVELS : As testosterone levels rise in body due to anabolic steroid use, the hypothalamus gland releases a powerful stress hormone by the name of prolactin. CABERGLINE™ is Powerful Medicine which effectively blocks Prolactin.

 • Regulates prolactin to prevent gynecomastia and puffy nipples as Elevated prolactin levels can lead to the development of mammary glands and tissue growth around them, potentially causing severe gynecomastia or puffy nipples.

 • Elevated prolactin levels can decrease testosterone and sperm production in men, leading to side effects such as testicular shrinkage, reduced sperm count, low libido, and erectile dysfunction.

 • As Prolactin reduces DOPAMINE levels drastically, Blocking it by    CABERGLINE™  it helps in stabilizing mood, reducing aggression, depression, and anxiety linked to steroid use.

  REDUCES CORTISOL LEVELS : With the rise of testosterone levels another sinister stress hormone CORTISOL is released by adrenal Gland. CABERGLINE™ is Powerful Medicine which effectively blocks Cortisol which is the biggest enemy of your gains on a cycle.

  • Maximizes Muscle Gaining Potential: Cortisol accelerates protein and glycogen breakdown in muscles Cells, potentially leading to quicker muscle loss. During cycles aimed at muscle gains, elevated cortisol levels can hinder progress by slowing muscle growth despite efforts to maximize gains.

  • Enhances Fat Loss: High Cortisol Levels have shown to increase fat deposition, so Lowering cortisol prevents unnecessary fat storage, particularly in the abdomen.

  • Improves Mood and Performance: Cortisol is a stress hormone, Lowering it Stabilizes mood fluctuations, reducing stress and enhancing focus and motivation.

  • Reduces Steroid Side Effects: Balances cortisol to mitigate common side effects of steroid use, promoting a healthier cycle experience.

  • Prevents Desensitization from any compound: Blocking cortisol with medications like CABERGLINE can help prevent the desensitization often seen with prolonged anabolic steroid use. By inhibiting cortisol, it ensures that the body remains responsive to steroids without the need for increasing doses, allowing for more effective and sustained results from steroid cycles. This approach enhances the efficiency of steroid use, ensuring maximum benefits while minimizing potential for tolerance development.

  Key Benefits: Reduces prolactin-related side effects during cycles, promoting overall hormonal balance.


  TAMOXIF-20: An effective post-cycle therapy (PCT) drug that controls estrogen levels, prevents estrogen-related side effects, and speeds up the recovery process.
  Key Benefits: Ensures a smooth transition post-cycle, restoring natural testosterone levels.


  LIVODROME: A cutting-edge Liver Support Matrix promoting liver health with a powerful blend of N-Acetyl Cysteine, Curuma Lenga, and Silybum Marianium.

  Key Benefits: Supports liver function, enhances digestion, and aids in quicker recovery after stress or intense activities.


  Essattovite Men: A comprehensive multivitamin designed to support men's overall health and well-being. Key Benefits: Provides essential nutrients for overall health, filling nutritional gaps for a balanced lifestyle.


  BHOKAAL: India's first DTM Pre-Explosive Pre-Workout Power, providing high-explosive ammunition for elevated workouts.
  Key Benefits: Delays fatigue, offers explosive energy, promotes a massive pump, and enhances intense focus for elevated workout performance.


  Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

  For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

  Order and Delivery 

  • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

  Dosage and Cycle Suggestion

  • +91 98 71 517328 in English.
  • +91 99 71 989387 in Hindi.

  Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

  ________________________________________

  महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

  और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


  आर्डर और डिलीवरी

  +91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

  डोसेज और साइकल सजेशन :

  +91 98 71 517328 इंग्लिश .
  +91 99 71 989387 हिंदी.

  वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

  ________________________________

  முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

  மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

  ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

  +91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

  டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

  +91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

  வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

  See what our Customers have to say 


  We Also Recommend


  8-10weeks Steroids and SARMs Mega Bulking/ Gaining Stcak for ADVANCE users 

  Purchase the Mega Bulking/ Gaining Stack for a total amount of ₹51,600/-

  2 x Kong-700 - ₹12,800/-
  3 x BOLD-E250 - ₹9,600/-
  3 x Nutrocubalis - ₹9,300/-
  2 x Cardacudarine  - ₹5,800/-
  2 x Turinoid - ₹4,800/-
  1 x Supradrole - ₹2,600/-
  1 x Heucotec - ₹2,700/-
  1 x Cabergline - ₹1,700/-
  2 x Tamoxif-20  - ₹2,300/-

  Get a 4psc Essattovite Men, 4psc Livodrome and  10 pouches of BHOKAAL worth 8,982/- free, along with free shipping.

  4 x Livodrome - ₹3,996/-
  4 x Essattovite Men - ₹3,996/-
  10 x Bhokkal pouch - ₹990/-

  Buy now and receive a free personalized diet plan from our certified Exercise and Nutrition Experts.


  Dosing:

  KONG 700  - 2-4ml Every week 
  BOLD-E250   - 2-4ml Every week 
  Nutrocubalis  - 10mg thrice a day 
  Cardacudarine - 20mg Before workout on empty stomach
  Turinabol   - 40mg ED before workout
  Supradrole   - 10mg ED before workout with turiniod 
  HEUCOTEC  - 1000iu twice a week
  Cabergline   - 1 tab EOD 
  Tamoxif 20   - 20mg ED
  Livodrome   - 2 Caps Twice a day 
  Essattovite Men  - 2 Capuless with breakfast 

  Product Details:

  KONG-700


  A formidable 700mg blend of Testosterone and Trenbolone, designed for those seeking extreme gains.A powerful combination of short and long-ester APIs for quick results and sustained growth.

  Testosterone Enanthate (150mg):Long-ester Testosterone for continuous muscle power and synthesis. Increases nitrogen retention for fuller muscles. Boosts IGF1 production for lean muscle gain and recovery.

  Testosterone Propionate (75mg):Fast-acting, short-ester Testosterone for immediate muscle and strength gains. Stimulates a surge in muscle protein synthesis.

  Testosterone Cypionate (100mg):Longer-acting Testosterone variant for sustained muscle and power gain. Enhances nitrogen retention for bigger, fuller muscles.

  Nandrolone Decanoate (200mg):Promotes muscle gain by improving protein synthesis and nitrogen retention. Increases red blood cell production for better endurance and recovery. Alleviates joint pain and supports collagen synthesis.

  Trenbolone Acetate (50mg):Short-ester, potent steroid for dramatic muscle building and strength. Boosts fat loss and improves oxygen delivery to muscles.

  Trenbolone Enanthate (100mg):Long-ester Trenbolone for enhanced protein synthesis and nitrogen retention. Increases red blood cell count, improving oxygen delivery and stamina.

  Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate (25mg):Strong, long-ester Trenbolone for muscle growth at low doses. Accelerates recovery, reduces cortisol, and protects lean muscles.


  BOLD -E250

  BOLD - E250 commonly known as Equipoise or boldenone undecylenate, injectable steroids with strong anabolic and lower androgenic properties. The undecylenate ester extends the half life making it effective with less frequent injections. Boldenone undecylenate is also commonly known as a drug capable of increasing red blood cell production, with muscle building effects similar to deca.

  Key Benefits:
  Bigger, Powerful Muscle: Unleash unparalleled gains and dominance in muscle strength.

  Connective Protein Synthesis: Uniquely promotes collagen synthesis, reducing the risk of joint issues.

  Widely Used Steroid: Established as one of the most widely used and effective steroids.  NUTROCUBALIS: Unleash NUTROCUBALIS, the ultimate Growth Hormone Releasing Peptide (GHRP), also known as MK677 or Nutrobal. Activate your Hypothalamus and Pituitary Gland, experiencing substantial releases of Growth Hormone (GH) and Insulin-like Growth Factor 1 (IGF-1). This oral supplement accelerates muscle growth, enhances power, and aids in faster recovery.


  Key Benefits: Supercharges protein synthesis and nitrogen retention for rapid gains,  Activates GH and IGF-1 for increased power, muscle size, and accelerated fat loss, Stimulates extreme appetite and enhances nutrient absorption, promoting mass gains, Versatile use without the need for Post Cycle Therapy (PCT) or washing, Effective for muscle and overall weight gain, ideal for mass building.

  Cardacudarine (GW501516) is a potent PPARδ agonist vital for heart function, energy production, and managing obesity. Its unique properties contribute to insane power and endurance, making it ideal for intense workouts.

  Key Benefits: Stimulates PPARδ, making it highly effective for fat burning. Demonstrates effectiveness in increasing lean muscle mass, enhancing strength, speed, and endurance. Activates Type 1 muscle fibers, promoting high endurance during workouts. Elevates PPAR delta levels, ensuring sustained muscle activation for continuous fat burning. Ideal for athletes in sports like Kabaddi, Boxing, Crossfit, providing a competitive edge.


  TURINOID: Features Turinabol, an efficient and versatile anabolic steroid suitable for diverse cycling needs, offering balanced muscle growth and improved athletic performance.

  Key Benefits: Ideal for bulking, cutting, or lean gaining cycles, providing significant performance boosts with reduced side effect risk.

  SUPRADROLE (METHYLDROSTANOLONE): 

  SUPRADROLE, also known as SUPERDROL, featuring METHYLDROSTANOLONE, stands as a premium oral steroid designed for cutting and lean gaining. It is tailored for athletes and bodybuilders seeking remarkable gains in strength, muscle mass, and overall performance.

  Key Benefits:

  Muscle Mass Enhancement: Rapid and substantial increase in lean muscle mass.

  Explosive Strength: Remarkable strength gains for intense workouts and competitions.

  Enhanced Recovery: Speeds up muscle recovery, optimizing training efficiency.
  Versatile Use: Ideal for both bulking and cutting phases, catering to diverse fitness goals.  HEUCOTEC: Optimization of your Cycle and PCT

  HEUCOTEC utilizes Human Chorionic Gonadotropin (hCG) to mimic LH, stimulating Leydig cells in testicles for increased testosterone and sperm production. This stimulation makes sure the Testosterone Suppression is minimum while on Cycle, Making recovery easy in PCT or off cycle.


  Key benefits: hCG mimics LH, elevating testosterone levels for improved sperm production, sexual development, and energy. Increased testosterone aids in sperm maturation and production, addressing infertility concerns. Therapeutic use restores normal testosterone levels, benefiting men with hypogonadism.  Beyond testosterone, hCG helps regulate hormonal balance, contributing to overall reproductive health.


  Cabergoline:

  Cabergoline is a dopamine receptor agonist that is used to reduce prolactin levels. It is mainly used to treat hyperprolactinemia, but it is also relevant for anabolic steroid users.

  REDUCES PROLACTIN LEVELS : As testosterone levels rise in body due to anabolic steroid use, the hypothalamus gland releases a powerful stress hormone by the name of prolactin. CABERGLINE™ is Powerful Medicine which effectively blocks Prolactin.

  • Regulates prolactin to prevent gynecomastia and puffy nipples as Elevated prolactin levels can lead to the development of mammary glands and tissue growth around them, potentially causing severe gynecomastia or puffy nipples.

  • Elevated prolactin levels can decrease testosterone and sperm production in men, leading to side effects such as testicular shrinkage, reduced sperm count, low libido, and erectile dysfunction.

  • As Prolactin reduces DOPAMINE levels drastically, Blocking it by    CABERGLINE™  it helps in stabilizing mood, reducing aggression, depression, and anxiety linked to steroid use.

   REDUCES CORTISOL LEVELS : With the rise of testosterone levels another sinister stress hormone CORTISOL is released by adrenal Gland. CABERGLINE™ is Powerful Medicine which effectively blocks Cortisol which is the biggest enemy of your gains on a cycle.

   • Maximizes Muscle Gaining Potential: Cortisol accelerates protein and glycogen breakdown in muscles Cells, potentially leading to quicker muscle loss. During cycles aimed at muscle gains, elevated cortisol levels can hinder progress by slowing muscle growth despite efforts to maximize gains.

   • Enhances Fat Loss: High Cortisol Levels have shown to increase fat deposition, so Lowering cortisol prevents unnecessary fat storage, particularly in the abdomen.

   • Improves Mood and Performance: Cortisol is a stress hormone, Lowering it Stabilizes mood fluctuations, reducing stress and enhancing focus and motivation.

   • Reduces Steroid Side Effects: Balances cortisol to mitigate common side effects of steroid use, promoting a healthier cycle experience.

   • Prevents Desensitization from any compound: Blocking cortisol with medications like CABERGLINE can help prevent the desensitization often seen with prolonged anabolic steroid use. By inhibiting cortisol, it ensures that the body remains responsive to steroids without the need for increasing doses, allowing for more effective and sustained results from steroid cycles. This approach enhances the efficiency of steroid use, ensuring maximum benefits while minimizing potential for tolerance development.

   Key Benefits: Reduces prolactin-related side effects during cycles, promoting overall hormonal balance.


   TAMOXIF-20: An effective post-cycle therapy (PCT) drug that controls estrogen levels, prevents estrogen-related side effects, and speeds up the recovery process.
   Key Benefits: Ensures a smooth transition post-cycle, restoring natural testosterone levels.


   LIVODROME: A cutting-edge Liver Support Matrix promoting liver health with a powerful blend of N-Acetyl Cysteine, Curuma Lenga, and Silybum Marianium.

   Key Benefits: Supports liver function, enhances digestion, and aids in quicker recovery after stress or intense activities.


   Essattovite Men: A comprehensive multivitamin designed to support men's overall health and well-being. Key Benefits: Provides essential nutrients for overall health, filling nutritional gaps for a balanced lifestyle.


   BHOKAAL: India's first DTM Pre-Explosive Pre-Workout Power, providing high-explosive ammunition for elevated workouts.
   Key Benefits: Delays fatigue, offers explosive energy, promotes a massive pump, and enhances intense focus for elevated workout performance.


   Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

   For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

   Order and Delivery 

   • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

   Dosage and Cycle Suggestion

   • +91 98 71 517328 in English.
   • +91 99 71 989387 in Hindi.

   Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

   ________________________________________

   महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

   और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


   आर्डर और डिलीवरी

   +91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

   डोसेज और साइकल सजेशन :

   +91 98 71 517328 इंग्लिश .
   +91 99 71 989387 हिंदी.

   वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

   ________________________________

   முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

   மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

   ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

   +91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

   டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

   +91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

   வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

   See what our Customers have to say